Biedrības Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA

Biedrība Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA

Reģ.Nr.40008212207

Strazdu iela 2, Valmiera, LV-4201

[email protected]

Privātās pamatskolas

ZAĻĀ SKOLA

2020.gada 17.aprīlī.                                                                            Nr.ZS2019.3.13./1

Aktualizēta un papildināta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikā.

Izdots saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu un

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA nolikuma IV daļas 15.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.     Izglītojamo zināšanu un sasniegumu vienota vērtēšanas kārtība tiek izdota saskaņā ar Izglītības likumu (Saeima 29.10.1998. likums), Vispārējās izglītības likumu (Saeima 10.06.1999. likums), Ministru kabineta  2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, Valsts izglītības satura centra izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem valsts ārkārtējās situācijas laikā (14.04.2020).

2.     Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka vienotu pieeju Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai. Kārtība ir saistoša pedagogiem un izglītojamiem Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA.

II. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

3.     Mērķis:

3.1.Objektīvs un profesionāls izglītojamo sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.

4.     Uzdevumi:

4.1.Konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot valsts standarta prasības, izglītojamo vajadzības, intereses, temperamentu un veselību.

4.2.Dot iespēju izglītojamiem apliecināt zināšanas, prasmes un iemaņas visiem izziņas un mācību sasniegumu līmeņiem atbilstošos uzdevumos, nodrošinot adekvātu un objektīvu vērtējumu.

4.3.Veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai.

4.4.Motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus.

4.5.Izvērtēt katra izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku.

III. Vērtēšanas sistēma, struktūra un veidi

5.     Mācību sasniegumus vērtē:

5.1.1.klasē aprakstoši visos mācību priekšmetos, klases žurnālā vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: “+” – apguvis, “/” – daļēji apguvis, “-“ – vēl jāmācās;

5.2.2.klasē aprakstoši visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu un matemātiku, kur vērtē 10 ballu skalā;

5.3.3.klasē aprakstoši visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, angļu valodu un matemātiku, kur vērtē 10 ballu skalā;

5.4.4. – 9. klasēs visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā (10 - izcili, 9 - teicami, 8 - ļoti labi, 7 - labi, 6 - gandrīz labi, 5 - viduvēji, 4 - gandrīz viduvēji, 3 - vāji, 2 - ļoti vāji, 1 - ļoti, ļoti vāji) vai „i”- ieskaitīts un „ni”- neieskaitīts.

6.     Ierakstu „nav vērtējuma” („nv”) izglītojamais ikdienas darbā iegūst:

6.1.atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;

6.2.piedalās mācību stundā, bet nenodod darbu;

6.3.nodod darbu, kurš nav veikts, vai neatbilst nevienam vērtējuma līmenim (nav nopelnīts neviens punkts);

6.4.ja skolēns rakstu darbu ir veicis nesalasāmā rokrakstā;

6.5.ja darbā, vai tā daļā ir cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

6.6.nav iesniedzis darbu.

7.     Pedagogs izmanto dažādas vērtēšanas formas atbilstoši mācību priekšmeta programmai, piemērojot tos attiecīgās klases izglītojamo spējām, prasmēm un atkarībā no vērtēšanas mērķa:

7.1.ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu;

7.2.kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot izglītojamā pašnovērtēšanas prasmes un atbildību;

7.3.nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas temata daļas, semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā.

8.     Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas procesā tiek ievēroti valsts pamatizglītības standartā noteiktie izglītības vērtēšanas pamatprincipi.

9.     Pārbaudes darbs ir izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas veids, lai noteiktu izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni temata vai tās loģiskas daļas noslēgumā.

9.1.Formatīvo vērtējumu skolotājs veic ar mērķi, noteikt izglītojamo mācību sasniegumus, uzlabot tos un plānot turpmāko mācību darbu.

9.2.Noslēguma vērtēšanā un robežvērtēšanā pārbaudes darbus vērtē pēc skolotāja izstrādātajiem kritērijiem ballēs vai aprakstoši.

9.3.Pašvērtējumu un savstarpējo vērtēšanu skolotājs izmanto pēc saviem ieskatiem.

9.4.Minimālo vērtējumu skaitu 10 ballu skalā nosaka vadoties pēc skolas mācību priekšmetu stundu plāna:

Stundu skaits nedēļā

1 - 2

3-4

5 un vairāk

Vērtējumu skaits 10 ballu skalā

I semestris

3

4

5

II semestris

4

5

6

Ārkārtējās situācijas laikā

II semestris

2

3

4

9.5.Vērtējot 10 ballu skalā tiek noteikts:

9.5.1.     mācību satura apguves apjoms un kvalitāte;

9.5.2.     prasmes un iemaņas;

9.5.3.     attieksmes;

9.5.4.     mācību sasniegumu dinamika;

9.5.5.     drīkst ņemt vērā darba izpildes un iesniegšanas termiņa ievērošanu, darba noformējumu, saziņas kultūru.

10.  Temata vai tās loģiskas daļas noslēguma pārbaudes darbu grafiks tiek sastādīts katra semestra sākumā.

11.  Pārbaudes darbu laiks var tikt mainīts objektīvu apstākļu dēļ, par to informējot izglītojamos.

11.1.       Ārkārtējās situācijas laikā plānotos pārbaudes darbu laikus skolotājs norāda attālināto mācību darba nedēļas plānā, norādot pārbaudes darba izpildes termiņu.

12.  Dienā 1.-4.klašu izglītojamajam nedrīkst būt vairāk par vienu un 5.-9.klašu izglītojamajam nedrīkst būt vairāk par diviem temata vai tās loģiskas daļas noslēguma pārbaudes darbiem.

13.  Ja izglītojamais nav veicis pārbaudes darbu ilgstoša kavējuma dēļ, viņam tas jāveic mēneša laikā kopš atgriešanās skolā.

14.  Skolotājs pārbaudes darbu izlabo ne vēlāk kā 5 darbadienu laikā.

15.  Ja pārbaudes darba vērtējums ir nepietiekams vai izglītojamo neapmierina saņemtais vērtējums, viņš pārbaudes darbu veic atkārtoti vienu reizi līdz nākamajam plānotajam pārbaudes darbam attiecīgajā mācību priekšmetā, par konkrēto laiku vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju.

15.1.       Skolēniem tiek dota iespēja uzlabot 2020.gada martā iegūtos pārbaudes darbu vērtējumus līdz 2020.gada maija beigām, individuāli vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju.

16.  Izglītojamā pārbaudes darbi tiek uzglabāti skolā līdz mācību gada beigām, un vecākiem ir iespējams iepazīties ar tiem pie priekšmeta skolotāja.

17.  Mācību priekšmeta skolotājam ir tiesības izlikt atsevišķu vērtējumu izglītojamajam par piedalīšanos mācību olimpiādē, konkursos un citos pasākumos, kas saistīti ar mācību priekšmetu.

IV. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas

rezultātu atspoguļošana

18.  Izglītojamo mācību sasniegumi tiek atspoguļoti elektroniskajā žurnālā “e-klase”.

19.  Vērtējot aprakstoši elektroniskajā žurnālā izmanto apzīmējumus „+” – apgūts, „/” – daļēji apgūts, „-” – vēl jāmācās.

20.  Formatīvo vērtējumu atspoguļo ar „i”-ieskaitīts vai „ni” - neieskaitīts”.

21.  Noslēguma un robežvērtēšanas rezultātus atspoguļo 10 ballu skalā attiecīgajā datumā, norādot veiktā darba formu un tēmu.

V. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums

semestra un mācību gada beigās

22.  Semestra vērtējums mācību priekšmetos izglītojamajam tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī saņemtos vērtējumus.

23.  Ja izglītojamajam izšķiras semestra vērtējums, mācību priekšmeta skolotājam ir tiesības izlikt vērtējumu, ņemot vērā izglītojamā attieksmi pret mācību darbu.

24.  Ja izglītojamais nav izmantojis noteikto kārtību, lai iegūtu vērtējumu visos pārbaudes darbos, tad skolotājs ir tiesīgs samazināt skolēnam semestra vērtējumu.

25.  Mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtējumu veic zināšanu, prasmju un iemaņu izvērtējumu I semestra un mācību gada beigās.

VII. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un tās grozījumu

pieņemšanas kārtība

26.  Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un grozījumus tajā izdod Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA direktors, ja notikušas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos vai Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA nolikumā.

27.  Grozījumus izdara mēneša laikā pēc minēto dokumentu stāšanās spēkā.

28.  Grozījumus mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā var izdarīt, ja saņemti pamatoti ierosinājumi.

VIII. Noslēguma noteikumi

29.  Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.

30.  Aktualizētā un papildinātā izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība spēkā no 2020.gada 17.aprīļa līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA direktore   L.Frišfelde