Kārtība, kādā Privātā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA, tiek organizēts izglītības process un tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu;

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos

“Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19

infekcijas izplatības ierobežošanai”;

Valsts izglītības satura centra izstrādātos “Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā”;

 

1.      Noteikumi nosaka kārtību un atbildīgos par informēšanas, distancēšanās, higiēnas, personas veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu.

2.      Noteikumi nosaka kārtību, kā tiks organizēti izglītības procesi vispārējās izglītības iestādē Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA (turpmāk – Iestāde).

3.      Izglītības ieguves procesu Iestāde organizē klātienē, ievērojot sekojošus pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības:

3.1.   Informēšanas pamatprincipi - lai īstenotu informēšanas pamatprincipu Iestādē:

3.1.1.       Skolas vadītāja labi redzamās un atbilstošās vietās izvieto šādu informācija par piesardzības pasākumiem:

3.1.1.1.            brīdinājumu, ka iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai, kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

3.1.1.2.            brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;

3.1.1.3.            pareizas roku higiēnas ievērošanas nosacījumus;

3.1.2.      Līdz 01.09.2020. Izglītības iestādes direktore ar šo kārtību klātienē iepazīstina Iestādes darbiniekus, izglītojamo likumiskos pārstāvjus skolvadības sistēmā E-klase. 1. klases vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem kārtību nosūtot uz iesniegumā minētajiem e-pastiem (kamēr nav pieejama e-klase);

3.1.3.      01.09.2020. Izglītības iestādes pedagogi ar šo kārtību iepazīstina izglītojamos un veic attiecīgu ierakstu skolvadības sistēmā E-klase;

3.1.4.      Izglītības iestādes direktore publisko šo kārtību Iestādes un dibinātāja tīmekļvietnē;

3.1.5.      ja Iestādē tiek konstatēta Covid-19 infekcija, tad izglītības iestādes direktorei ir jāinformē Slimību profilakses un kontroles centrs;

3.1.6.      komunikācija ar izglītojamo vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem notiek izmantojot Iestādē noteikto galveno saziņas avotu E-klasi (www.eklase.lv), skolas e-pastu: valmieraszalaskola@gmail.com, Iestādes tīmekļa vietni: www.zalaskola.lv , skolas tālruni: zvanot Iestādes direktorei Ligijai Frišfeldei 29218092;

3.1.7.      Iestādē noteiktas atbildīgās personas, kuras koordinē un uzrauga noteikto prasību un vadlīniju ievērošanu – Direktora vietniece izglītības procesā Linda Ādamsone 29216163 26543295 un Iestādes direktora vietniece – metodiķe pirmsskolā Ieva Mangule 29486829.

3.2.   Distancēšanās pamatprincipi - distancēšanās nodrošināšanai Iestādē veic šādus piesardzības pasākumus:

3.2.1.      Iestādes darbinieki, izglītojamie, izglītojamo vecāki un aizbildņi vietās, kur tas ir iespējams, ievērot divu metru fizisku distanci, izņemot izglītības programmas apguvē izglītības iestādes vienas grupas vai klases ietvaros;

3.2.2.      Ēkas durvis ir slēgtas, skolā ierodas tikai izglītojamie, bez vecāku pavadības, garderobē tiek nodrošināts izklaidus izvietojums. Skolniekiem (30 pēc skaita) ir 60 iespējamie pakarmie, līdz ar to ir iespējams novietot apģērbu ar atstarpēm;

3.2.3.      Iestādes vadība, pēc iespējas, nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kuri nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos;

3.2.4.      Iestādes vadība pēc iespējas mazina mācību procesā iesaistīto (klasei/grupai piesaistīto) darbinieku maiņu;

3.2.5.      Iestādes pedagoģiskais personāls kontrolē skolēnu drūzmēšanos pie tualetēm, kabinetiem, gaiteņos, Iestādes teritorijā;

3.2.6.      Iestādes pedagoģiskais personāls kontrolē, lai starpbrīžos skolēni atrastos katrai klasei atbilstošā atpūtas vietas zonā;

3.2.7.      skolēnu pusdienu ēšanas starpbrīdis tiek organizēts divās maiņās:

3.2.7.1.            2. – 3. klase plkst. 11:55 – 12:15;

3.2.7.2.            4. – 6. klase plkst. 12:20 – 12:40.

3.2.7.3.            7.-9.klase plkst.12:40 – 13:00

3.2.8.      skolēnu launaga ēšanas starpbrīdī skolēni viens no otra ievēro drošu distanci, katra klase ēd pie sava galda;

3.2.9.      Iestādes skolas ēkā izvietoto divu pirmsskolas grupu (ĀBELES, OZOLI) ēdināšana notiek ievērojot 2 metru distancēšanos plkst 11:30 – 11:50; Savukārt LIEPA 13:05-13:020;

3.2.10.  Iestādes direktorei organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pie Iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 metru distanci;

3.2.11.  pirmsskolas pedagogu palīgiem pirmsskolas bērnu guldināšanā ievērot principu – „galva pret kājām”, ievērojot distanci un izvietojumu pa grupām;

3.2.12.  izglītojamo vecāki un likumiskie pārstāvji Iestādes telpās netiek ielaisti;

3.2.13.  izglītojamo vecāku un likumisko pārstāju uzturēšanās izglītības iestādē iespējama tikai iepriekš vienojoties ar Iestādes direktori par tikšanās mērķi, vizītes laiku un vietu. Vizītes laikā visām iesaistītajām personām ir pienākums lietot mutes un deguna aizsegu, dezinficēt rokas tam paredzētā vietā vai lietot vienreizlietojamos cimdus un vienreizlietojamās bahilas;

3.2.14.  mācību ekskursijas plāno sadarbībā ar uzņēmumu, muzeju, izstādes organizētāju u.c., nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos;

3.2.15.  ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu pasākumu, tad to dara tā, lai dotu priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām.

3.3.   Higiēnas ievērošanas pamatprincipi - lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, Iestādē veic šādus piesardzības pasākumus:

3.3.1.      skolas direktoram nodrošināt un skolotāju palīgiem sekot līdz, lai būtu pieejams - silts ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi, un atbilstoši dezinfekcijas līdzekļi (dezinfekcijas līdzekli neizmanto pirmsskolas vecuma bērni);

3.3.2.      skolotājām sekot līdz, lai bērni bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku nosusināšanai lietojot vienreiz lietojamos dvieļus. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.

3.3.3.      darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot roku dezinfekcijas līdzekļus;

3.3.4.      izglītojamie Iestādē uzturas maiņas apavos;

3.3.5.      darbiniekiem Iestādē vēlams izmanto maiņas apģērbu un maiņas apavus;

3.3.6.      Iestādē neizmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī nenest uz Iestādi rotaļlietas no mājām. Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama;

3.3.7.      pirmsskolas grupu skolotāju palīgiem ierobežot tekstilizstrādājumu kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. izmantošanu izglītojamo mācību un rotaļu zonā;

3.3.8.      pirmsskolas grupu darbiniekiem iestādē rūpīgi izvērtēt koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās, un izņem no aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt (pārsvarā attiecas uz tādām lietām, kuras bērni liek mutē vai citādi piesārņo ar elpceļu izdalījumiem);

3.3.9.      īstenojot mācību procesu pedagogiem samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs);

3.3.10.  visiem iestādes darbiniekiem atbilstoši iespējām samazināt iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;

3.3.11.  iestādes pedagogiem un skolotāju palīgiem sekot līdz tam, lai atbilstoši pēc iespējām samazina priekšmetu, tai skaitā rakstāmpiederumu, individuālo mācību līdzekļu nodošanu no viena bērna citam bērnam;

3.3.12.  skolas dirketorei izstrādāt telpu, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku (īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras, piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni), iepazīstināt ar tiem atbilstošos darbiniekus un sekot līdz darbu izpildei;

3.3.13.  skolas direktoram izstrādāt telpu vēdināšanas grafiku, iepazīstināt ar to Iestādes darbiniekus un sekot līdz tā izpildei;

3.3.14.  ikvienam Iestādes apmeklētājam un preču un pakalpojumu piegādes nodrošinātājiem ir pienākums lietot sev sejas  maskas, dezinficēt rokas tam paredzētā vietā vai lietot vienreizlietojamos cimdus un vienreizlietojamās bahilas;

3.3.15.  ikvienam Iestādes darbiniekam ir pienākums lietot sev mutes un deguna aizsegu, dezinficēt rokas tam paredzētā vietā vai lietot vienreizlietojamos cimdus un vienreizlietojamās bahilas pēc izglītības iestādes direktores, pieprasījuma. Par sejas masku un bahilu nodrošināšanu atbildīgs ir skolas direktors , darba vietā un laikā;

3.3.16.  ja Iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, apsverama iespēja izmantot sejas maskas nepārtraukti.

3.4.   Personu veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi - lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, Iestādē veic šādus piesardzības pasākumus:

3.4.1.      Iestādes darbinieki ievēro, ka darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;

3.4.2.      Veikt to nepiederošo personu un izglītojamo pārstāvju uzskaiti, kuri ir bijuši Iestādes ēkā, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā;

3.4.3.      Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne;

3.4.4.      izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek ielaisti Iestādē;

3.4.5.      izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Iestādes direktore pa tālruni 29218092, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija;

3.4.6.      iestādes darbiniekiem nekavējoties jāinformē Iestādes direktore pa tālruni 29218092, ja viņam konstatēta Covid-19 infekcija;

3.4.7.      ja Iestādes darbiniekam vai izglītojamajam konstatēta inficēšanas vai saslimšanas gadījums, Iestādes direktorei nekavējoties jāinformē Slimību profilakses un kontroles centrs.

4.      Izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumi:

4.1.   Izglītības ieguves procesu Iestāde organizē pēc valstī noteiktā A modeļa – tas ir - klātienē atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātam mācību stundu (nodarbību) sarakstam, bez attālinātā mācību procesa elementiem;

4.2.   A modeli īsteno tikmēr, kamēr Iestāde var nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības, un Iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi;

4.3.   B modeli īsteno ja Iestāde var nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības, un Iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi, bet atsevišķas klašu grupas , atsevišķās dienās tiek norīkotas mācīties attālināti;

4.4.   Izglītības iestāde izglītības procesu Iestādē nekavējoties var īstenot pilnībā attālināti (C modelis):

4.4.1.      tiklīdz Iestāde nevar nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības;

4.4.2.      tiklīdz Iestādē ir konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi;

4.4.3.      ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus;

4.4.4.      ja Valmieras pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai.

4.5.   Lēmumu par mācību darba organizācijas maiņu no A modeļa uz citiem vai no B modeļa (daļēji attālinātās mācības) uz C modeli (pilnībā attālinātās mācības) nepieciešamības gadījumā var īstenot nekavējoties, izdodot skolas direktores rīkojumu;

4.6.   Par mācību darba organizācijas modeļa maiņu nekavējoties tiek informēti izglītojamo vecāki, likumiskie pārstāvji un Iestādes darbinieki;

4.7.   Lēmuma par mācību darba organizācijas maiņu no C modeļa uz citiem vai no B modeļa uz A modeli īsteno pakāpeniski, dodot pietiekamu laiku izglītojamajiem un viņu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) piemēroties modeļa maiņai;

4.8.   Ja izglītības ieguves process Iestādē tiks īstenots pilnībā attālināti, tas tiks īstenots ievērojot 2020. gada 19. marta Valsts izglītības satura centra izstrādātās “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai”.

5.      Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē:

5.1.   Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Iestādes atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu;

5.2.   Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu , izziņu);

5.3.   Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde – skolas māsa, pedagogi, Iestādes vadība:

5.3.1.             izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni, lai novērstu tālāku inficēšanās risku, izolētajām personām jālieto sejas maskas;

5.3.2.             sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

5.3.3.             izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

5.4.   Ja darbiniekam vai izglītojamam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;

5.5.   Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Ja izglītojamam vai Iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei. Tādā gadījumā, Iestādes direktorei ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Iestādes direktore par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu par faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna;

6.      Kārtība stājas spēka 2020. gada 1. septembrī.

7.      Iestādes direktorei ar šo Kārtību ir jāiepazīstina darbinieki, kuri uzsāk darba attiecības ar Iestādi pēc 2020. gada 1. septembra, kā arī izglītojamie, kuri uzsāk mācības Iestādē pēc 2020. gada 1. septembra.

8.      Kārtība var tikt grozīt, papildināta, izbeigta mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Direktore   Ligija Frišfelde

 

Apstiprinu: Biedrības Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA valdes priekšsēdētāja Ligija Frišfelde

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu