LĒMUMS

Rīga, 2022.gada 26.septembrī

Nr. LM-32-4-19/116

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA
[email protected]

Par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu

Labklājības ministrijā 2022. gada 16. augustā ir saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, reģ. Nr. 40203308694 (turpmāk – pretendents), iesniegums sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai.

Lai izvērtētu pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam, Labklājības ministrija, ņemot vērā Sociālā uzņēmuma likuma 5. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumu Nr.173 “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību” 6. un 7. punktu, pieprasīja no pretendenta un kompetentajām institūcijām lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un saņēma to 2022. gada 26. augustā. Labklājības ministrija izvērtēja saņemto informāciju, pārbaudīja publiskajos reģistros esošās ziņas un secināja, ka pretendents atbilst Sociālā uzņēmuma likuma 5. panta pirmajā daļā un otrās daļas 2., 3., 4. un 5. punktā noteiktajiem kritērijiem, kā arī 9. panta sestās daļas nosacījumiem.

Sociālo uzņēmumu komisija (turpmāk – komisija) 2022. gada 16. septembra sēdē konstatēja, ka pretendenta sociālais mērķis ir saistīts ar sabiedrības grupu, kuras ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas, dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedzot pakalpojumus vai izgatavojot specializētas preces. Komisija izvērtēja pretendenta plānoto saimniecisko darbību un tās radītās sociālās ietekmes nozīmību un atbilstību sociālā uzņēmuma jēdzienam, un saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma 6. panta trešo daļu sniedza motivētu atzinumu (2022. gada 23. septembra atzinums Nr. 323, turpmāk – atzinums), ar kuru atzina pretendenta atbilstību Sociālā uzņēmuma likuma 5. panta otrās daļas 1. punktā noteiktajām prasībām.

Labklājības ministrija, ņemot vērā no pretendenta un kompetentajām institūcijām saņemto informāciju, tās izvērtējumu, kā arī komisijas atzinumu, secina, ka pretendents atbilst Sociālā uzņēmuma likuma 5. panta pirmās un otrās daļas un 9. panta sestās daļas nosacījumiem. Pamatojoties uz Sociālā uzņēmuma likuma 5. panta ceturto daļu,

nolemju

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, reģ. Nr. 40203308694, piešķirt sociālā uzņēmuma statusu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA iegūst sociālā uzņēmuma statusu ar dienu, kad stājas spēkā šis lēmums. Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu tiek uzskatīts, ka šis lēmums ir saņemts un paziņots adresātam otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt Labklājības ministrijas valsts sekretāram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331 vai nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected], ja apstrīdēšanas iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Informēju, ka saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma 10. panta pirmo daļu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA katru gadu, sākot ar 2023. gadu, līdz 1. maijam jāiesniedz Labklājības ministrijā iepriekšējā gada darbības pārskats un dokumentāri pierādījumi, kuri apliecina uzņēmuma darbības atbilstību Sociālā uzņēmuma likuma 5. panta pirmajā un otrajā daļā un 9. pantā noteiktajiem kritērijiem.

Valsts sekretāra vietnieks

D.Jakaite