LATVIJAS REPUBLIKA

SIA VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Raiņa iela 9A, Valmiera, LV-4201, Reģ. Nr. 40203308694, tālr.29218092

[email protected]

Privātās pamatskolas

VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Reģ.Nr.2512803482

Juridiskā adrese: Raiņa iela 9A, Valmiera, LV4201

Skolas direktore: Ligija Frišfelde

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

skolai

2022. – 2025.gadam

Valmiera

2022

1.    VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS

1.1.  Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA (turpmāk tekstā – Skola) ir SIA ZAĻĀ SKOLA (turpmāk tekstā – Dibinātājs) pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno :

1.1.1.          pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods: 01011111);

1.1.2.          speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar mācību traucējumiem (izglītības programmas kods: 01015611);

1.1.3.          speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 01015811);

1.1.4.          speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 01015911);

1.1.5.          pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods: 21011111);

1.1.6.          speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods: 21015611);

1.1.7.          speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 21015811).

1.2.  Skola ir atvērta bērniem 5 dienas nedēļā ar 12 stundu darba laiku no 7:00 līdz 19:00

1.3.  Skolas juridiskā adrese ir Raiņa iela 9A, Valmiera, LV – 4201.

1.4.  Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas dibinātāja apstiprināts nolikums.

1.5.  Skolas nosaukums: Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, Strazdu iela 2, Valmiera, LV – 4201

1.6.  SKOLA ir juridiskas personas SIA VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, Tai ir savs zīmogs, simbolika un konts bankā. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”.

2.     Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

2.1.  Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.

2.2.  Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

2.3.  Skolas uzdevumi:

2.3.1.          īstenot pilnu pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmu , kā arī speciālās pamatizglītības  programmas, interešu izglītības programmas;

2.3.2.          izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

2.3.3.          racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;

2.3.4.          sadarboties ar izglītojamo (turpmāk - skolēnu) vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem.

2.3.5.          Īstenot speciālo bērnu iekļaušanu vispārējās izglītības klasēs un grupās, tādejādi dodot visiem bērniem vienādas iespējas un tiesības uz izglītību.

2.3.6.          Īstenot integrāciju bērniem, kuri atgriezušies no ārvalstīm , lai dzīvotu un mācītos Latvijā.

2.3.7.          Īstenot un attīstīt EKO Skolu programmu, kā arī ieviest to skolas ikdienas dzīvē.

3.     Īstenojamās izglītības programmas

3.1.  Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Skola īsteno pirmsskolas izglītības programmu no 1.6 gadu vecuma līdz 6 gadu vecumam, to var pagarināt par vienu gadu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību,  un pamatizglītības programmu 1. klasei.

3.2.  Pirmsskolas izglītības programmas un Pamatizglītības programmas apguves īstenošanu laikā reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas.

3.3.  Izglītības apguves valoda ir latviešu valoda.

3.4.  Skolas galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai Pirmsskolas izglītības programmas apguves nodrošināšanai ir:

3.4.1.          īstenot pirmsskolas programmu, tās mērķus un uzdevumus, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, lai skolēni varētu kvalitatīvi apgūt pirmsskolas izglītību,

3.4.2.          sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā;

3.4.3.          radīt bērniem drošu vidi un aizsargāt, nostiprināt bērnu veselību;

3.4.4.          nodrošināt bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību,

3.4.5.          sekmēt bērnu rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu apzināšanu un spēju izpausties aktīvā darbībā, gūt panākumus atbilstoši savām spējām, veidot „ES” apziņu,

3.4.6.          veicināt bērnu personīgās pieredzes veidošanos, apgūstot pieaugušo radīto pieredzi un sekmējot viņu izziņas procesus un darbības,

3.4.7.          izkopt bērnu saskarsmes un sadarbības spējas, iemaņas, balstoties uz vispārcilvēciskajām vērtībām,

3.4.8.          racionāli izmantot Skolas finanšu resursus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai atbilstoši jaunajām tehnoloģijām;

3.5.  Iestādes galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai pamatizglītības programmu īstenošanai ir:

3.5.1.          nodrošināt kvalitatīvu attīstības vidi izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši katra skolēna spējām, dodot iespēju skolēniem apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

3.5.2.          veicināt skolēna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli, fiziski, vitāli un intelektuāli attīstītu personību atbilstoši katra skolēna iekšējai pasaulei un palīdzēt skolēnam saskatīt savu potenciālu, talantu un nozīmi un atrast veidu, kā sevi realizē sabiedrībā, ārējā vidē;

3.5.3.          izkopt veselīga dzīvesveida paradumus un ekoloģisko domāšanu;

3.5.4.          sekmēt skolēna sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu un kopīgu svētku svinēšanu;

3.5.5.          izkopt skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

3.5.6.          veicināt ģimenes izglītību, organizējot vecāku (aizbildņu) konsultācijas un izglītojošus pasākumus, kā arī sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem skolēniem;

3.5.7.          izvēlēties mūsdienīgas, inovatīvas un alternatīvas izglītošanas darba metodes un formas.

3.6.  Skolas kopējie pamatprincipi programmu apguvei:

3.6.1.          izsvērta ārpusstundu darba savienošana ar mācību stundām, stimulējot bērna pašattīstību;

3.6.2.          īpašās „domāšanas” stundas, dzīvās stundas, rīta aplis;

3.6.3.          dežūras skolas virtuvē (darbs dara darītāju);

3.6.4.          bērni „skolotāju palīgi”, tas ir, bērni māca bērnus (gūts tiek dodot);

3.6.5.          mācību darba organizēšana dažādu vecumu bērnu grupās;

3.6.6.          aktīva bērnu ievadīšana patstāvīgā mācību vielas apguvē (es varu!);

3.6.7.          ļaut bērnam izteikt sevi, izprotot brīvības un atbildības principus;

3.6.8.          ģimeniskas attiecības (mīlestības gaisotne);

3.6.9.          tautas etniskās kultūras mantojuma izmantošana.

3.7.  Skolēni ar speciālām izglītības vajadzībām var apgūt speciālās izglītības programmas, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai rajona (republikas pilsētas) pašvaldības medicīniskās komisijas atzinumu, vienlaikus nodrošinot skolēna pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, vispusīgu sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

3.8.  Skola, saskaņojot ar skolas dibinātāju, var īstenot interešu izglītības programmas.

4.     Izglītības procesa organizācija

4.1.  Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

4.2.  Skolēnu uzņemšana skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.11(11.01.22.) “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. Uzņemot bērnus skolas 1. klasē, nav atļauts rīkot pārbaudījumus.

4.3.  Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi pirms katra semestra sākuma.

4.4.  Stundu saraksts:

4.4.1.          ietver pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas un klases audzinātāja  stundu (klases stundu);

4.4.2.          pirmsskolas izglītības programmā un pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu, ir pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas papildu daļa un nav iekļaujamas stundu sarakstā;

4.4.3.          ir pastāvīgs visu semestri, un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors vai direktora norīkota par to atbildīga persona.

4.5.  Skolēnu un audzēkņu maksimālo mācību stundu slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums.

4.6.  Skolēnu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c. nodarbības ārpus pamatizglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem veic pirms vai pēc mācību stundām, ja ir skolēnu vecāku rakstisks iesniegums. Nodarbības par maksu stundu sarakstā nodala atsevišķi vai veido atsevišķu stundu sarakstu.

4.7.  Līdz 15 mācību dienām gadā klase, skola var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu un citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai.

4.8.  Skola var piedāvāt skolēniem mācību nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm. Skolā var tikt organizētas pagarinātas darba dienas mācību grupas.

4.9.  Skolēni, atsevišķos gadījumos, vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu kursu (mācību priekšmetu) programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem pedagoģiskā padome, skolas direktors, saskaņojot ar pašvaldības izglītības pārvaldi, izdod rīkojumu.

4.10.     Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda), kurās pārrunājamas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās slimības, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c.

4.11.     Skolēnu mācību sasniegumus skolā vērtē ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.747 ar 27.11.2018. “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” vērtēšanas principus un paņēmienus.

4.12.     Katra semestra beigās skolēni saņem elektroniskā žurnāla “e-klase” izstrādātu un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu liecību.

4.13.     Skolēniem, kuri ieguvuši vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saņem apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu.

4.14.     Ja skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbā, viņam tiek izsniegta liecība un skola viņu informē par iespējām turpināt izglītību līdz 18 gadu sasniegšanai.

4.15.     Pedagogs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību priekšmeta standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē skolas metodiskā komisija un apstiprina direktors.

4.16.     Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai vienu reizi mēnesī notiek visu priekšmetu skolotāju metodiskās sapulces, kurās tiek apspriestas aktualitātes un izstrādātas metodes ikdienas darbam. Metodiskās sapulces organizē un vada skolas direktors.

4.17.     Metodiskās sapulcēs:

4.17.1.      izvērtē pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas un ierosina tās apstiprināt;

4.17.2.      nodrošina starppriekšmetu saiti (integrēšanas iespējas) starp atsevišķiem mācību priekšmetiem (vai tēmām);

4.17.3.      analizē skolēnu un pedagogu mācību darba rezultātus;

4.17.4.      risina ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību saistītus jautājumus;

4.17.5.      organizē olimpiādes, projektu darbu, pieredzes apmaiņu, savstarpēju stundu hospitāciju, analizē to rezultātus u. tml.

5.     speciālās izglītības audzēkņi

5.1.  Skolēnus ar īpašām izglītības vajadzībām skola integrē atbilstoša vecuma klasēs, kurā skolēns ar īpašām izglītības vajadzībām apgūst speciālo izglītības programmu, atrodoties kopā ar pārējiem sava vecuma audzēkņiem pamatizglītības programmā. Katrā klasē, klašu grupā un pirmsskolas grupiņā, tiek uzņemts viens izglītojamais pamatizglītības programmā 21015811 un pirmsskolas izglītības programmā 01015811 vai 01015911;

5.2.  Speciālās izglītības audzēkņu integrēšanas darbības mērķis ir veicināt obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem atbilstoši viņu īpašajām izglītības vajadzībām.

5.3.  Speciālās izglītības audzēkņu integrēšanas uzdevums ir radīt pedagoģiski sociālus apstākļus obligātās pamatizglītības iegūšanai, nodrošinot katram bērnam piemērotāko izglītības veidu, metodes un paņēmienus, kas dotu vislabāko rezultātu bērna attīstībā un mācību darbā. Tiek piesaistīts atbalsta personāls un tiek pielietotas dažādas metodes bērnu attīstībai. Kā piemēram dzīvnieku asistētā terapija.

5.4.  Skolā uzņem speciālās izglītības audzēkņus, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai novada (republikas pilsētas) pašvaldības medicīniskās komisijas atzinumu, kuri nespēj apgūt pamatizglītības programmu paredzētajā laikā un noteiktu rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, izmantojot individuālas apmācību metodes, individuālu pieeju.

5.5.  Skolēnu zināšanu vērtēšana speciālās izglītības audzēknim notiek aprakstoši vai 10 ballu skalā ievērojot Valsts pamatizglītības standartus. Skolēniem divas reizes gadā - semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegta elektroniskā žurnāla “e-klase” izstrādāta un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņota liecība ar ierakstiem par skolēnu mācību sasniegumiem.

6.     Audzēkņa un Skolēna pienākumi un tiesības

6.1.  Audzēkņa un Skolēna pienākumi ir:

6.1.1.          Mācīties atbilstoši savām spējām un prasmēm, lai iegūtu pamatizglītību;

6.1.2.          uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā;

6.1.3.          ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

6.1.4.          cienīt skolas tradīcijas;

6.1.5.          pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos;

6.1.6.          ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību;

6.1.7.          censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus;

6.1.8.          uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

6.1.9.          saudzēt dabu un apkārtējo vidi;

6.1.10.      veidoties par sabiedrības locekli – attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunās grupās;

6.1.11.      attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.

6.2.  Vieta bērnam pirmsskolas iestādē tiek saglabāta:

6.2.1.          bērna slimības, karantīnas gadījumā, veselības uzlabošanas nolūkā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa un citu objektīvu apstākļu dēļ, ja to vecāks apliecina ar savu iesniegumu, kā arī vecāku atvaļinājuma laikā.

6.3.  Audzēknim un Skolēnam ir tiesības:

6.3.1.          uz valsts un pašvaldības līdzmaksājumiem, pirmsskolas izglītības un pamatizglītības ieguvei;

6.3.2.          izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

6.3.3.          izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves, mācību līdzekļus bez maksas;

6.3.4.          saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

6.3.5.          izveidot skolēnu pašpārvaldi skolā, darboties tajā. Izvirzīšanas vai ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā, Latvijas skolēnu padomē un citās organizācijās. Skolēniem ir tiesības uz līdzdarbību skolas pašpārvaldē. Skolēnam ir tiesības uz līdzdarbību skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;

6.3.6.          piedalīties sabiedriskajā darbībā;

6.3.7.          saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

6.3.8.          uz skolēna īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību skolā;

6.3.9.          saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;

6.3.10.      saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē.

6.4.  Pirmsskolas iestādi bērns apmeklē katru darba dienu .

6.5.  Bērnu skaits vienā grupā pirmsskolas izglītības programmas apguvei ir 15 audzēkņi, pamatizglītības programmas apguvei 14 izglītojamie.

7.     Skolas vadība

7.1.  Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs. Skolas direktors tiek akreditēts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

7.2.  Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktora pienākumi ir:

7.2.1.          nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus saskaņā ar pastāvošo LR darba likumdošanu;

7.2.2.          izstrādāt un piedalīties skolas darbību reglamentējošu dokumentu (skolas nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu, pienākumu sadales u.c.) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi;

7.2.3.          nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi skolā;

7.2.4.          organizēt un plānot skolas saimniecisko un finansiālo darbību;

7.2.5.          pārstāvēt skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās;

7.2.6.          sadarboties ar pašvaldībām, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem, skolēniem, vecākiem, skolas padomi u.c. skolas pašpārvaldes institūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, skolēnu karjeras izpētei un virzīšanai;

7.2.7.          atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas skolā vai skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;

7.2.8.          ziņot pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, ja bērnam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes skolā vai ārpus tās;

7.2.9.          nodrošināt skolas padomes izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus;

7.2.10.      vadīt skolas pedagoģisko padomi un skolas darbu kopumā;

7.2.11.      izpildīt citus šajā paraugnolikumā un citos normatīvajos aktos minētos pamatskolas direktora pienākumus.

7.3.  Skolas direktoram ir tiesības:

7.3.1.          pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;

7.3.2.          deleģēt pedagogiem un skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;

7.3.3.          noteikt skolas darbinieku un štata vienību skaitu, saskaņojot ar dibinātāju un vadoties no IZM ieteiktā amatu vienību saraksta;

7.3.4.          savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

7.3.5.          slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos;

7.3.6.          iniciēt likumdošanas aktus izglītībā.

7.4.  Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi skolā. To skaitu saskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju. Direktora vietnieku ar rīkojumu darbā pieņem un no darba atbrīvo skolas direktors. Direktors nosaka pamatprasības profesionālajai atbilstībai, pienākumus un tiesības.

7.5.  Direktora vietnieka pamatpienākumi ir:

7.5.1.          pirmsskolas programmas un pamatizglītības programmas īstenošanas procesa organizācija skolā;

7.5.2.          metodiskā darba un metodisko komisiju organizatoriskā darba vadība skolā;

7.5.3.          skolas iekšējās kontroles nodrošināšana;

7.5.4.          skolas audzināšanas darba koordinācija;

7.5.5.          skolas tradīciju izkopšana un saglabāšana;

7.5.6.          sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizācija skolēniem.

7.6.  Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā. Skolas pedagoga pienākumi ir:

7.6.1.          izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem, ko izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija;

7.6.2.          būt atbildīgam par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un viņa vadītajos un organizētajos pasākumos;

7.6.3.          ziņot par bērna tiesību pārkāpumu (vardarbību, citu pret bērna tiesību ierobežojumu vērstu nodarījumu) skolas vadībai vai citai kompetentai iestādei;

7.6.4.          veidot pozitīvu sadarbības vidi;

7.6.5.          ievērot skolēna vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;

7.6.6.          stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības;

7.6.7.          būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

7.7.  Pedagogam ir tiesības:

7.7.1.          tikt ievēlētam un darboties skolas pašpārvaldē;

7.7.2.          saņemt apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

7.7.3.          saglabājot pamatalgu skolā, kurā pedagogs strādā pamatdarbā, 30 kalendārās dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei;

7.7.4.          izteikt priekšlikumus skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;

7.7.5.          saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

7.8.  Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka skolas direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

7.9.  Skolas tehniskos, saimnieciskos darbiniekus un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņojot ar dibinātāju un ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto amatu vienību sarakstu, pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī nosaka to pienākumus un tiesības skolas direktors.

8.     Izglītības iestādes padome

8.1.  Izglītības iestādes padome ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:

8.1.1.          izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās;

8.1.2.          izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji;

8.1.3.          izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

8.2.  Izglītības iestādes padomē vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir vairākumā. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvi. Izglītības iestādes padomes vadītāju ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus. Padomes sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

8.3.  Izglītības iestādes padome:

8.3.1.          sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;

8.3.2.          piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;

8.3.3.          sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;

8.3.4.          sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;

8.3.5.          ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību);

8.3.6.          risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;

8.3.7.          veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;

8.3.8.          informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;

8.3.9.          ir tiesīga veidot vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību);

8.3.10.      veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

8.4.  Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes direktoru, izdod pati padome.

9.     Skolas pedagoģiskā padome

9.1.  Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido skolas pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors. Tās sastāvā ir visi skolā strādājošie pedagogi un medicīnas darbinieks, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes norisi protokolē. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

9.2.  Pedagoģiskā padome:

9.2.1.          pārrunā un saskaņo speciālās izglītības bērnu individuālos plānus;

9.2.2.          lemj par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē vai arī, saskaņojot ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), izskata jautājumu par atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē;

9.2.3.          veic pedagoģiskā procesa analīzi;

9.2.4.          lemj citus ar mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus.

9.3.  Pedagoģiskās padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši skolas direktoram jautājumā par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, visos pārējos gadījumos tiem ir rekomendējošs raksturs.

9.4.  Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija. To pēc savas iniciatīvas veido skolēni ar skolas pedagogu un direktora atbalstu. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās nolikumu un demokrātijas principiem:

9.4.1.          skolēnu pašpārvalde izvirza vai ievēlē pārstāvjus attiecīgajā reģionālajā skolēnu domē;

9.4.2.          skolēnu pašpārvaldei savā darbībā ir tiesības uz skolas dibinātāja finansiālu un cita veida atbalstu.

     Skolēnu pašpārvalde tiek organizēta, kad skolā ir no 1. līdz 9.klasei.

10.  Finansēšanas kārtība

10.1.     Finansēšanas avoti ir:

10.1.1.      valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;

10.1.2.      pašvaldības dotācijas;

10.1.3.      papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:

10.1.3.1.       no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

10.1.3.2.       sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos:

10.1.3.2.1.            sniedzot izglītības maksas pakalpojumus;

10.1.3.2.2.            sniedzot interešu izglītības pakalpojumus;

10.1.3.2.3.            sniedzot ēdināšanas pakalpojumus;

10.1.3.2.4.            organizējot un vadot seminārus sabiedrības izglītošanai;

10.1.3.2.5.            organizējot vasaras izglītojošas un sporta nometnes bērniem un pieaugušajiem.

10.1.3.3.       ieņēmumi no saimnieciskās darbības;

10.1.3.4.       mācību maksas un citas likumiski iespējamās finanšu līdzekļu piesaistes.

10.2.     Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas direktors.

10.3.     Skolas pedagoga darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijām, mācību iemaksām, pašvaldību līdzmaksājumiem.

10.4.     Apvienotās klasēs pedagogiem apmaksājamo stundu skaitu nosaka pēc tās klases normatīva, kurā ir lielāks apmaksājamo stundu skaits vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu un kursu stundu parauga plānā (pamatizglītības programmā).

10.5.     Privātās skolas finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto skolu finansēšanā, ja skolas īsteno valsts akreditētas izglītības programmas Valsts valodā.

10.6.     Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem.

10.7.     Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.

10.8.     Skolas bibliotēkai vecāku dāvinātās grāmatas tiek uzskatītas kā ziedojums, kurš jāiegrāmato atbilstoši grāmatvedības likumam.

11.  Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

11.1.     Skolas direktors, saskaņā ar Skolas nolikumu, ņemot vērā skolas darbinieku, audzēkņu un vecāku ieteikumus, patstāvīgi izstrādā Skolas nolikumā un likumdošanā noteiktos iekšējos normatīvos aktus (iekšējie kārtības noteikumi, reglamenti). Direktors ir tiesīgs izdot struktūrvienības iekšējos normatīvos aktus.

11.2.     Skolas iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus izdod Skolas direktors.

11.3.     Skolas iekšējās kārtības noteikumus apstiprina Skolas direktors.

11.4.     Līgumu par bērna uzturēšanu un izglītošanu no iestādes puses paraksta Skolas direktors, no bērna puses – viens no vecākiem (aizbildņiem).

11.5.     Skolas direktors, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Šo nolikumu apstiprina Dibinātājs.

11.6.     Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas direktora priekšlikuma. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Skolas direktors.

12.  Saimnieciskā darbība

12.1.     Atbilstoši likumdošanai skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

12.2.     Skola var sniegt ēdināšanas, dienesta viesnīcu, internātu, ārpusstundu darba vai citus pakalpojumus, ja tas netraucē pirmsskolas un pamatizglītības programmu īstenošanā un ir paredzēts skolas nolikumā.

12.3.     Lietotajos lietvedības, organizatoriskajos dokumentos un dokumentos ar trešajām personām norāda skolas dibinātāja nosaukumu  SIA VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA un rekvizītus.

13.  Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

13.1.     Privātās izglītības iestādi reorganizē un likvidē tās dibinātājs, mēneša laikā informējot par to vietējo pašvaldību un Izglītības Kvalitātes Valsts dienestu, kā arī Izglītības ministriju.

14.  Grozījumu skolas nolikumā pieņemšanas kārtība

14.1.     Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas direktora ieteikuma vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā veic skolas direktors un  apstiprina skolas dibinātājs.

15.  Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi

15.1.     Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola veic saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

15.2.     Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteiktā veidā skola kārto lietvedību (skolas dokumentāciju) un skolas arhīvu.

15.3.     Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz pašvaldības izglītības pārvaldei un (vai) Izglītības un zinātnes ministrijai.

15.4.     Skola, savā darbībā, ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.

15.5.     Skola ievēro cilvēku tiesības, personas datu aizsardzības normas.

15.6.     Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” un Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības noteikumi”.

15.7.     Skolēnu skaits 2022 / 2023 mācību gadā, pamatskolas 1.klasē

Klase Izglītojamo skaits
1 klase 10
Kopā: 10

15.8.     Pedagogu skaits un raksturojums pamatskolā – sākumskolas klasēs

Ar augstāko izglītību Atbilstoša tālākizglītība
7 7

15.9.     Skolas mācību un audzināšanas procesu reglamentējošie dokumenti:

15.9.1.      Izglītības attīstības koncepcija.

15.9.2.      Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums.

15.9.3.      MK noteikumi Nr.747 ar 27.11.2018. „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”

15.9.4.      MK noteikumi Nr.480 ar 15.07.2016. „ Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”

15.9.5.      Mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā un speciālajā izglītībā.

15.9.6.      Skolas Izglītības programmas.

15.9.7.      ANO konvencija par bērnu tiesībām.

15.9.8.      Bērnu tiesību aizsardzības likums.

15.9.9.      Personas datu aizsardzības noteikumi

16.  Informācijas iegūšanas metodes

16.1.     Attīstības plāna prioritāšu noteikšanai skolā 2021.gada no oktobra līdz 2022. gada janvārim darbojās vecāku, pedagogu un skolas vadības darba grupa,  kura izvērtēja pašreizējo skolas virzību un noteica turpmākās prioritātes. Uz šīs analīzes pamata tika izveidots skolas Attīstības plāns

17.  SKOLAS VĪZIJA

17.1.     VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA nodrošina skolēniem kvalitatīvas pamatzināšanas un dod iespēju skolēniem turpināt mācības jebkurā valsts un pilsētas vidējās izglītības mācību iestādē.

17.2.     Skolēni uzturas estētiski sakoptā, materiāli tehniski aprīkotā un skolas vidē, kas nodrošina harmoniskas personības attīstību, kura spējīga dzīvot saskaņā ar sevi un apkārtējo pasauli.

17.3.     Skolas piedāvātais interešu izglītības klāsts veicina vērtību nostiprināšanu, ētisko principu nostiprināšanu, patriotismu un ekoloģisku dzīvesveidu. 

17.4.     Skolotāji un skolēni un to vecāki aktīvi iesaistās dažādās skolas un ārpus skolas aktivitātēs.

18.  Skolas pamatmērķis, mērķi un uzdevumi

18.1.     Pamatmērķis ­– Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu Valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.

18.2.     Mērķi un uzdevumi:

18.2.1.      Mācību procesa pilnveidošana, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes.

18.2.2.      Uzdevumi:

18.2.2.1.       pilnveidot mācību procesu ar jaunām mācību metodēm, Montessori pedagoģija, Brīvdabas pedagoģija u.c.,

18.2.2.2.       integrēt EKO Skolu programmu mācību procesā, sasaistot to ar ikdienas dzīvi

18.2.2.3.       pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, mācoties un apgūstot jaunas zināšanas

18.2.2.4.       piesaistīt atbalsta personālu : logopēds, sociālais rehabilotologs, kanisterapeits, asistents, psihologs un citi pēc nepieciešamības.

18.2.3.      Vecāku iesaistīšana skolas darbā:

18.2.3.1.       Uzdevumi: skolotājiem un skolas direktoram uzturēt attiecības ar vecākiem – vecāku sanākšanas, svētku sarīkojumi, Whatsapp grupas katrai klasei, lai operatīvi varētu informēt vecākus, kā arī sniegt vizuālu ieskatu ikdienas skolas dzīvē.

18.2.4.      Līdzgaitnieku darba grupu metodes turpmāka izmantošana un attīstīšana.

18.2.4.1.       Uzdevumi: lai attīstītu skolēnu sadarbības prasmes, jo tiek pārņemta attīstīto valstu pieredze, kad skolēni veic dažādus darbus nevis individuāli, bet kopā ar klases biedriem, vecāku vai jaunāku klašu skolēniem, vecākiem, radiniekiem.

18.2.5.      Radošā domāšana mācību procesā.

18.2.6.      Uzdevumi:

18.2.6.1.       ikvienā skolēnā attīstīt radošu personību un kultūras, mākslas izpratni, spēju mācīties un darboties komandā;

18.2.6.2.       problēmu risināšanas piemēru iekļaušana mācību procesā.

18.2.7.      Vērtību izpratnes nostiprināšana skolēnu apziņā,  patriotiskā audzināšana un ētisko un ekoloģijas principu iedzīvināšana ikdienā.

18.2.8.      Uzdevumi:

18.2.8.1.       veidot skolēnu izpratni par vērtībām, iedzīvinot tās skolas ikdienā;

18.2.8.2.       pilnveidot skolēnu izpratni par ētiskajiem principiem, realizējot tos ikdienas saskarsmē;

18.2.8.3.       attīstīt skolēnu valstisko identitāti, veicinot patriotismu;

18.2.8.4.       pasākumu organizēšanā iesaistīt visas iesaistītās puses: vadība, pedagogi, darbinieki, skolēni, vecāki.

18.2.9.      Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana atbilstoši pamatizglītības standarta prasībām un skolas izvirzītajām prioritātēm.

18.2.9.1.       Uzdevumi: veikt skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, modernizēt atbilstoši mācību procesa vajadzībām.

18.2.10.      Izglītības iestādes internacionalizācija

18.2.11.      Uzdevumi:

18.2.11.1.    veicināt regulārus kontaktus ar citām skolām,

18.2.11.2.    organizēt skolēnu un skolotāju pieredzes pārņemšanas programmas.

18.2.11.3.    Darboties Erasmus plus projektā par bioloģisko daudzveidību, kurā darbojas četras valstis: Latvija, Igaunija, Slovēnija un Igaunija

18.2.11.4.    Izglītības iestādi apmeklē dažādu tautību bērni, kā arī viesojas citu valstu pilsoņu bērni  vai Latvijas valsts pilsoņu bērni, kuri vasaras vai citā periodā ciemojas Latvijā.

18.2.11.5.    Viesstudentu uzņemšana ar ISIC studentu apvienības starpniecību.

19.  PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2022 – 2025.GADAM

Pamatjoma 2022. /2023. mācību gads 2023. / 2024. mācību gads 2024. / 2025. mācību gads
Mācību saturs ·    „Vispārējās pamatizglītības programmas” licencēšana  un iepazīšanās ar mācību priekšmetu tematisko plānojumu  no 1.klases līdz 9.klasei, lai varētu realizēt izglītības nodrošināšanu izglītojamiem. ·    Pamatizglītības un speciālo pamatizglītības programmu akreditācija ·    Pirmsskolas izglītības programmas un Speciālo pirmsskolas izglītības programmu ieviešana pirmsskolā . Licencēšana. ·    Interešu izglītības programmu izstrāde, ieviešana mācību procesā. ·    EKO skolas tematiku integrēšana mācību saturā un praktiskajā skolas dzīvē ·    Sagatavošanās uz kompetenču pieeju balstītas vispārējās izglītības satura ieviešanai un uz kompetenču pieejas balstītas vispārējās izglītības saturu ieviešana pirmsskolā ·    Uz kompetenču pieejas balstītas vispārējās izglītības saturu ieviešana pirmsskolā, 1.klasē,  4.klasē un 7.klasē.
Mācīšana un mācīšanās ·    Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana, atbalstot pedagogu tālākizglītību, organizējot tālākizglītības kursus skolā. ·    Izglītojamo pašvērtējuma un stundas atgriezeniskās saites sistēmas pilnveidošana ·    Skolotāju tālākizglītība jaunāko tehnoloģiju pilnvērtīgā izmantošanā ·    Izglītojamo personīgā atbildība par mācību sasniegumiem un tālāko mērķu izvirzīšana
Izglītojamo sasniegumi ·     Izglītojamo mācību sasniegumu analīzes sistēmas pilnveide, lai paaugstinātu mācību motivāciju. ·    Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienu pilnveidošana, skolas “Vērtēšanas kārtības” izstrāde ·    Piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs. ·    Izglītojamo līdzatbildība par mācību procesu un rezultātiem, pašvērtēšanas prasmes
Atbalsts izglītojamajiem ·    Vispusīga izglītojamo personības attīstīšana, uzsverot patriotisko audzināšanu, veicinot izpratni par skolēna pienākumiem, tiesībām un atbildību skolā un ārpusskolas dzīvē ·    Individuālie izglītības plāni speciālās izglītības skolēniem, vecāku regulāra pieeja individuālo plānu apskatei ·    Individuālie izglītības plāni speciālās izglītības skolēniem, vecāku regulāra pieeja individuālo plānu apskatei ·    Karjeras izglītības jautājumu integrācija mācību un audzināšanas darbā. ·    Izglītojamo drošība un veselīgs dzīvesveids.
Skolas vide ·    Izglītojamajiem droša, atbalstoša, attīstoša un estētiski pievilcīga vide ·    Mājīga atmosfēra, pēcpusdienās pagarinātā grupa visiem skolēniem, neatkarīgi no vecuma. ·    Aprīkot un ierīkot skolas teritoriju atbilstoši veselīgam dzīvesveidam. ·    Piederības apziņas un lepnuma par skolu veicināšana, visiem sadarbojoties veidot pozitīvu skolas tēlu, motivēt izglītojamos ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus ·    Remonts ēdamzālē, 1 stāva WC un gaitenī. ·    Skolas pozitīvais mikroklimats, sadarbojoties izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem. ·    Skolas trešais stāvs, lai būtu iespējams brīvāk izvietot klašu sistēmu.
Skolas resursi ·    Skolas materiāli tehniskās bāzes papildināšana un uzturēšana. ·    Interaktīvās tāfeles iegāde un uzstādīšana pilnvērtīgākam darbam. ·    Mācību līdzekļu bāzes papildināšana. ·    Skolotāju profesionālā pilnveide atbilstoši jauno kompetenču ieviešanai. ·    Materiālais nodrošinājumus speciālās pamatizglītības programmas realizēšanā pirmsskolā un pamatskolā, izmantojot projektus ·    Profesionālo kompetenču komunikācijas tehnoloģijās plašāka izmantošana izglītošanās procesā un skolas vadībā.
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ·    Skolas attīstības plānošana ·    Direktora akreditācija ·    Skolas darbības kvalitātes nodrošināšana ·    Skolas vadības komandas papildināšana ar vismaz vienu palīgu, kā arī darba pilnveidošana ·    Iepriekšējā gada plāna izpildes izvērtēšana, Skolas attīstības plānošana turpmākajiem 3 gadiem 2021-2023

MĀCĪBU SATURS

2022. / 2023.mācību gads

Pamatjoma Mācību saturs
Prioritāte Licencēt „Vispārējo pamatizglītības programmu” un iepazīties ar mācību priekšmetu tematiskajiem plāniem 1.klasei, lai varētu realizēt izglītības nodrošināšanu izglītojamiem
Mērķis Izglītojamajiem ir nodrošināta pamatizglītības  apguve
Novērtēšanas kritēriji Skolotāji ir iepazinušies ar mācību priekšmetu paraugu plāniem un mācību priekšmetu tematiskajiem plānojumiem 1.klasei. Ir izvērtēti rīcībā esošie un saplānoti nepieciešamie mācību līdzekļi. Iegādāta mācību literatūra. Skolotājiem ir atbilstoša izglītība. Stundās tiek izmantota Montessori pedagoģijas, Vides pedagoģijas un cita metodika. Skolēniem tiek nodrošināta individuāla pieeja mācību procesā.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Sagatavot un iesniegt licencēšanai „Vispārējo pamatizglītības programmu” VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA ar programmas īstenošanas adresi Strazdu iela 2, Valmiera, LV­-4201 Ligija Frišfelde 2022.gada augusts Dibinātāja lēmums, Papīrs, internets Ligija Frišfelde
Apzināt un iepazīties ar mācību priekšmetu paraugplāniem 1.klasei. Mācību priekšmetu skolotāji 2022.gada augusts Apstiprinātie paraugplāni, Internets, papīrs Ligija Frišfelde
Apzināt rīcībā esošos un plānot nepieciešamos mācību līdzekļus un tehniskos resursus Mācību priekšmetu skolotāji 2022.gada augusts Skolotājas darbs Ligija Frišfelde
Organizēt nepieciešamo mācību un tehnisko līdzekļu iegādi un to optimālu izmantošanu Mācību priekšmetu skolotāji 2022. / 2023. mācību gads Finanšu līdzekļi Ligija Frišfelde
Izveidot stundu sarakstu, nodrošināt efektīvu mācību procesu Lelde Rolmane, mācību priekšmetu skolotāji 2022. / 2023. mācību gads Privātās pamatskolas direktores un skolotāju darbs Ligija Frišfelde

MĀCĪBU SATURS

2022. / 2023.mācību gads

Pamatjoma Mācību saturs
Prioritāte Speciālo pamatizglītības programmu ieviešana pirmsskolai un pamatskolai, programmas licencēšana
Mērķis Izglītojamiem ar speciālām vajadzībām ir nodrošināts  atbilstoša mācību programma gan pirmsskolā, gan pamatskolā. Izglītojamie ar speciālām vajadzībām ir integrēti vispārizglītojošā mācību vidē, tiek piedāvāta atbilstoša mācību programma. Tiek veidoti individuālie izglītības plāni, kuri saskaņoti ar vecākiem.
Novērtēšanas kritēriji Ir licencētas speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar mācību traucējumiem (izgl.progr. kods: 01015611), izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izgl.progr. kods: 01015811), izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izgl.progr. kods: 01015911), speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izgl.progr. kods: 21015611), izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izgl.progr. kods: 21015811). Pedagogiem ir atbilstoša kvalifikācija, vai ir apmeklēti tālākizglītības kursi speciālās izglītības jomā.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Speciālo izglītības programmu licencēšana pirmsskolai un  pamatskolai Ligija Frišfelde 2022.gada augusts Sagatavoti dokumenti iesniegšanai IKVD Ligija Frišfelde
Speciālo pirmsskolas programmu ieviešana skolas darbā Ieva Mangule 2022./ 2023.mācību gads Izstrādāti individuālie izglītības plāni Ligija Frišfelde
Speciālo pamatizglītības programmu ieviešana skolas darbā Lelde Rolmane mācību priekšmetu skolotāji 2022./ 2023.mācību gads Izstrādāti individuālie izglītības plāni Ligija Frišfelde
Izglītojamo novērošana ikdienas gaitā mācību priekšmetu skolotāji Viss periods laiks Ligija Frišfelde
Ieteikums vecākiem bērnam apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju Lelde Rolmane Ieva Mangule Pēc nepieciešamības Izglītojamā vecāku un pedagogu laiks sarunai Ligija Frišfelde

MĀCĪBU SATURS

2022./ 2023. mācību gads

Pamatjoma Mācību saturs
Prioritāte Pamatizglītības programmu akreditācija
Mērķis Ir akreditēta mācību iestāde un pamatizglītības programmas
Novērtēšanas kritēriji Sagatavota dokumentācija akreditācijas komisijas izvērtēšanai, Akreditēta mācību iestāde un izglītības programmas

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Izveidot pašvērtējuma ziņojumu Ligija Frišfelde 2023.gada janvāris Pedagogi, skolas padome, darbinieki, atbalsta personāls, izglītojamie, dibinātāji, IT Ligija Frišfelde
Iesniegt IKVD iesniegumu par akreditāciju Ligija Frišfelde 2023.gada februāris Papīrs, IT, internets Ligija Frišfelde
Izstrādāt skolas attīstības plānu līdz 2025.gadam Ligija Frišfelde 2023.gada marts Pedagogi, skolas padome, darbinieki, atbalsta personāls, izglītojamie, dibinātāji Ligija Frišfelde
Apzināt resursus akreditācijas veikšanai Ligija Frišfelde 2023.gada aprīlis Dibinātāja finanšu līdzekļi Ligija Frišfelde
Akreditācijas nedēļa Ligija Frišfelde mācību priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls 2023.gada maijs Pedagogi, skolas padome, darbinieki, atbalsta personāls, izglītojamie, dibinātājs Ligija Frišfelde

MĀCĪBU SATURS

2023. /2024.mācību gads

Pamatjoma Mācību saturs
Prioritāte Integrēt Ekoskolas tematiku mācību saturā un praktiskajā skolas dzīvē
Mērķis Izglītojamajiem ir iespēja izzināt jautājumus par aktīvu dzīvesveidu, veselīgu uzturu, dabas aizsardzību, resursu taupīšanu, atkritumu šķirošanu un ar citiem ar vides un dabas aizsardzību saistītiem jautājumiem un aktīvi līdzdarboties Ekoskolu dažādajos pasākumos.
Novērtēšanas kritēriji Izglītojamie izzina un izprot: atkritumu apsaimniekošanas nozīmi, enerģijas taupīšanas nozīmi, ūdens dabā un krānā, transporta izmantošanas sekas, veselīgs dzīvesveids skolas dzīves pamatā, sakopta skolas apkārtne, klimata pārmaiņas un to ietekme uz mums, bioloģisko daudzveidību, meži – Latvijas bagātība

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Pildīt Ekoskolas noteikumus Ieva Mangule Viss periods Personāla, finanšu resursi Ligija Frišfelde
Integrēt Ekoskolas tematiku mācību saturā skolas ikdienā mācību priekšmetu skolotāji Viss periods Pedagogu darbs Ligija Frišfelde
Organizēt tikšanās ar speciālistiem par ekoloģisku dzīvesveidu u.c. mācību priekšmetu skolotāji Viss periods Lektori, izglītojamo vecāki, personāls Ligija Frišfelde
Organizēt tikšanās, seminārus izglītojamiem, vecākiem, personālam un citiem interesentiem par veselīgu uzturu, videi draudzīgu attieksmi, augu daudzveidību Ligija Frišfelde Ieva Mangule Viss periods Lektori, izglītojamo vecāki, personāls Ligija Frišfelde
Piedalīties Ekoskolu rīkotajos pasākumos, nometnēs, forumos, semināros un citās aktivitātēs Ieva Mangule Lelde Rolmane Viss  periods Pedagogi, izglītojamo vecāki, personāls, izglītojamie Ligija Frišfelde

MĀCĪBU SATURS

2023. / 2024. mācību gads

Pamatjoma Mācību saturs
Prioritāte Sagatavošanās uz kompetenču pieeju balstītas vispārējās izglītības satura ieviešanai
Mērķis Pedagogiem ir izpratne par mācību satura atbilstību valsts nostādnēm un 21.gs. prasībām.
Novērtēšanas kritēriji Pedagogi iepazinušies ar jauno valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, izpratuši uz kompetenču pieeju balstītu vispārējās izglītības būtību; apmeklēti tālākizglītības kursi par jauno izglītības sistēmu

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Iepazīties ar jaunajiem mācību standartiem un mācību priekšmetu programmām mācību priekšmetu skolotāji 2023./2024.mācību gads Jaunais valsts pamatizglītības standarts un pamatizglītības programmu paraugi, interneta pieslēgums Ligija Frišfelde
Apmeklēt tālākizglītības kursus par kompetencēs balstītu izglītību mācību priekšmetu skolotāji 2023./2024.mācību gads Skolotāju darbs un laiks, finanses Ligija Frišfelde
Izvērtēt un attīstīt integrētajās nodarbībās praktiskās un pētnieciskās darbības saiknē ar reālo dzīvi. pirmsskolas izglītības pedagogi 2024./2025.mācību gads Skolotāju darbs un laiks, skolotāju idejas Ligija Frišfelde
Izpētīt un apzināt skolā esošo mācību grāmatu atbilstību jaunajai izglītības sistēmai mācību priekšmetu skolotāji 2024.gada pavasaris Skolotāju darbs un laiks Ligija Frišfelde
Izstrādāt no jauna vai koriģēt nepieciešamās literatūras sarakstu, atbilstīgu jaunajam izglītības standartam mācību priekšmetu skolotāji 2024.gada maijs Skolotāju darbs un laiks, papīrs Ligija Frišfelde
Organizēt nepieciešamo mācību un tehnisko līdzekļu iegādi mācību priekšmetu skolotāji 2024.gada augusts Finanšu līdzekļi Ligija Frišfelde

MĀCĪBU SATURS

2023. / 2024. mācību gads

Pamatjoma Mācību saturs
Prioritāte Uz kompetenču pieeju balstītas vispārējās izglītības satura ieviešana pirmsskolā, 1.klasē, 4.klasē un 7.klasē
Mērķis Tiek uzlabota izglītojamo mācīšanas un mācīšanās kvalitāte, veicināta izglītojamo sadarbība, balstoties uz aktīvu izglītojamo zināšanu, prasmju, iemaņu lietojumu praktiskajā un pētnieciskajā darbībā
Novērtēšanas kritēriji Pedagogi ir izvēlējušies daudzveidīgas, jaunajiem standartiem atbilstošas mācību metodes un darba formas, sekmējot izglītojamo sadarbības un problēmu risināšanas spēju attīstīšanu un pilnveidi. Pedagogi ir mērķtiecīgi izmantojuši pieredzi un profesionālās kompetences pilnveides kursos/semināros gūtās zināšanas. Praktiskajā un pētnieciskajā darbībā akcentēta saikne ar reālo dzīvi. Izglītojamie ir motivēti ilgtspējīgam mācību procesam, prot sadarboties, izmantojot daudzveidīgas mācīšanās metodes.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Izvērtēt un attīstīt mācību stundās praktiskās un pētnieciskās darbības un sadarbības daudzveidīgo metožu izmantošanu saiknē ar reālo dzīvi. Mācību priekšmetu skolotāji 2023./2024.mācību gads Skolotāju darbs un laiks, skolotāju idejas Ligija Frišfelde
Izglītojamo mācīšanas procesa aktivizēšana un personīgās atbildības par mācību rezultātiem paaugstināšana. Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Skolotāju darbs un laiks, mācību stunda Ligija Frišfelde
IKT un citu inovatīvu metožu izmantošanas palielināšana mācību procesā, pedagogu tālākizglītība un iegūto zināšanu praktiska pielietošana mācību stundās Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Skolotāju darbs un laiks, mācību stunda, datori, interneta pieeja Ligija Frišfelde

Mācīšana un mācīšanās

2022./2023. mācību gads

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte Paaugstināt pedagoģiskā procesa efektivitāti, atbalstot pedagogu tālākizglītību
Mērķis Ikvienam izglītojamajam ir nodrošināta iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību
Novērtēšanas kritēriji Pedagogi mācās tālākizglītības kursos, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes Pedagogi izmanto mācību procesā mūsdienīgas, efektīvas mācību metodes. Pedagogi izmanto mūsdienīgus pārbaudes darbu veidus un vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē Skolēnu sekmes skolas un Valsts pārbaudes darbos

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Apzināt tālākizglītības nepieciešamību pedagogiem Ligija Frišfelde 2022.gada septembris Laiks Ligija Frišfelde
Izpētīt tālākizglītības kursu, semināru piedāvājumu novadā un valstī Ligija Frišfelde 2022.gada septembris Laiks, interneta pieeja, dators Ligija Frišfelde
Pieteikties tālākizglītības kursos mācību priekšmetu skolotāji, direktore Visu periodu Laiks, interneta pieeja, dators Ligija Frišfelde
Organizēt tālākizglītības kursus uz vietas skolā, ja tie ir nepieciešami Ligija Frišfelde 2022.gada rudens – 2023.gada pavasaris, pēc nepieciešamības Laiks, finanses Ligija Frišfelde
Apmeklēt tālākizglītības kursus Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Skolotāju laiks, finanses, papīrs Ligija Frišfelde
Nodrošināt atbalstošu, pozitīvu, labvēlīgu mācību vidi Mācību priekšmetu skolotāji, direktors Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde

Mācīšana un mācīšanās

2023. /2024. mācību gads

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte Stundas atgriezeniskās saites sistēmas pilnveide, skolēnu pašvērtējuma celšana
Mērķis Izglītojamajiem ir stiprināta atbildība par savu darbu stundās un saviem sasniedzamajiem rezultātiem Ir attīstītas un pilnveidotas pašvērtēšanas iemaņas
Novērtēšanas kritēriji Skolā ir izstrādāta un zināma sistēma kā iegūt stundas atgriezenisko saiti un kā tālāk rīkoties ar iegūtajiem rezultātiem Skolēnu aktivitāte un atsaucība mācību priekšmetu stundās, stundu vērošana Skolotāji dalās ar saviem labās prakses piemēriem

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Iepazīties ar atgriezenisko saišu sniegšanas un iegūšanas metodēm mācību priekšmetu skolotāji 2023./2024.mācību gads Personāla resursi, finanšu resursi Ligija Frišfelde
Skolotājiem dalīties ar saviem labās prakses piemēriem, kursos iegūtajām zināšanām, idejām par stundu atgriezenisko saišu iegūšanu mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi, laiks Ligija Frišfelde
Pielietot stundas darbā atgriezenisko saiti, iegūtos rezultātus izmantot plānojot tālāko darbību mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Laiks Ligija Frišfelde
Skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņa par pašvērtēšanas procesa organizēšanu mācību procesā. mācību priekšmetu skolotāji 2023./2024.mācību gads Skolotāju laiks Ligija Frišfelde
Stundas darbā pielietot dažādas pozitīvas pašvērtējuma celšanas paņēmienus mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Laiks Ligija Frišfelde

Mācīšana un mācīšanās

2023. /2024. mācību gads

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte Atbalstīt skolotāju tālākizglītību jaunāko tehnoloģiju pilnvērtīgā izmantošanā
Mērķis Mācību stundās tiek izmantotas jaunākās piedāvātās tehnoloģijas.
Novērtēšanas kritēriji Visi pedagogi prot darboties ar ITK tehnoloģijām, interaktīvo tāfeli Ikdienā arī izglītojamiem tiek dota iespēja strādāt un izprast datortehnikas un citas tehnikas nozīmi darbu veikšanā.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Atbalstīt pedagogus tālākizglītības aktivitātēs,  rosināt savstarpēju pieredzes popularizēšanu par IT izmantošanu mācību stundās Mācību priekšmetu skolotāji 2023./2024.mācību gads Personāla resursi, finanšu resursi Ligija Frišfelde
Piedalīties projektos, iegādāties, uzstādīt kā arī pielietot  interaktīvu tāfeli, pilnvērtīgai, modernai stundu plānošanai. Ligija Frišfelde,  mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi, finanšu resursi, dators, interneta pieslēgums, dibinātāji, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Klases aprīkot ar nepieciešamo datortehniku kvalitatīvam darbam Ligija Frišfelde Visu periodu Personāla resursi, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Pieredzes apmaiņas, apmācību braucieni pie kolēģiem, “Lielvārds” organizēto kursu apmeklējums par interaktīvo rīku pielietojumu mācību stundās Ligija Frišfelde, mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Kontakti ar kolēģiem, finanšu resursi, personāla resursi Ligija Frišfelde

Mācīšana un mācīšanās

2024. /2025. mācību gads

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte Motivēt izglītojamos pilnīgāk izmantot skolas un pašu iespējas augstāku un plašāku zināšanu iegūšanai kā arī patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveide un personīgās atbildības par mācību sasniegumiem palielināšana.
Mērķis Ikvienam izglītojamam ir nodrošināta iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību
Novērtēšanas kritēriji Izglītojamie izmanto visus uzskates līdzekļus, Montesori materiālus un citus, lai pēc iespējas plašāk izprastu jauno tēmu Izglītojamie izprot, ka mācīšanās ir nepieciešama viņiem pašiem, jo ikviena mācību stunda tiek sasaistīta ar ikdienas dzīvi un tiek netieši vai tieši norādīts, kur iegūtās zināšanas varēs izmantot sadzīvē. Izglītojamie nemācās atzīmju dēļ, bet gan lai izprastu mācību vielu un pēc iespējas varētu tās pielietot ikdienas dzīvē. Ikdienas darbā vērojama pedagogu un izglītojamo pašvērtējuma prasmju attīstība

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Papildināt materiāltehnisko bāzi, Montesori materiālu klāstu, grāmatu, enciklopēdiju un citu materiālu iegāde Ligija Frišfelde, mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi, finanšu resursi, izglītojamo vecāki, projekti Ligija Frišfelde
Izvērtēt un attīstīt mācību stundās praktiskās un pētnieciskās darbības un sadarbības daudzveidīgo metožu izmantošanu saiknē ar reālo dzīvi Ligija Frišfelde, mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde
Izglītojamo mācīšanas procesa aktivizēšana un personīgās atbildības par mācību rezultātiem paaugstināšana. Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde
IKT un citu inovatīvu metožu izmantošanas palielināšana mācību procesā, pedagogu tālākizglītība un iegūto zināšanu praktiska pielietošana mācību stundās Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi, IKT rīki, finanses Ligija Frišfelde
Pilnveidot pedagogu un izglītojamo pašvērtēšanas un pašanalīzes sistēmu Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde

izglītojamo sasniegumi

2022. /2023. mācību gads

Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi
Prioritāte Izglītojamo mācību sasniegumu analīzes sistēmas pilnveide, lai paaugstinātu mācību motivāciju.
Mērķis Izglītojamajiem ir mācību sasniegumu atbilstība viņa spējām.
Novērtēšanas kritēriji Regulāri vērtēti izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi. Ir paaugstinājušies mācību sasniegumu vērtējumi ikdienas un valsts pārbaudes darbos. Izglītojamo standartprasmes tiek uzskaitītas un analizētas katrā mācību priekšmetā.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Izvērtēt izglītojamo mācību sasniegumus Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji Visu periodu Personāla resursi, izglītojamo vecāki, laiks Ligija Frišfelde
Piemeklēt un pielietot atbilstošas individuālas mācību metodes, katram izglītojamajam, konkrētas mācību vielas apguvei Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi, laiks,  IT Ligija Frišfelde
Optimizēt katras mācību tēmas apguvei paredzēto laiku, lai izglītojamie varētu sasniegt savām spējām atbilstošus mācību rezultātus Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde
Izmantot individuālu un diferencētu pieeju mācību procesā Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personālresursi Ligija Frišfelde

Izglītojamo sasniegumi

2023./ 2024.mācību gads

Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi
Prioritāte Izglītojamo zināšanu un sasniegumu vērtēšanas formas un kārtība
Mērķis Pedagogs izprot un konstatē vai izglītojamie ir sapratuši jauno vielu, vai apguvuši plānotās prasmes un zināšanas
Novērtēšanas kritēriji Ir izstrādāta izglītojamo zināšanu vērtēšanas sistēma, kārtība; visi pedagogi ievēro skolā izstrādāto sistēmu.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Izveidot vienotas prasības vērtēšanai pamatskolā Ligija Frišfelde 2023.gada septembris / oktobris Skolotāju darbs,  kancelejas preces, laiks, IT Ligija Frišfelde
Izstrādāt skolas “Vērtēšanas kārtību” Ligija Frišfelde 2023.gada septembris / oktobris Skolotāju darbs, idejas, kancelejas preces, laiks, IT Ligija Frišfelde
Ievērot vienotas prasības ikdienas darbā Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Izstrādāti vērtēšanas sistēmas plāni Ligija Frišfelde
Akcentēt pašvērtēšanas, paškontroles un pašdisciplīnas prasmju veidošanu un atbildības veicināšanu. Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Skolotāju darbs, idejas, kancelejas preces, laiks, IT Ligija Frišfelde
Izstrādāt vienotus kritērijus kompetenču izvērtēšanai dažādos mācību priekšmetos Mācību priekšmetu skolotāji 2023.gada rudens - ziema Skolotāju darbs, idejas, kancelejas preces, laiks, IT Ligija Frišfelde

izglītojamo sasniegumi

2024. /2025. mācību gads

Pamatjoma Izglītojamo sasniegumi
Prioritāte Izglītojamo līdzatbildība par mācību procesu un rezultātiem, pašvērtēšanas prasmes.
Mērķis Pedagogi sekmē izglītojamo līdzatbildību mācību procesā un uzņemties atbildību par sasniegtajiem rezultātiem, tiek attīstītas pašvērtēšanas prasmes.
Novērtēšanas kritēriji Uzlabojušies izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību procesā. Uzlabojušās izglītojamo patstāvīgā darba iemaņas. Ikdienas mācību procesā un patstāvīgo darbu prezentācijās uzsvars tiek likts uz pašvērtēšanas procesu.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņa par pašvērtēšanas procesa organizēšanu mācību procesā. Mācību priekšmetu skolotāji 2023./2024.mācību gads Personāla resursi, kancelejas preces, IT, laiks Ligija Frišfelde
Skolēnu patstāvīgo darbu plānošana un organizēšana. Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi, kancelejas preces, IT, laiks Ligija Frišfelde
Izglītojamo sasniegumu ikdienas mācību darbā un VPD analīze. Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla resursi, kancelejas preces, IT, laiks Ligija Frišfelde

Atbalsts  izglītojamajiem

2022. /2023. mācību gads

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem
Prioritāte Vispusīga izglītojamo personības attīstīšana, uzsverot patriotisko audzināšanu, veicinot izpratni par skolēna pienākumiem, tiesībām un atbildību skolā un ārpusskolas dzīvē
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji Izglītojamos tiek veidota pārliecību par veselīga dzīvesveida, uztura nepieciešamību Skolā ir noticis skolēnu un skolotāju kopīgi veidots pasākums Latvijas 100-gadei. Ir izveidota pagarinātās dienas grupa, tiek veikta tās pilnveidošana Interešu izglītības izveide, pilnveide Skolā darbojas medicīnas māsa, logopēds Ir sākta Kanisterapijas (suņu terapijas) ieviešana Tiek piedāvāta peldētapmācība, iesaistot pedagogus un arī vecākus Visu mācību laiku tiek veidota pozitīva skolas vide, un uzsvērtas  bērna centrētas attiecības darba vidē

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Piesaistīt skolai logopēdu darbam ar speciālās izglītības skolēniem un tiem, kam tas ir nepieciešams Ligija Frišfelde 2022.gada rudens Finanses Ligija Frišfelde
Nodrošināt mediķa darbu skolā Ligija Frišfelde Visu periodu Finanses Ligija Frišfelde
Aktivizēt skolnieku domes un EKO padomes darbību Ieva Mangule Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde
Organizēt skolā pasākumus Latvijas dzimšanas dienas svinībām. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji 2022.gada oktobris, novembris Personāla resursi, laiks Ligija Frišfelde
Sniegt vispusīgu atbalstu  skolēniem mācīšanās procesā un karjeras izvēlē Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde
Sadarboties ar uzņēmumiem, vecāku darba vietām, karjeras izaugsmes attīstībai Ligija Frišfelde Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde

Atbalsts izglītojamajiem

2023. /2024. mācību gads

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem
Prioritāte Karjeras izglītības jautājumu integrācija mācību un audzināšanas darbā.
Mērķis Izglītojamajiem tiek attīstītas prasmes, zināšanas un motivācija nākamās izglītības iestādes un profesijas izvēlē.
Novērtēšanas kritēriji Mācību priekšmetu un audzināšanas plānā ir tēmas par karjeras izglītību. Skolēni piedalās Junior Achievement Latvia programmā – “Ēnu diena” Notiek mācību ekskursijas uz vecāku darba vietām. Skolā tiek aicināti uzstāties izglītojamo vecāki, pastāstīt par savām darba vietām. Tiek organizētas dažādas lekcijas, semināri, tiek aicināti vieslektori par aktuālajām tēmām.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Pārskatīt skolas audzināšanas plāna atbilstību jaunajam izglītības standartam un pilnveidot to, papildinot par karjeras izglītības jautājumiem. Ligija Frišfelde 2023. gada septembris, oktobris Laiks, personāla resursi, IT, skolas audzināšanas plāns Ligija Frišfelde
Turpināt un pilnveidot Ēnu dienu projekta īstenošanu, piesaistot skolēnu vecākus un novada uzņēmējus, valsts un nevalstiskās organizācijas klašu audzinātāji 2024. gada janvāris Laiks, personāla resursi, IT, skolas audzināšanas plāns Ligija Frišfelde
Izstrādāt mācību ekskursiju un vecāku lekciju par dažādām profesijām plānu Ligija Frišfelde 2023. gada rudens Laiks, personāla resursi, IT, skolas audzināšanas plāns Ligija Frišfelde
Rīkot jēgpilnas skolēnu mācību ekskursijas uz uzņēmumiem Klašu audzinātāji Visu periodu Finanses, laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Aicināt vecākus iepazīstināt ar savām profesijām Klašu audzinātāji Visu periodu Laiks, personāla resursi Ligija Frišfelde

Atbalsts  izglītojamajiem

2023. /2024. mācību gads

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem
Prioritāte Individuāls darbs ar skolēniem. Papildus darbs ar zinošākajiem skolēniem, lai pilnveidotu to zināšanas un prasmes. Individuālie izglītības plāni speciālās izglītības skolēniem, vecāku regulāra pieeja individuālo plānu apskatei. Skolotāju un skolēnu  sadarbība, motivējot un sagatavojot audzēkņus mācību olimpiādēm, konkursiem, projektiem, pasākumiem, atklājot  un palīdzot realizēt skolēnu dotības, attīstot talantus.
Mērķis Katram skolas audzēknim ir iespēja sevi realizēt un būt veiksmīgam skolā. Speciālās izglītības skolēni strādā pēc individuālajiem plāniem.
Novērtēšanas kritēriji Ir izstrādāti speciālās izglītības individuālie plāni Vecākiem ir pieeja speciālo izglītojamo individuāliem plāniem

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Apmeklēt tālāk izglītības kursus, seminārus par speciālās izglītības plānu izstrādi Ligija Frišfelde 2022./2023.mācību gads Finanses, laiks, personāla resursi Ligija Frišfelde
Iepazīties ar speciālo bērnu individuālo plānu paraugiem Ligija Frišfelde 2023.gada augusts Finanses, laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Pārskatīt un pilnveidot skolas paraugu vai adoptēt VISC piedāvāto individuālo izglītības plānu Ligija Frišfelde 2023.gada augusts / septembris Laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Ievietot individuālo izglītības plānu tiešsaistē un dot piekļuvi mācību priekšmetu skolotājiem Ligija Frišfelde 2023.gada septembris / oktobris Laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Novērot speciālās izglītības izglītojamo Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji 2023.gada septembris / oktobris Laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Aizpildīt un pārrunāt individuālos izglītības plānus Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji 2023.gada oktobris Laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Sniegt piekļuvi speciālās izglītības skolēnu vecākiem individuālajiem plāniem Ligija Frišfelde 2023.gada oktobra beigas - novembra sākums Laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Regulāri veikt dinamikas novērojumus, aizpildīt sasniegtos rezultātus speciālās izglītības individuālajos plānos Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji visu periodu Laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Motivēt skolēnus iepazīt pasauli, cilvēkus, piedaloties ārpusskolas konkursos, pasākumos, aktivitātēs, tādējādi atklājot savas spējas un talantus. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji visu periodu Laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde
Ikdienas darbā saskatīt un atklāt bērnos spējas un talantus, izcelt un atzīmēt tos. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji visu periodu Laiks, personāla resursi, IT Ligija Frišfelde

Atbalsts  izglītojamajiem

2024. /2025. mācību gads

Pamatjoma Atbalsts izglītojamajiem
Prioritāte Izglītojamo drošība un veselīgs dzīvesveids.
Mērķis Izglītojamajiem tiek rosināts ievērot veselīgu dzīvesveidu un tiek radīta izpratne par apkārtējā vidē notiekošajām likumsakarībām kā pamatu rūpēm par savu un apkārtējo veselību.
Novērtēšanas kritēriji Skolēniem ir izpratne par veselīgu dzīvesveidu, cilvēkdrošības jautājumiem, atbildīgu rīcību ikdienas situācijās

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus Klašu audzinātāji Visu periodu iekšējās kārtības noteikumi, personāla resursi, laiks, IT Ligija Frišfelde
Informēt skolēnus par dažādu atkarību riskiem, drošību piesaistot lektorus, aktualizēt izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmīgumu Klašu audzinātāji Visu periodu iekšējās kārtības noteikumi, personāla resursi, laiks, IT Ligija Frišfelde
Organizēt dažādus veselību veicinošus un izglītojošus pasākumus, kas paplašina skolēnu zināšanas par veselību un drošību, kā arī attīsta prasmes drošai rīcībai ekstremālās situācijās Klašu audzinātāji Visu periodu iekšējās kārtības noteikumi, personāla resursi, laiks, IT Ligija Frišfelde

SKOLAS VIDE

2022./2023. mācību gads

Pamatjoma Skolas vide
Prioritāte Izglītojamajiem drošas un estētiski pievilcīgas vides veidošana un izglītojamo pašapkalpošanās iemaņu attīstīšana
Mērķis Izglītojamie, pedagogi, personāls, dibinātāji, izglītojamo vecāki tiek iesaistīti skolas fiziskās un garīgās vides pilnveidošanā un kārtības nodrošināšanā
Novērtēšanas kritēriji Izveidot pozitīvu skolas mikroklimatu un drošu skolas vidi Skolas klašu telpu remonts, labiekārtošana Izremontētas kāpnes uz otro stāvu. Bērnu rotaļlaukuma labiekārtošana. Izveidota āra klase nodarbībām ārpus telpām.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Remontēt un labiekārtot skolas telpas atbilstoši sanitāri higiēniskajām un drošības normām Ligija Frišfelde Visu periodu Darba aizsardzības, ugunsdrošības speciālists Ligija Frišfelde
Saglabāt jau izveidotās un ieviest jaunas skolas tradīcijas Klašu audzinātāji Visu periodu Personāla resursi Ligija Frišfelde
Iesaistīt izglītojamos visu pasākumu rīkošanā, lēmumu pieņemšanā, tādejādi veidot izglītojamajos uzņemties atbildību par savu rīcību un darbiem. Klašu audzinātāji Visu periodu Personāla resursi, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Izmantot skolas mājaslapu tradīciju popularizēšanā Klašu audzinātāji, Direktors Visu periodu Personāla, finanšu, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Izveidot informatīvo EKO sienu kāpņu telpā un sistematizēt tās saturu Ieva Mangule 2023.gada janvāris un visu periodu Finanses, personāla resursi, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Izveidot, sakārtot un pilnveidot skolas bibliotēku Ligija Frišfelde 2022./2023.mācību gads Finanses, personāla resursi, projekti Ligija Frišfelde
Pielāgot skolas gaiteņus, trepes, klašu telpas u.c. izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Ligija Frišfelde 2022./2023.mācību gads Finanses, personāla resursi, projekti Ligija Frišfelde
Piesaistot vecākus, izveidot iežogotu teritoriju pirmsskolas bērnu drošībai Ligija Frišfelde 2023.gada vasara Finanses, personāla resursi, projekti Ligija Frišfelde

SKOLAS VIDE

2023./2024.mācību gads

Pamatjoma Skolas vide
Prioritāte Piederības apziņas un lepnuma par skolu veicināšana, visiem sadarbojoties veidot pozitīvu skolas tēlu, motivēt izglītojamos ievērot skolas iekšējos kārtības noteikumus
Mērķis Ir pozitīva un droša skolas fiziskā un emocionālā vide. Ir radīts labvēlīgs skolas tēls un tas tiek popularizēts, iesaistot izglītojamos, vecākus, skolas darbiniekus
Novērtēšanas kritēriji Pārskatīti iekšējās kārtības noteikumi Par skolas vidi un mājīgumu pozitīvi izsakās izglītojamie un vecāki, ko visi kopā turpina iekārtot un veidot Pozitīvas skolas vides ietekmē uzlabojas izglītojamo mācību sasniegumi, uzlabojas izglītojamo pašsajūta, garīgā un fiziskā veselība.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Sekmēt izglītojamo, vecāku un pedagoģiskā personāla savstarpējo cieņu Ligija Frišfelde Visu periodu Finanšu, personāla Ligija Frišfelde
Turpināt skolas tradīciju veidošanu, kopšanu. Ligija Frišfelde Visu periodu Personāla resursi, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Pārskatīt, pilnveidot un aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus. Ligija Frišfelde, skolēnu padome, klašu audzinātāji 2023.gada rudens Personāla resursi, laiks, IT Ligija Frišfelde
Labiekārtot skolas teritoriju, stacionāra žoga ierīkošana, teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde, realizācija Ligija Frišfelde Visu periodu Darba aizsardzības, ugunsdrošības speciālists Ligija Frišfelde
Piedalīties projektos, ieviest skolas materiāltehniskajā nodrošinājumā jaunākās tehnoloģijas (interaktīvo tāfeli) Ligija Frišfelde Visu periodu Finanses, personāla resursi, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Pilnveidot skolas iekšējo tēlu un popularizēt skolas vārdu Ligija Frišfelde klašu audzinātāji Visu periodu Personāla, finanšu, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde

SKOLAS VIDE

2024./2025.mācību gads

Pamatjoma Skolas vide
Prioritāte Skolas pozitīvais iekšējais un ārējais tēls, pilnveidota skolas fiziskā vide.
Mērķis Ir labvēlīgs iekšējais mikroklimats, pozitīvs skolas tēls sabiedrībā
Novērtēšanas kritēriji Tiek palielināta atbildība par skolas vides un inventāra saglabāšanu Skolas teritorijā ir izveidota pirmsskolas vieta aktivitātēm dabā, kuras izmanto arī skolas izglītojamie Skolai ir sava mājas lapa

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Mācību un audzināšanas darba saturā integrēt vērtības: atbildība, draudzība, tieksme pēc zināšanām, pieklājība, spēja sadarboties. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji Visu periodu Personāla resursi, laiks, IT Ligija Frišfelde
Turpināt skolas tradīciju veidošanu, kopšanu, iesaistot tajās izglītojamo vecākus, izglītojamos Ligija Frišfelde, klašu audzinātāji Visu periodu Personāla resursi, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Palielināt skolēnu domes līdzdalību skolas vides uzturēšanā, pilnveidošanā Ligija Frišfelde Visu periodu Personāla resursi, laiks Ligija Frišfelde
Sniegt apkopojošu informāciju skolas mājas lapā par notikušajiem pasākumiem, ekskursijām, apmeklētajām teātra izrādēm u.c. Ligija Frišfelde, klašu audzinātāji Visu periodu Personāla resursi, laiks Ligija Frišfelde
Pilnveidot skolas iekšējo tēlu un popularizēt skolas vārdu Ligija Frišfelde, klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Personāla un finanšu resursi, laiks, IT, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde

Skolas resursi

2022./2023. mācību gads

Pamatjoma SKOLAS resursi
Prioritāte Skolas resursu papildināšana un racionāla izmantošana.
Mērķis Ir inventarizēta, papildināta un uzturēta skolas materiāli tehniskā bāze, izglītojamajiem ir nodrošināta estētiska un iekārtota mācību vide
Novērtēšanas kritēriji Izveidota un iegādāta nepieciešamā materiāltehniskā bāze pamatizglītības programmas apguvei, kura pakāpeniski tiek papildināta ar Montessori un citiem materiāliem, uzskates līdzekļiem. Tiek atjaunoti datori un cita tehnika. Atbalsta personāls un pedagogi ir nodrošināti ar nepieciešamajiem metodiskajiem materiāliem, mācību līdzekļiem. Ir skaidri noformulēti individuālie mācību līdzekļi, kurus iegādājas izglītojamo vecāki. Skolotāji tiek nodrošināti ar IKT un citu tehniku. Īstenota skolotāju apmācība.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Inventarizēt esošos resursus. Ligija Frišfelde 2023.gada pavasaris Laiks, normatīvie dokumenti, IT Ligija Frišfelde
Veikt budžeta plānošanu. Ligija Frišfelde Visu periodu Laiks, normatīvie dokumenti, IT, finanses
Iespēju robežās papildināt materiāli tehnisko bāzi mācību programmu apguvei Ligija Frišfelde Visu periodu Finanšu resursi,  izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Skolas padome ierosina un pieņem lēmumus, kādus mācību līdzekļus, piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) Skolas padomes priekšsēdētājs Visu periodu Personāla resursi , izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Pakāpeniski nodrošināt katru skolas skolotāju ar datortehniku, klasi ar interaktīvo tāfeli Ligija Frišfelde Visu periodu Finanšu, projektu resursi Ligija Frišfelde

Skolas resursi

2023./2024. mācību gads

Pamatjoma Skolas resursi
Prioritāte Skolotāju profesionālā pilnveide atbilstoši jauno kompetenču ieviešanai
Mērķis Pedagogu profesionālā pilnveide tiek atbalstīta un iespēju robežās nodrošināta atbilstoši jauno mācību priekšmetu standartu prasībām
Novērtēšanas kritēriji Tiek atjaunoti datori un cita tehnika. Atbalsta personāls un pedagogi ir nodrošināti ar nepieciešamajiem metodiskajiem materiāliem, mācību līdzekļiem. Skolotāji tiek nodrošināti ar IKT un citu tehniku. Tiek atbalstīta un iespēju robežās nodrošināta skolotāju profesionālā pilnveide. Tiek īstenota personāla apmācība.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Izpētīt tālākizglītību kursu piedāvājumu novadā un valstī. Ligija Frišfelde 2023.gada rudens Laiks, IT Ligija Frišfelde
Pārrunāt ar katru pedagogu un plānot nepieciešamo kursu apmeklējumu Ligija Frišfelde, mācību priekšmetu skolotāji 2023.gada rudens Laiks, IT, personāla resursi Ligija Frišfelde
Apmeklēt tālākizglītības kursus, jauno mācību priekšmetu standartu prasmju pilnveidei Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Laiks, IT, personāla resursi, finanses Ligija Frišfelde
Izmantot mācību darba organizācijā kursos un semināros iegūtās zināšanas un prasmes Mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Laiks, IT, personāla resursi Ligija Frišfelde

Skolas resursi

2023./2024.mācību gads

Pamatjoma Skolas resursi
Prioritāte Papildināt materiāltehnisko nodrošinājumu speciālās pamatizglītības programmas realizēšanā pirmsskolā un pamatskolā, izmantojot projektus
Mērķis Skolas administrācija, pedagogi piedalītos projektos, lai papildinātu materiāltehnisko nodrošinājumu, un pēc iespējas pilnvērtīgāk izglītojamie ar speciālām vajadzībām varētu apgūt mācību vielu.
Novērtēšanas kritēriji Skolotāji, skolas vadība, izglītojamo vecāki iesaistās dažādos projektos. Gūto pieredzi pedagogi izmanto mācīšanas procesā

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Izpētīt dažādos projektu piedāvājumus Ligija Frišfelde 2023.gada rudens IT, internets, skolotāju, izglītojamo vecāku darbs Ligija Frišfelde
Sagatavot pieteikumus dalībai projektos Ligija Frišfelde Visu periodu Pedagogu, izglītojamo vecāku  darbs, papīrs, IT Ligija Frišfelde
Skolai pieteikties projektos, kuri atbilst skolas specifikai Ligija Frišfelde Visu periodu Komunikācija, papīrs, IT Ligija Frišfelde
Iesaistīt izglītojamos projektu izstrādē, realizācijā Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji Visu periodu Internets, finanšu piesaiste, IT Ligija Frišfelde
Iepazīstināt pārējos pedagogus un izglītojamo vecākus  ar projektā gūtajām atziņām. Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji Visu periodu Sapulces, sanāksmes, saieti Ligija Frišfelde

Skolas resursi

2024./2025.mācību gads

Pamatjoma Skolas resursi
Prioritāte Profesionālo kompetenču komunikācijas tehnoloģijās plašāka izmantošana izglītošanās procesā un skolas vadībā.
Mērķis Mācību process ir padarīts mūsdienīgāks, pedagogs motivē izglītojamos mācīšanās prasmju pilnveidošanai.
Novērtēšanas kritēriji Skola nodrošināta ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem un informācijas tehnoloģijām. Skolotāji prot strādāt un strādā ar mūsdienīgām IT. Izglītojamie un pedagogi plaši izmanto elektroniskos mācību līdzekļus. Skolai ir mūsdienīga, funkcionāla mājas lapa.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Turpināt racionāli un operatīvi atjaunot skolas IT resursus Ligija Frišfelde Visu periodu Finanses, laiks Ligija Frišfelde
Veikt pedagogu IT darba prasmju analīzi un sniegt nepieciešamo atbalstu pedagogu apmācībā. Ligija Frišfelde Visu periodu Laiks, pedagogu resursi Ligija Frišfelde
Pēc iespējas iegādāties portatīvos datorus, piesaistot izglītojamo vecākus. Ligija Frišfelde, mācību priekšmetu pedagogi Visu periodu Laiks, izglītojamo vecāki, finanses Ligija Frišfelde
Rosināt pedagogus izmantot portatīvos datorus vai planšetes, izglītojamo patstāvīgo mācīšanās prasmju apguvē. Ligija Frišfelde, mācību priekšmetu pedagogi Visu periodu Laiks, pedagogu resursi Ligija Frišfelde
Efektīvāk iesaistīt pedagogus un izglītojamos portāla ,,Uzdevumi.lv” tehnoloģisko iespēju izmantošanā, vairāk darbā izmantot elektroniskās mācību līdzekļus. mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Laiks, IT, internets Ligija Frišfelde
Aicināt skolotājus dalīties pieredzē par par IT iespējām mācību procesa pilnveidē. mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Laiks, IT, internets Ligija Frišfelde
Pilnveidot skolas mājas lapu, palielināt tās funkcionālās iespējas. klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Laiks, IT, internets Ligija Frišfelde
Turpināt skolas darba un iespēju popularizēšanā izmantot sociālos tīklus klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji Visu periodu Laiks, IT, internets Ligija Frišfelde

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

2022./2023. mācību gads 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāte Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana, Skolas attīstības plānošana, Direktora akreditācija
Mērķis Ir izveidota skolas dokumentācijas aprites kārtība un aktualizēšanas sistēma
Novērtēšanas kritēriji Skolas darbu reglamentē dokumenti, kuri atbilst likuma prasībām, un kuru pilnveidē vērojams demokrātijas princips. Skolā tiek uzturēta un papildināta datubāze, ievērotas personu datu drošības prasības. Skolēnu dome, EKO padome un Skolas padome aktīvi iesaistās skolas ikdienas procesos

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Izveidot un pilnveidot dokumentācijas aprites kārtību: Lietvedības instrukciju un Lietu nomenklatūras kārtību, iesniegt Valsts arhīvā saskaņošanai Ligija Frišfelde 2022.gada augusts IT, papīrs, laiks Ligija Frišfelde
Sistemātiski pilnveidot dokumentu saturu (pēc ārējās nepieciešamības) Ligija Frišfelde Visu periodu IT, internets, laiks, personāla resursi Ligija Frišfelde
Turpināt uzturēt iestādes datubāzi visās darbību jomās, ievērojot datu drošību. Ligija Frišfelde Visu periodu IT, internets, laiks Ligija Frišfelde
Vienā laikā ar skolas un programmu akreditāciju, veikt direktora akreditāciju Ligija Frišfelde 2023.gada aprīlis IT, NEVIS, laiks Ligija Frišfelde

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

2023./2024.mācību gads

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāte Skolas darbības kvalitātes nodrošināšana, Skolas vadības komandas darba pilnveidošana
Mērķis Ir izveidota un ieviesta kvalitatīva sadarbības sistēma, pilnveidots darbs vadības komandā, izveidots štata vieta – direktora vietnieks
Novērtēšanas kritēriji Darbojas skolas vadības un skolas kolektīva informācijas sadarbības sistēma, katru piektdienu notiek vadības un pedagogu sanāksmes Viss skolas kolektīvs un izglītojamo vecāki atzīst, ka sadarbība ir saprotama un kvalitatīva, demokrātiska Darbinieki atzīst, ka tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā Vadība un pedagogi ir vienoti kopīgu mērķu realizēšanas procesā, vadība un pedagogi turpina tālāk izglītoties.

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Pilnveidot vadības un kolektīva sadarbības kvalitāti, informācijas pieejamību katram darbiniekam Ligija Frišfelde 2023.gada augusts Internets, personāla resursi Ligija Frišfelde
Plānot vadības komandas un pedagogu tālākizglītību Ligija Frišfelde Visu periodu Internets, IT, personāla resursi, laiks Ligija Frišfelde
Izstrādāt pedagogu pašvērtējuma anketas Ligija Frišfelde 2023.gada rudens IT, laiks Ligija Frišfelde
Pedagogiem aizpildīt pašvērtējuma anketas, izvērtējot un plānojot sava profesionālā darba pilnveidošanu Mācību priekšmetu skolotāji 2024.gada maijs, jūnijs, katra mācību gada noslēgumā IT, laiks Ligija Frišfelde
Plānot kopīgus kultūras un atpūtas pasākumus, vadības, pedagogu un darbinieku, izglītojamo vecāku  kopības sajūtas nostiprināšanai. Klašu audzinātāji Visu periodu Finanšu, projektu, personāla resursi, laiks, IT, internets Ligija Frišfelde

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

2024./2025.mācību gads

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Prioritāte Pedagogu iesaistīšana skolas darbības virzienu un tālākizglītības plānošanā, realizēšanā, izvērtēšanā. Iepriekšējā gada plāna izpildes izvērtēšana, skolas attīstības plānošana turpmākajiem 3 gadiem 2021-2024
Mērķis Pedagogi iesaistās skolas darbības virzienu plānošanā, realizēšanā, izvērtēšanā. Ir izveidots skolas attīstības plāns nākošajam periodam
Novērtēšanas kritēriji Izveidots attīstības plāns Attīstības plāna izveidošanā ir iesaistīti: pedagogi, skolas vadība, darbinieki, atbalsta personāls, izglītojamie, izglītojamo vecāki

IEVIEŠANAS GAITA

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība
Precizēt novērtēšanas kritērijus pašvērtējuma darba jomās Ligija Frišfelde 2025.gada maijs Internets, IT, personāla resursi Ligija Frišfelde
Veikt pašvērtējuma ziņojuma izvērtējumu, izveidot darba grupu (skolas padome) Ligija Frišfelde 2025.gada maijs Personāla, pedagogu resursi, laiks, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde
Veikt vispārējo izvērtēšanu pedagoģiskajā padomē, skolēnu domē klašu audzinātāji 2025.gada maijs Personāls, izglītojamie, laiks Ligija Frišfelde
Veikt plāna precizēšanu, noformēšanu Ligija Frišfelde 2025.gada maijs Personāla resursi Ligija Frišfelde
Izveidot IT vidē – mākonī sadarbības modeli, kurā visas ieinteresētās personas var iesūtīt savus priekšlikumus attīstības plāna izveidei turpmākajam periodam Skolas padomes priekšsēdētājs 2025.gada maijs Internets, dators, IT speciālists Ligija Frišfelde
Noturēt kopsapulci darba grupai un visām iesaistītajām pusēm, lai izvērtētu un izveidotu attīstības plānu skolai 2025. līdz 2028.gadam. Ligija Frišfelde 2025.gada jūnijs Personāls, izglītojamo vecāki Ligija Frišfelde

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA direktore ________________ Ligija Frišfelde

2022.gada 01.marts