11.10.2021. rīkojums Nr. ZS2021/1.9./10

Kārtība par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu Privātajā pamatskolā "ZAĻĀ SKOLA" 

Izdota pamatojoties uz Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem Nr.622 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai”.

2021. gada 9. oktobra Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 720  “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.”

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3., 14., 19., 39. pantu; Covid-19 izplatības pārvaldības likuma 4.pantu; Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai un mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā , Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Vispārīgie noteikumi

  1. COVID-19 izplatības laikā izglītības iestāde, saskaņojot ar dibinātāju,  lemj par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu/audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus.
  2. Plānojot mācību īstenošanu, izglītības iestāde: organizē mācību darbu tā, lai mazinātu kontaktu apjomu, ar ko ikdienā saskaras skolēni/audzēkņi un pedagogi.
  3. Iestādi nedrīkst apmeklēt personas, kurām ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, kurām ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.
  4. Pēc atgriešanās no ārvalstīm, vecāki/likumiskie pārstāvji iepazīstas ar informāciju un ievēro Slimību profilakses centra mājas lapā aktuālo informāciju (valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19).
  5. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, Covid-19 simptomiem, individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.
  6. Iestāde nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju par:

-        to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē;

-        rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes;

-        pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.622

-        nepieciešamību informēt izglītības iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu.

  1. Iestādē nodrošināta distancēšanās pasākumu ievērošana – Iestādes noteiktās uzturēšanās kārtības, epidemioloģisko pasākumu/prasību, distancēšanās pasākumu ievērošana.
  2. Iestādē nodrošināta higiēnas prasību ievērošana
  3. Iestādē nodrošināti mācību procesa organizācijas pamatnosacījumi:

-        elastība un patstāvība,

-        mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un skolēnu vajadzībām,

-        sadarbība un informēšana (skolotāji, skolēni, vecāki, institūcijas),

-        sociāli emocionālais un cita veida atbalsts,

-        resursu nodrošinājums.

Izglītojamo, darbinieku, vecāku/likumisko pārstāvju uzturēšanās kārtība un epidemioloģisko pasākumu nodrošināšana Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA

1.      Skolā noteikta atbildīgā persona par epidemioloģisko pasākumu organizēšanu un kontroli.

2.      Izglītojamie ar akūtām infekcijas slimības pazīmēm netiek ielaisti izglītības  Iestādē.

3.     Nepiederošām personām, vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem brīva pārvietošanās skolas telpās liegta, nepieciešamības gadījumos tā tiks nodrošināta saskaņā ar skolas administrāciju, piesakoties pie direktora vietnieces/

4.     Ienākot skolā un koplietošanas telpās, skolēni, skolotāji, personāls lieto sejas maskas.

5.     Mācību stundās skolēni un skolotāji lieto sejas masku.

6.      Vecāki nepieciešamības gadījumā pavada un sagaida skolēnus pie skolas durvīm.

7.    ZAĻĀ SKOLA telpās izvietotas vizuālas distancēšanās norādes. Vietās, kur vizuālo norāžu nav, ievērot 2 m distancēšanos no citiem skolas biedriem, izņemot klases biedrus.

8.     Virsdrēbes un apavi tiek novietoti garderobē norādītajās vietās.

9.     Skolēni izmanto koplietošanas telpas atbilstoši norādījumiem.

10.  Mācību stundu sākums-  plkst. 9.00.

11.  Skolēniem tiks  nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība ar atbilstošiem norādījumiem un marķējumu.

12.  Ienākot skolā, izglītojamie dezinficē rokas.

13.  Mācības un uzturēšanās katrai klasei  tiek nodrošinātas norādītajā telpā pēc direktora apstiprināta nodarbību grafika/stundu saraksta.

14.  Dinamisko paužu/starpbrīžu un pusdienu pārtraukuma laikā skolēni skolu neatstāj, uzturas norādītajās telpās vai tuvākajā gaitenī.

15.  Regulāri tiek vēdinātas telpas, ( skolēni uzturas gaitenī)  nodrošināta koplietošanas telpu/virsmu uzkopšana, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus.

16.  Skolēni skolā uz norādītajām mācību telpām pa norādītajām ieejām ierodas:

-        sabiedriskā un pašvaldības autobusa lietotāji – pēc apstiprinātā kustības grafika,

-        Priekuļu ciemā dzīvojošie – ne agrāk kā 20 min pirms mācību stundu sākuma.

-        Pie katras ieejas nepieciešamības gadījumā  tiks pārbaudīta ķermeņa temperatūra.

17.  Dienas nodarbībām beidzoties, skolēni drīkst apmeklēt pagarināto dienas grupu (vienas klases ietvaros).

18.  Klasēs un koplietošanas telpās ir izvietoti vizuāli uzskates materiāli higiēnas prasību nodrošināšanai.

19.  Skolēniem tiek nodrošinātas pusdienas ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus un distancēšanos pēc noteikta grafika, ievērojot plūsmu plānojumu:

1.klase plkst: 11:50

2.,3.,4. klase plkst.12:05

5.,6. klase plkst.12:55

pirmsskolas grupas ĀBELES, OZOLI ēdināšana notiek plkst. 11:30

pirmsskolu grupas LIEPA, KĻAVA plkst.12:30

20.  Ja izglītojamais kādu iemeslu dēļ skolu neapmeklē, līdz mācību stundu sākumam vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem nepieciešams  informēt izglītības iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu. ( e- klase, tel. 22045019 jeb klases audzinātājam )

21.  Skolēniem, darbiniekiem jāievēro Slimību profilakses kontroles centra norādījumi – izvērtēt veselības stāvokli un iespējamos riskus, ja esat atgriezušies no ārvalstīm vai, iespējams, bijuši kontaktā ar Covid-19 slimniekiem.

22.  Ja skolēniem, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes ( drudzis, klepus, elpas trūkums), iestāde:

-        Izolē izglītojamo atsevišķā telpā (pieaugušā klātbūtnē),

-        Skolēnam un darbiniekam tiek izsniegta sejas maska,

-        Sazinās ar izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā, kā arī informē klases audzinātāju. (Vecāki telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu) , nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīniskās palīdzības dienestu

-        Izglītojamais skolā atgriezīsies saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem, uzrādot ārsta zīmi/negatīvu covid 19 testu.

23.  Skolēna vecākiem/likumiskajam pārstāvim nekavējoties jāinformē klases audzinātājs (telefoniski vai e klasē), ja skolēnam konstatēta Covid-19 infekcija, regulāri jāiepazīstas ar iknedēļas testēšanas rezultātiem.

24.  Izmantojot sabiedrisko/pašvaldības transportu, skolēnu autobusu, jālieto sejas maska vai deguna un mutes aizsegus

25.  Iepazīšanos ar skolas izstrādāto kārtību vecāki/likumiskie pārstāvji un skolēni apliecina ar parakstu ne vēlāk kā 2.septembrī vai iestājoties skolā.

26.  Par epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu vai nosacījumu maiņu skola var mainīt izvēlēto apmācības modeli, saskaņojot ar dibinātāju.