SIA VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA


Reģ.Nr.LV40203308694

Juridiskā adrese: Raiņa 9a, Valmiera, Valmieras novads, LV4201

Faktiskā adrese: Strazdu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

[email protected]

 

Privātās pamatskolas

VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

 

2022.gada 1.septembrī                                                                            Nr.VZS2023/3.13/1

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.      Izglītojamo zināšanu un sasniegumu vienota vērtēšanas kārtība tiek izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu; Ministru kabineta 2014.gada 12. augusta noteikumu Nr. 468’’ Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem ‘’ 31.punktu ; Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumu Nr.747 ‘’Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem’’ 10.-15.punktu; 9. un 10.pielikumu; 11.pielikuma 19.punktu.

2.      Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka vienotu pieeju Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai. Kārtība ir saistoša pedagogiem un izglītojamiem Privātajā pamatskolā VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA.

II. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

3.      Mērķis:

3.1.             objektīvs un profesionāls izglītojamo sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem;

3.2.             veidot vienotu pieeju vērtēšanai kā integrētai izglītības procesa sastāvdaļai Skolā;

3.3.             iegūt objektīvu un profesionālu skolēna kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmju) snieguma raksturojumu;

3.4.             iegūt iespējami precīzu atgriezenisko saiti un informāciju, lai varētu uzlabot mācīšanu un mācīšanos.

4.      Uzdevumi:

4.1.   sniegt skolotājam informāciju par mācīšanas kvalitāti un tās nepieciešamajiem uzlabojumiem;

4.2.   veicināt regulāru atgriezenisko saiti par skolēnu sasniedzamajiem rezultātiem un mācīšanos.

4.3.   sekmēt skolēnu atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā.

5.      Izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus nosaka Ministru kabineta noteikumi.

III. Vērtēšanas plānošana un organizēšana

 

6.      Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, to apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību priekšmeta skolotājs, ievērojot Skolas īstenoto izglītības programmu, attiecīgā mācību priekšmeta programmu un šos noteikumus.

7.      Vienā dienā 1. -3. klasē drīkst plānot ne vairāk kā vienu, bet 4. -6. klasē ne vairāk kā divus tēmas noslēguma pārbaudes darbus.

8.      Pirms katra mācību sasniegumu pārbaudījuma norises skolotājs iepazīstina skolēnus ar pārbaudījuma vērtēšanas kritērijiem.

 

IV. Vērtēšanas sistēma, struktūra un veidi

9.      Formatīvo vērtēšanu veic mācību procesā, lai skolēns saņemtu atgriezenisko saiti par savu sniegumu un uzlabotu mācīšanos.

10.  2020./2021.m.g.2., 3., 5., 6., 8., un 9.klasei; 2021./2022.m.g.3.,6.,9.klasei formatīvo vērtējumu skolotājs izsaka mutiski, vai arī tas skolvadības sistēmā tiek atzīmēts ar “i” (ieskaitīts) vai “ni” (neieskaitīts) vai vērtējumu izsaka procentos (%);

11.  2020./2021.m.g. 1.,4.,7.,klasei ; 2021./2022.m.g. 1., 2., 4., 5., 7. ,8. klasei un no 2022./ 2023.m.g. visām klasēm formatīvo vērtējumu skolotājs izsaka mutiski, vai arī tas skolvadības sistēmā tiek atzīmēts divos veidos: ar “i” (ieskaitīts) vai “ni” (neieskaitīts) vai vērtējumu izsakot procentos (%);

12.  Formatīvie vērtējumi neietekmē skolēna summatīvos vērtējumus.

13.  Skolēna mācību sniegumu vērtējumu summatīvajā vērtējumā izsaka atbilstoši mācību priekšmeta skolotāja piemērotajiem kritērijiem un darba izpildes procentiem.

14.  Skolēns summatīvo vērtējumu iegūst par šādi procentuāli apgūtām zināšanām, prasmēm un iemaņām:

14.1.         10 ballu skalā

10 balles

pareizi izpildīti 95-100% darba

9 balles

pareizi izpildīti 86-94% darba

8 balles

pareizi izpildīti 78-85% darba

7 balles

pareizi izpildīti 69-77% darba

6 balles

pareizi izpildīti 60-68% darba

5 balles

pareizi izpildīti 47-59% darba

4 balles

pareizi izpildīti 35-46% darba

3 balles

pareizi izpildīti 22-34% darba

2 balles

pareizi izpildīti 9-21% darba

1 balle

pareizi izpildīti 1-8% darba

14.2.         izmantojot vērtējumus apgūts; daļēji apgūts; vēl jāmācās (2020./ 2021.m.g. 2.un 3.klasē, 2020./ 2021.m.g.  3.klasē)

‘’+ ’’ – apguvis; ‘’/ ‘’ – daļēji apguvis; ‘’- ‘’ – vēl jāmācās.

Vērtējums

Vēl jāmācās

Daļēji apgūts

Apgūts

Apzīmējums

-

/

+

Apgūts (%)

 

30

60

14.3.         apguves līmeņos - sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis, apguvis padziļināti (2020./ 2021.m.g. 1.klasē, 2021./ 2022.m.g. 1. un 2.klasē, 2022./ 2023. 1., 2. un 3.kasē)

Apguves līmenis

Sācis apgūt

Turpina apgūt

Apguvis

Apguvis padziļināti

Apzīmējums

S

T

A

P

Apgūts (%)

 

25

50

75

 

15.  Ierakstu „nav vērtējuma” („nv”) izglītojamais ikdienas darbā iegūst:

15.1.         atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;

15.2.         piedalās mācību stundā, bet nenodod darbu;

15.3.         nodod darbu, kurš nav veikts, vai neatbilst nevienam vērtējuma līmenim (nav nopelnīts neviens punkts);

15.4.         ja skolēns rakstu darbu ir veicis nesalasāmā rokrakstā;

15.5.         ja darbā, vai tā daļā ir cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi.

16.  Vērtējumu “n/v” labot var divu nedēļu laikā vai ilgstošas slimības rezultātā pēc individuāla grafika, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju, saskaņotā laikā skolēnam jāpilda līdzvērtīgs darbs.

17.  Summatīvie vērtējumi visos mācību priekšmetos tiek izlikti, beidzot 1. un 2.semestri. un mācību gadu.

18.  Sasniegumus nobeiguma pārbaudes darbos skolēni drīkst uzlabot vienu reizi. To drīkst darīt divu nedēļu laikā kopš vērtējuma publicēšanas klases žurnālā. Ja nobeiguma pārbaudes darbs nav pildīts, tas jāizdara divu nedēļu laikā no brīža, kad skolēns pēc kavējuma ir atgriezies Skolā. Ja minētajā termiņā skolēna nav skolā, termiņš tiek pagarināts par kavējuma laiku.

19.  Izglītojamais ir atbildīgs par savlaicīgu paredzēto pārbaudes darbu kārtošanu, īpašos gadījumos (slimība, izglītojamais tikko uzsācies mācības skolā, attaisnota prombūtne t.i. olimpiāde, konkurss, sacensības u.c.) pedagogam ir tiesības atbrīvot izglītojamo no kārtējā pārbaudes darba vai to pārcelt uz citu laiku viena kalendārā mēneša laikā pēc pārbaudes laika datuma; ja izglītojamais no tēmas pārbaudes darba tiek atbrīvots, pedagogs E-klasē ieraksta “a”;

20.  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas procesā tiek ievēroti valsts pamatizglītības standartā noteiktie izglītības vērtēšanas pamatprincipi.

21.  Minimālo vērtējumu skaitu 10 ballu skalā nosaka vadoties pēc skolas mācību priekšmetu stundu plāna:

Stundu skaits nedēļā

1 - 2

3-4

5 un vairāk

Vērtējumu skaits 10 ballu skalā

I semestris

3

4

5

II semestris

4

5

6

22.  Temata vai tās loģiskas daļas noslēguma pārbaudes darbu grafiks tiek sastādīts mācību procesa gaitā.

23.  Pārbaudes darbu laiks var tikt mainīts objektīvu apstākļu dēļ, par to informējot izglītojamos.

24.  Skolotājs pārbaudes darbu izlabo ne vēlāk kā 5 darbadienu laikā.

25.  Izglītojamā pārbaudes darbi tiek uzglabāti skolā līdz mācību gada beigām, un vecākiem ir iespējams iepazīties ar tiem pie priekšmeta skolotāja.

26.  Mācību priekšmeta skolotājam ir tiesības izlikt atsevišķu vērtējumu izglītojamajam par piedalīšanos mācību olimpiādē, konkursos un citos pasākumos, kas saistīti ar mācību priekšmetu.

 

V. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējums

semestra un mācību gada beigās

27.  Semestra vērtējums mācību priekšmetos izglītojamajam tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī saņemtos summatīvos vērtējumus.

28.  Ja izglītojamajam izšķiras semestra vērtējums, mācību priekšmeta skolotājam ir tiesības izlikt vērtējumu, ņemot vērā izglītojamā attieksmi pret mācību darbu, pozitīvu vērtējumu dinamiku, skolēna mājas un patstāvīgo darbu izpildi.

29.  Ja izglītojamais nav izmantojis noteikto kārtību, lai iegūtu vērtējumu visos pārbaudes darbos, tad skolotājs ir tiesīgs samazināt skolēnam semestra vērtējumu.

30.  Mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtējumu veic zināšanu, prasmju un iemaņu izvērtējumu I semestra un mācību gada beigās.

 

VII. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un tās grozījumu

pieņemšanas kārtība

31.  Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un grozījumus tajā izdod Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA direktors, ja notikušas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos vai Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA nolikumā.

32.  Grozījumus izdara mēneša laikā pēc minēto dokumentu stāšanās spēkā.

33.  Grozījumus mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā var izdarīt, ja saņemti pamatoti ierosinājumi.

VIII. Noslēguma noteikumi

34.  Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2022.gada 1.septembri.

Privātās pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA direktore L.Frišfelde