LATVIJAS REPUBLIKA

Biedrība Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201. Reģ. Nr.40008212207, tālr.29218092,

e-pasts: valmieraszalaskola@gmail.com, www.zalaskola.lv

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

  

PAŠNOVĒRTĒJUMA

ZIŅOJUMS

 

 Dokuments sagatavots pamatojoties uz

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 831

no 2016.gada 20.decembra

Valmiera

2020

 

SATURS

1.Izglītības iestādes vispārējais raksturojums…………………………….3
2Iestādes darbības pamatmērķi, pamatvirzieni, uzdevumi, iepriekšējā akreditācija   …………………………….3
3.Īstenojamās izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās, pedagogi…………………………….4
3.1.Izglītības programmas…………………………….4
3.2.Audzēkņu skaits…………………………….5
3.3.Pedagogu sastāvs un kvalifikācija…………………………….5
3.4.Atbalsta personāls…………………………….6
3.5.Iestādes piedāvātās interešu izglītības programmas…………………………….6
3.8.Īpašie piedāvājumi SKOLĀ…………………………….6
4Finansiālais nodrošinājums…………………………….6
4.1.Finansiālais nodrošinājums…………………………….6
5.Iestādes sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu atbilstošajos kritērijos…………………………….6
5.1.Mācību saturs…………………………….6
5.1.1.Pirmsskolas izglītības programmas realizēšana…………………………….6
5.1.2.Pamatskolas izglītības programmas realizēšana…………………………….7
5.2.Mācīšana un mācīšanās…………………………….8
5.2.1.Mācīšanas kvalitāte…………………………….8
5.3.Mācīšanās kvalitāte…………………………….9
5.4.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa…………………………….9
5.5.Izglītojamo sasniegumi…………………………….10
5.5.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā…………………………….10
5.6.Atbalsts izglītojamiem…………………………….11
5.6.1.Psiholoģiskais atbalsts,  izglītojamo drošības garantēšana…………………………….11
5.7.Atbalsts personības veidošanai…………………………….12
5.8.Atbalsts karjeras izglītībā…………………………….13
5.9.Atbalsts mācību darba diferenciācijai…………………………….13
5.10.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām…………………………….14
5.11.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni…………………………….14
6.Iestādes vide…………………………….15
6.1.Mikroklimats…………………………….15
6.2.Fiziskā vide…………………………….16
7.Iestādes resursi …………………………….17
7.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi…………………………….17
7.2.Personālresursi…………………………….18
8.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana…………………………….19
8.1.Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana…………………………….19
8.2.Iestādes vadības darbs un personāla vadība…………………………….20
8.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām…………………………….20
8.4.Iestādes darba stiprās puses…………………………….20
9.Citi sasniegumi…………………………….21
10.Turpmākā attīstība…………………………….21


1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

1.1.Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA (turpmāk tekstā – Skola)  dibināta 2018 gada 02.augustā un  ir  Biedrības Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde (turpmāk tekstā: skola)

1.2.Skola atrodas skolas ēkā: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201.

1.3. Skola ir atvērta 5 dienas nedēļā ar 12 stundu darba laiku no 7.00 līdz 19.00 kā skolai, tā pirmsskolai.

1.4.Skolas juridiskā adrese: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201.

1.5.Izglītības apguves valoda ir latviešu valoda.

1.6.Skolā tiek īstenota iekļaujošā izglītība.

1.7.Skola darbojas Ekoskolu programmā.

2.  Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti)

2.1.Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, veicinot pozitīvu uzvedību, skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbību, sekmēt konkurētspējīgas, izglītotas personības veidošanos, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu, nodrošināt noteikumu par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām īstenošanu un realizēt iekļaujošu izglītību skolā un pirmsskolā.

2.2.Skolas uzdevumi:

2.2.1.      īstenot pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības programmas un speciālās pamatizglītības programmas;

2.2.2.      Sadarbības rezultātā, veidot pozitīvu pāreju no pirmsskolas uz pamatskolu;

2.2.3.      izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, dažādot mācību procesu, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, sekmēt mācību kvalitāti savstarpēji sadarbojoties; 

2.2.4.      Nodrošināt mūsdienīgu un drošu mācību vidi;

2.2.5.      „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” iedzīvināšana skolā;

2.2.6.      Īstenot interešu izglītības programmas.

2.2.7.      racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;

2.2.8.      sadarboties ar izglītojamo (turpmāk - skolēnu) vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem un pirmsskolēniem obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

2.2.9.      Skolas izaugsmes resursi ir pedagogu profesionalitāte un labs materiāli tehniskais nodrošinājums, kā arī pedagogu individuālā pieeja katram skolēnam, lai veidotos intelektuāli un fiziski, kā arī garīgi un emocionāli attīstīta personība, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai tālākizglītībai, zināšanu un prasmju apguvei visa mūža garumā.

2.3. Skolas galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai Pirmsskolas izglītības programmas apguves nodrošināšanai  ir:

2.3.1.      īstenot pirmsskolas izglītības programmu, tās mērķus un uzdevumus, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, lai izglītojamie (turpmāk tekstā bērni) varētu kvalitatīvi apgūt pirmsskolas izglītību, un justies skolā droši, laimīgi.

2.3.2.      sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā;

2.3.3.      radīt bērniem drošu vidi un aizsargāt, nostiprināt bērnu veselību;

2.3.4.      nodrošināt bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību,

2.3.5.      sekmēt bērnu rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu apzināšanu un spēju izpausties aktīvā darbībā, gūt panākumus atbilstoši savām spējām, veidot „ES” apziņu,

2.3.6.      veicināt bērnu personīgās pieredzes veidošanos, apgūstot pieaugušo radīto pieredzi un sekmējot viņu izziņas procesus un darbības,

2.3.7.      izkopt bērnu saskarsmes un sadarbības spējas, iemaņas, balstoties uz vispārcilvēciskajām vērtībām,

2.3.8.      racionāli izmantot Skolas finanšu resursus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai atbilstoši jaunajām tehnoloģijām;

2.3.9.      Īstenojot iekļaujošo izglītību, veicināt bērnu savstarpēju sadarbību.

2.4. Skolas galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai pamatizglītības programmu īstenošanai ir:

2.4.1.      Nodrošināt kvalitatīvu attīstības vidi izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši katra skolēna spējām, dodot iespēju skolēniem apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

2.4.2.      veicināt skolēna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli, fiziski, vitāli un intelektuāli attīstītu personību atbilstoši katra skolēna iekšējai pasaulei un palīdzēt skolēnam saskatīt savu potenciālu, talantu un nozīmi un atrast veidu, kā sevi realizē sabiedrībā, ārējā vidē;

2.4.3.      izkopt veselīga dzīvesveida paradumus un ekoloģisko domāšanu, darbībojoties Ekoskolu programmā;

2.4.4.      sekmēt skolēna sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu un kopīgu svētku svinēšanu;

2.4.5.      izkopt skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;

2.4.6.      veicināt ģimenes izglītību, organizējot vecāku (aizbildņu) konsultācijas un izglītojošus pasākumus, kā arī sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu vispārējās pamatizglītības ieguvi, visiem skolēniem;

2.4.7.      izvēlēties mūsdienīgas, inovatīvas un alternatīvas izglītošanas darba metodes un formas.

2.5.Skolas  pamatprincipi programmu apguvei:

2.5.1.      izsvērta ārpusstundu darba savienošana ar mācību stundām, stimulējot bērna pašattīstību;

2.5.2.      īpašās „domāšanas” stundas, dzīvās stundas,  rīta aplis;

2.5.3.      bērni „skolotāju palīgi”, tas ir, bērni māca bērnus (gūts tiek dodot);

2.5.4.      bērnu dežūras virtuvē (par ko ir saņemta visu vecāku piekrišana) (darbs dara darītāju)

2.5.5.      mācību darba organizēšana dažādu vecumu bērnu grupās,savukārt pamata priekšmetus (matemātika, latviešu valoda, literatūra), apgūstot  katrai klasei atsevišķi;

2.5.6.      aktīva bērnu ievadīšanu patstāvīgā mācību vielas apguvē (es varu!);

2.5.7.      ļaut bērnam izteikt sevi, izprotot brīvības un atbildības principus;

2.5.8.      ģimeniskas attiecības (mīlestības gaisotne);

2.5.9.      tautas etniskās kultūras mantojuma izmantošana.

2.5.10.  skolēni ar speciālām izglītības vajadzībām var apgūt speciālās izglītības programmas, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības medicīniskās komisijas atzinumu, vienlaikus nodrošinot skolēna pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, vispusīgu sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

2.5.11.  skola, saskaņojot ar skolas dibinātāju, var īstenot interešu izglītības programmas.

3.      Programmas un izglītojamo skaits tajās. Pedagogu sastāvs un kvalifikācija, atbalsta personāls

3.1.Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA īsteno :

3.1.1.      pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods: 01011111);

3.1.2.      speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar mācību traucējumiem (izglītības programmas kods: 01015611);

3.1.3.      speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 01015811);

3.1.4.      speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 01015911);

3.1.5.      pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods: 21011111);

3.1.6.     pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods: 21011114 tālmācība);

3.1.6.      speciālo  pamatizglītības programmu, izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods: 21015611);

3.1.7.      speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 21015811).

3.2. Audzēkņu skaits 2020/2021 mācību gadā:

Grupiņa, klase / mācību gads   2020/2021Izglītības programma   
Grupiņa LIEPA2001011111
Grupiņa OZOLI701011111
Grupiņa ĀBELE101015911
1.klase121011111
2.klase721011111
2.klase                                        1                 21015611                      
2.klase121015811
3.klase321011111
3.klase121015611
3.klase121015811
4.klase                                        2                 21011111                      
4.klase221015611
4.klase121015811
5.klase121011111
5.klase121015611
6.klase                                        4                 21011111                      
7.klase221011111
7.klase121015811
8.klase221011111
8.klase121015611
9.klase                                        1                 21011111                      


3.3. Pedagogu sastāvs un kvalifikācija

3.3.1.      Privāto pamatskolu ZAĻĀ SKOLA vada direktore Ligija Frišfelde, direktores vietniece Linda Ādamsone.

3.3.2.      Pašlaik skolā strādā 22 pedagoģiskie darbinieki no kuriem 2 ir skolas vadības komandā. ZAĻĀS SKOLAS  pedagogiem ir augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā.

Skolas direktorei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, atbilstoša tālākizglītība

Pedagogu sastāvs:

Augstākā pedagoģiskā izglītība     Maģistri     Cita augstākā izglītība     Vidējā profesionālā izglītība (studē augstskolā)     Atbilstoša tālākizglītība     
1933232

 

3.3.3.      Visi skolas pedagoģiskie darbinieki atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 569, izdotu Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 14. §) prasībām. Noteikumi nosaka pedagogam nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

3.3.4.      Pedagoģiskie darbinieki patstāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības un pieredzes apmaiņas seminārus ārpus skolas, tālākizglītības kursus, pilnveides programmas,  kā arī kolēģu vadītās atklātās stundas gan ārpus skolas, gan skolā, gan arī paši vadot atklātās stundas.

 Pedagoģiskā darba kompetence tiek pilnveidota šādos virzienos:

3.3.4.1. atbilstošā mācību priekšmeta metodikā;

3.3.4.2. pedagoģijā un psiholoģijā (jaunākās tendences pedagoģijā, izglītības darbā, pozitīvas sadarbības veicināšana ar izglītojamiem un viņu vecākiem, neirologu, psihoterapeitu lekcijas par bērnu vecumposmu īpatnībām, neiroloģiskajām aktualitātēm, tiki – zem psihoterapeita lupas u.c.);

3.3.4.3. individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā;

3.3.4.4. kursi speciālajā pedagoģijā (bērni ar speciālām un īpašām vajadzībām mācību procesā);

3.3.4.5. jaunās interaktīvās tehnoloģijas (datorzinību kursi, darbs ar interaktīvo tāfeli);

3.3.4.6. audzināšanas darbs;

3.3.4.7. pirmā palīdzība;

3.3.4.8. bērnu tiesību aizsardzība;

3.3.4.9. skolvadības jautājumi;

3.3.4.10. atbalsts pozitīvai uzvedībai.

3.3.4.11.M.Montesori pedagoģijas metodes apgūšana

3.3.4.12.Vides pedagoģija

3.3.4.13. Ekoskolu programma 

3.4.Atbalsta personāls

3.4.1.      Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA katram skolēnam tiek nodrošināta individuāla pieeja, pateicoties lielai vecāku iesaistei skolas sabiedriskajā un ikdienas dzīvē. Lai pilnveidotu katra izglītojamā mācību un fiziskās spējas, skolā sekmīgi darbojas šāds atbalsta personāls: Medmāsa (vidējā speciālā izglītība), Logopēds (izglītība augstākā pedagoģiskā, speciālais pedagogs / logopēds), kanisterapeits asistens (augstākā pedagoģiskā izglītība, tālākizglītība kanisterapeits asistents), sociālais rehabilitētājs (augstākā speciālā izglītība)

3.5. Skolas piedāvātās interešu izglītības programmas :

3.5.1.      Angļu valodas pulciņš pirmsskolā

3.5.2.      Peldēt apmācība pirmsskolā un skolā

3.5.3.      Esi drošs – AK040600 Kultūrizglītība, Teātris, Skatuves runa

3.5.4.      Seko EKO – AV000100 Vides interešu izglītība, Vides pētnieki

3.5.5.      Mīļākās grāmatas stunda – AC000800 Literārā jaunrade;

3.5.6.      ZS pirmie – AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles, Aktīvā laika pavadīšana;

3.6. Īpašie piedāvājumi SKOLĀ

3.6.1.      Iegūt kvalitatīvu izglītību vispārējā pamatizglītības programmā un pirmsskolas izglītības programmā;

3.6.2.      Iekļaujošā izglītība pirmsskolā un pamatskolā, īstenojot speciālās izglītības programmas, tādejādi tiek nodrošinātas vienādas iespējas visiem bērniem, neatkarīgi no viņu izglītošanas un attīstības vajadzībām un spējām, mantiskā, sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģijas un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, dzīvesvietas un nodarbošanās pieejamā, cienošā un atbalstošā vidē, piedaloties un līdzdarbojoties izglītības procesā un gūstot sasniegumus, mācoties vērojot.

3.6.3.      Saņemt kvalificētu logopēda, speciālā pedagoga, sociālā rehabilitētāja, kanisterapeita - asistenta palīdzību.

3.6.4.      Piedalīties SKOLĀ piedāvātajās interešu izglītības programmās

3.6.5.      Apgūt zināšanas , apmeklējot mācību priekšmetus fakultatīvi, kopā ar vecākām klasēm.

3.6.6.      Piedalīties projektos: Atbalsts pozitīvai uzvedībai , sociāli emocionālā audzināšana,

3.6.7.      Mācoties no dabas, darboties EKOSKOLU projektā, kurš integrēts mācību procesā, kā pirmsskolā, tā skolā

3.6.8.      Mācīties Latviešu seno kultūru, folkloru, dzīvesziņu.

4.      Finansiālais nodrošinājums

4.1.Skola tiek finansēta no Valsts (5.-6. gadīgie) un 1. klasei pusdienas eur 1.42 par dienu. Skola tiek finansēta ar Vecāku līdzmaksājuma un Dibinātāja līdzekļiem.

 

5.      Skolas sasniegumu kvalitātes rādītāji visu jomu atbilstošajos kritērijos.

5.1.Mācību saturs

5.1.1. Pirmsskolā: Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA, adresē: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201,   īsteno: pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 0101111), speciālo pirmsskolas izglītības programmu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas  kods 01015911).

Pirmsskolas izglītības programmas apguvei skolotāja ir izveidojusi tematisko plānu, kurā iekļauts īstenojamais mācību saturs un kuru realizē mācību procesā. Katru sestdienu izglītojamo vecāki savos e-pastos saņem nākamajā nedēļā plānotā mācību satura izklāstu, kurā ar zaļu krāsu iekrāsotas Ekoskolu programmā iekļautās aktivitātes. Skolotāja darba dokuments – e-klase – satur informāciju par īstenojamām tēmām, mācību saturu, tā apguvei paredzēto laiku, mācību metodēm un individuālo darbu. Nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu individuālu pieeju izglītojamiem un nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu mācību procesu, skolotāja veic korekcijas tematiskajā plānā. Mācību procesa plānošanu un īstenošanu rotaļnodarbībā pārrauga direktors, direktora vietnieks. Pēc e-klases tematisko plānu/skolotāja dienasgrāmatas kontroles un rotaļnodarbību vērošanas var secināt, ka skolotāja veiksmīgi plāno un īsteno mācību satura apguves secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību metodes, metodiskos paņēmienus, darba formas un vērtēšanas formas, veicinot  caurviju prasmju apguvi, paša bērna iesaisti mācībās un arvien lielāku uzmanību pievēršot individuālas pieejas nodrošināšanai katram izglītojamajam, lai veiksmīgi īstenotu iekļaujošās izglītības pamatprasības. Izglītojamajam, kurš apgūst programmu 01015911, ir sastādīts individuālais plāns, pēc kura norit darba process.

5.1.2.SKOLĀ tiek īstenotas Vispārējās pamatizglītības programma; kods 21011111 , 21015611 un 21015811, realizējot iekļaujošo izglītību.

Mācību darbs tiek īstenots 1.-9.klasei . 

Pamatskolas skolotāji savu darbu organizē vadoties pēc Valsts pamatizglītības standarta un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas ieteiktajām parauga programmām,  ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 468 , izdotiem Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 30.§) “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”

Lai padziļinātu pedagogu izpratni un zināšanas par standartu un tā prasībām, kā arī pārliecinātos par standarta realizāciju ikdienas mācību darbā, 2020./2021. mācību gada sākumā tika organizēta metodiski analītiskā pedagoģiskās padomes sēde par pamatizglītības standarta ieviešanu , Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā arī Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA, stājas spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainīsies mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Informācija par jauno mācību saturu: skola2030.lv.

Pēc mācību stundām izglītojamiem tiek piedāvātas aktivitātes pagarinātās dienas grupā. Tajā izglītojamie pilda darbus mācību priekšmetos, kuri sagādā grūtības, kā arī apgūst padziļināti sev interesējošas tēmas. Arī pagarinātās dienas grupas nodarbībās pedagogi izmanto dažādas darba metodes, kas veicina skolēnu sadarbību un rosina interesi, spēlējot mācību spēles, veicot pētnieciskos projekta darbus Ekoskolas ietvaros u.c. aktivitātes, lai veicinātu izglītojamo vispusīgu attīstību. Skolā netiek uzdoti rakstiski mājasdarbi sākumskolā.  Mājasdarbi var tikt uzdoti: lasīt tekstus, iemācīties dzejoli, projekta darbi.  Vakari pieder ģimenes aktivitātēm.

Mācību priekšmetu standartu realizācija, pielietojot Vides pedagoģijas, Montesori pedagoģijas metodes, Soli pa solim un citas metodes, notiek kvalitatīvi, par to liecina skolēnu mācību attīstības dinamika, kas parāda, ka ar katru nedēļu uzlabojas skolēnu zināšanu līmenis, īpaši tas redzams integrēto, speciālo programmu bērniem. Skolā ir izstrādāts audzināšanas plāns.

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA  mācību priekšmetu un stundu plāns atbilst vispārējās pamatizglītības programmai. Stundu saraksts ir sastādīts atbilstoši mācību plānam, izglītojamo mācību stundu slodze ir atbilstoša izglītības likumā noteiktajai. Par mācību stundu izmaņām vadītāja izglītojamos, pedagogus un vecākus  savlaicīgi informē, ievietojot informāciju watcap grupā, e-klasē un izvietojot informāciju stendā „Mācību darbs”.

Stiprās puses:

1) labs skolotāju pašvērtējums par mācību programmu izpildi;

2) skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto mācību saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, kā arī ņem vērā skolēnu individuālās vajadzības;

3) ekoskolu programma tiek tieši integrēta mācību programmu apguvē, pielietojot Vides pedagoģijas metodes.

 

Tālākās attīstības vajadzības:

1) pilnveidot un papildināt materiāltehnisko bāzi, interaktīvos materiālus, izglītības tehnoloģiju iegāde , uzstādīšana un pielietošana mācību pilnvērtīgā apgūšanā, papildināt Montesori materiālu klāstu.

2) skolotāju veiksmīgas metodiskās sadarbības rezultātā, atvieglot izglītojamiem pāreju no pirmsskolas posma uz pamatskolu.

3) pilnveidot skolas apkārtni, pielāgojot to vides pedagoģijas pilnvērtīgai attīstībai;

Jomas novērtējums: ļoti labi

5.2. Mācīšana un mācīšanās Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

5.2.1 Mācīšanas kvalitāte

Izglītības programmu īstenošanas veiksme atkarīga no šādiem mācīšanas kvalitātes kritērijiem: mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīgas izvēles, piemeklēšanas individuāli konkrētajai situācijai, skolēna, pedagoga un vecāku sadarbības kvalitātes, pedagoga profesionalitātes konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa saiknes ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. Katrā mācību stundā jārealizē mūsdienīgs mācīšanas un mācīšanās process, ko Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA praktizē 8 pedagogi , no tiem 5 pamatdarbā, no kuriem divi ir ar  pamatizglītības skolotāja kvalifikāciju, augstāko pedagoģisko izglītību un Ministru kabineta noteikumiem atbilstošu tālākizglītību. 1 skolas pedagoģiskais darbinieks ir ieguvis maģistra grādu pedagoģijā, Maģistra darba tēma „Veselības mācības programma pirmsskolai”.

Privātās pamatskolas  ZAĻĀ SKOLA pamatskolas pedagogiem ir augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā, kas ļoti spilgti atspoguļojas pedagogu vadītajās atklātajās mācību stundās, kur aizvien vairāk tiek piedāvātas dažādas uz skolēnu sadarbību vērstas darba metodes un formas, kas palīdz labāk izglītojamiem apgūt konkrētu mācību vielu ar interesi, vienlaicīgi sekmējot pozitīvas izglītojamo mācību motivācijas veidošanos un izpratni par pielietojumu turpmākajā dzīvē.

Katra mācību gada sākumā skolas pedagoģiskajā padomē tiek izvirzīta skolas metodiskā tēma un gada mērķis, kur\s cieši saistīts ar Ekoskolu programmu. Vadoties gan pēc skolas attīstības plāna, gan pēc pedagoģiskajā padomē izvirzītā mērķa un metodiskās tēmas, katrs pedagogs izvirza arī savus uzdevumus mācību gadam, kas balstīti uz mācību priekšmeta specifiku un skolēnu vecumposma, īpašu vajadzību īpatnībām.

Šajā mācību gadā pedagogi strādā pie  metodiskās tēmas „Dažādas mācību metodes skolēnu mācību apguves uzlabošanai”. Analizējot skolas metodisko darbu, vērojama pēctecība, visas inovācijas tiek ieviestas skolotāju praktiskajā darbā. Skaidri ir redzams, ka skolotāja arvien biežāk mērķtiecīgi dažādo darbu mācību stundās, izmantojot metodes un darba formas, kas nodrošina, lai izglītojamie zināšanas, prasmes un iemaņas iegūtu sadarbojoties viens ar otru, kā arī pilnveidotu savas pētnieciskās prasmes.

Mācību darbs skolā tiek rūpīgi plānots, nosakot mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas balstīti uz skolas attīstības plānu atbilstoši izglītības jomām,  pedagogu pašvērtējuma apkopojumu un vispārēju skolas mācību darba analīzi. Izvirzītie darba mērķi un uzdevumi tiek realizēti skolas mācību procesā, pedagogiem atbilstoši izvēloties katrai mācību stundai piemērotas metodes. Mērķtiecīgais plānošanas darbs atspoguļojas pedagogu darba plānos, kā arī pedagogu izstrādātajos metodiskajos materiālos. Pedagogi izstrādā atgādnes, kas izmantojamas skolēniem ar mācīšanās grūtībām, speciālām vajadzībām, tādā veidā nodrošinot individuālās pieejas principus mācību stundās.

Skolā tiek nodrošināta uz skolēnu vērsta mācīšana mācīties, akcentējot individuālu pieeju mācīšanās procesā, nepieciešamības gadījumā pedagogiem veiksmīgi sadarbojoties ar atbalsta personālu, vecākiem (aizbildņiem).

 Lai pilnvērtīgi apgūtu un izprastu mācību vielu, skolēniem tiek nodrošināta individuāla konsultācija, pielietojot arvien jaunas metodes, līdz izglītojamais vielu ir sapratis, izpratis un bez problēmām var diskutēt ar pedagogu, pierādot savas prasmes reālajā darbībā. Pielietojot šādu mācīšanas mācīties pieredzi, tiek nodrošināta individuāla pieeja gan talantīgajiem skolēniem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan skolēniem , kuriem nepieciešams nedaudz ilgāks laiks, lai izprastu jauno vielu.  Skolā neskan zvans, tādejādi neradot izglītojamajiem papildus stresu, šādi tiek ļauts pabeigt iesākto darbu, ievērojot stundu sarakstu.

Skolā ir noteikta mājas darbu uzdošanas un apjomu kārtība , kas ir saskaņā ar skolas darbu reglamentējošiem dokumentiem, kā arī ir noteikta skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Skolā netiek uzdoti rakstveida mājas darbi.

Lai netiktu pārsniegta izglītojamo slodze, pārbaudes darbi skolā tiek strikti plānoti. Ieraksti tiek veikti e-klasē.

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA mācību procesā tiek praktizētas dažādas mācību ekskursijas. Skolai ir izveidojusies sadarbība ar izglītojamo vecākiem, izglītojamie iepazīst vecāku profesijas, viesojoties to darbavietās, piedalāmies ēnu dienās.  Skola rūpējas par latvisko vērtību saglabāšanu, tas ir nozīmīgi skolēnu patriotisma veicināšanai. Skolai un pirmsskolai mācību procesā tiek integrēta EKOSKOLU programma.

Lai sekmētu izglītojamo aktivitāti izziņas procesā, pilnveidotu patstāvīgās mācīšanās un pētniecības iemaņas, kā arī veicinātu uzstāšanās prasmi publikas priekšā, skolā tiek organizētas projektu nedēļas. Projektu nedēļas ietvaros izglītojamam tiek dota iespēja izvēlēties sev interesējošu tēmu, ko pētīt un izzināt. Projektu nedēļas noslēgumā tiek organizēta projektu prezentācijas konference, kur izglītojamie pārējiem skolas skolēniem, vecākiem prezentē savus izstrādātos darbus. Šajos prezentācijas pasākumos atspoguļojas skolēnu prasme lietot dažādas tehnoloģijas praksē, kā arī aktualizējas starppriekšmetu saiknes nozīmība. Prezentācijas laikā skolēni pilnveido prasmi uzstāties auditorijas priekšā. Pēc projektu darbu prezentācijas izglītojamo darbi tiek izstādīti speciāli veidotā projektu nedēļas noslēguma izstādē, lai paši izglītojamie, pedagogi un arī vecāki varētu apskatīt paveikto.

Mācību procesā pedagogi veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamo, tiek nodrošināts radošs un izglītojamam interesants mācību process, kas rosina izglītojamo domāt un sekmē pozitīvas mācību motivācijas veidošanos. Skolotāji skaidri ir izvirzījuši katras stundas mērķi un sasniedzamo rezultātu, kas nodrošina aizvien labākas izglītības kvalitāti, ko panāk pielietojot konkrētai situācijai piemērotu metodi. Par skolas nodrošināto izglītības kvalitāti, bērnu izaugsmi atzinīgi ir izteikušies izglītojamo vecāki.

Kritērija novērtējums: ļoti labi

5.3.            Mācīšanās kvalitāte  Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

5.2.1.Skolēnu mācīšanās darba organizācija notiek atbilstoši mācību plāniem, stundu, interešu izglītības u.c. nodarbību sarakstiem. Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam un veido tajos motivāciju mācīties, rosina mācību procesā izmantot skolas vai pašu skolēnu rīcībā esošās iespējas, rosina izglītojamos radošam, atbildīgam mācību procesam visa mācību gada garumā. Skolēnu motivēšanai mācību darbam skolai ir dažādi resursi: skolēniem ērtas mācību telpas, nepiespiesta, mierīga, bez lieka trokšņa  mācību atmosfēra, sirds gudri un zinoši pedagogi,u.c. Īpaši lepojamies ar Montesori un vides pedagoģijai nepieciešamo materiālu ieviešanu mācību procesā. Izglītojamie atzīst, ka viņi skolā jūtas komfortabli, droši un mācību process ir interesants. Skolai nav sava personīgā sporta laukuma, taču ir noslēgts sadarbības līgums ar blakus esošo Valmieras jaunatnes centru “Vinda” par abpusēju sadarbību, izmantojot tai piederošo sporta laukumu. Skolai ir sava sporta zāle ar nepieciešamo inventāru dažādiem sporta veidiem . Ziemā veiksmīgi tiek veidota sadarbība ar slēpošanas inventāra nomas uzņēmumu SIA „EŽI” par slēpošanas inventāra nomu un skolas parkā notiek slēpošanas nodarbības. Vingrošanas nodarbības notiek iekštelpās Skolas sporta zālē, taču ja vien laika apstākļi ir piemēroti , sporta stundas notiek svaigā gaisā.

Mācību process tiek sasaistīts ar reālo dzīvi.

Skolā ir izstrādāta vienota kārtība kavējumu uzskaitei žurnālā, kas paredz rīcības plānu skolēnu kavējumu novēršanai un vecāku informētībai. Skolēni nekavē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla.

Skolā ir izstrādāta evakuēšanās kārtība, katram skolotājam klasē ir saraksts ar izglītojamiem, evakuēšanās gadījumā, tas ir pa rokai.

Kritērija novērtējums: ļoti labi 

5.4.            Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

5.4.1.Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA,  izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti ievērojot valstī noteikto skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību un skolas izstrādāto „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.”

Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, analizējot katra izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku, lai atbilstoši izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu līmenim koriģētu tālāko mācību procesu.

5.4.2.Izmantotie vērtēšanas veidi un metodiskie paņēmieni atbilst skolēnu vecumposma īpatnībām, individuālajām spējām un mācību priekšmeta specifikai.

5.4.3. Mācību gada sākumā, vecāku kopsapulcē pedagogi un struktūrvienības vadītāja iepazīstina izglītojamo vecākus ar skolas vienoto vērtēšanas kārtību, vērtēšanas principiem un pamatkritērijiem katrā mācību priekšmetā.

5.4.4. 1. klasē tiek izmantots aprakstošais vērtējums, 2. – 3. klasēs latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā summatīvs un formatīvs vērtējums, pārējos mācību priekšmetos aprakstošais vērtējums, 4. – 9. klasēs tiks izmatots summatīvs un formatīvs vērtējums visos mācību priekšmetos. Speciālajās programmās (21015811) 1.līdz 3.klasei aprakstošais vērtējums, 4.klasē latviešu valoda un matemātika summatīvs un formatīvs vērtējums, sākot ar 5.klasi summatīvs un formatīvs vērtējums. Visās klašu grupās ir ieviests un izmantots skolēnu pašvērtējums, lai izglītojamie mācītos konstatēt savas vājās un stiprās puses un pilnveidotu prasmi adekvāti izvērtēt apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Visu vērtēšanas veidu nosacījumi ir skaidri un konkrēti atrunāti Privātās pamatskolas  ZAĻĀ SKOLA direktora apstiprinātajā „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā”.

5.4.5.Pedagoga uzdevums pirms katra pārbaudes darba ir iepazīstināt izglītojamos ar darba vērtēšanas kritērijiem, kas nodrošina mācību sasniegumu vērtēšanas skaidrības un atklātības principu. Pēc tēmas noslēguma vērtēšanas, pedagogs analizē katra izglītojamā mācību sasniegumus, iesaka izglītojamiem nepieciešamos uzlabojumus iegūto zināšanu un prasmju attīstībā, kā arī, vadoties pēc iegūtajiem rezultātiem, plāno savu pedagoģisko darbību mācību stundā. Arī paši izglītojamie pēc pārbaudes darba rakstīšanas analizē savas darbā pieļautās kļūdas. Lai arī kāds būtu izglītojamā iegūtais vērtējums, uzlabot izglītojamais drīkst jebkuru vērtējumu.

Skolēnu mācību rezultātus fiksē e klases žurnālā, kā arī individuālās pārrunās ar izglītojamo vecākiem informē tos, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu vecāku informēšanu par skolēnu iegūtajiem mācību darba rezultātiem.

Kritērija novērtējums: ļoti labi.

Stiprās puses:

1) vienota, saprotama vērtēšanas sistēma skolā;

2) skolotāji apmeklē tālākizglītības kursus un izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes;

3) ir veiksmīga skolēnu sadarbība mācīšanās procesa laikā, jaunāko klašu izglītojamie klausās vecāko klašu izglītojamiem klāstīto jauno vielu, tādejādi jau laicīgi iegaumējot svarīgāko;

4) skolā ideāli darbojas informācijas apmaiņa, komunikācija, sadarbība starp skolas pedagoģisko personālu un vecākiem.

 Tālākās attīstības vajadzības:

1) pilnveidot individuālā darba metodes ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

2) motivēt skolēnus pilnīgāk izmantot skolas un pašu iespējas augstāku un plašāku zināšanu iegūšanai.

Jomas novērtējums: ļoti labi.

5.5. Izglītojamo sasniegumi Privātajā pamatskolā  ZAĻĀ SKOLA

5.5.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Skolēnu sasniegumus ikdienā vērtējam visaptveroši, skaidri un precīzi katrā skolas ikdienas darbā. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēns labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmetu standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību, integrētu savas iegūtās zināšanas ikdienas sadzīvē. Mācību rezultāti tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā, kā arī periodiski pēc dažādiem pārbaudes darbiem mācību gada laikā.

Sākumskolas klasēs būtiski, ka priekšmetu skolotājs un klašu grupas audzinātājs ir viens un tas pats pedagogs, kurš labi pārzina skolēnu spējas un prasmes veikt dotos uzdevumus. Speciālos priekšmetus Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA māca priekšmetu skolotājs: tādus kā – angļu valoda, sports, mūzika, vizuālā māksla.  Liela nozīme ir logopēda darbam ar skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams. Izglītojamiem, kuri visus sev uzdotos mācību darbus, kas paredzēti izpildīt dotajā skolas dienā ir izpildījuši, mājasdarbi netiek uzdoti, lai pēc garās darba dienas skolā, mājās var atpūsties nesaspringtā atmosfērā – ģimenes lokā. Ja kas padodas sliktāk, iespējams padziļināti mācīties pagarinātās grupas laikā individuāli, kopā ar skolotāju.

 

5.6. Atbalsts izglītojamiem Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

5.6.1. Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts,  izglītojamo drošības garantēšana

Skolas veselības kabinets ir apvienots ar direktora kabinetu, kurā darbojas Brīvprātīgā darba veicēja, medmāsa Laura Avotiņa, kura ir mūsu pirmsskolas izglītojamā mamma. Medmāsa seko līdzi  skolas sanitārajam stāvoklim, pedagogu sanitāro grāmatiņu apritei, kā arī skolēnu ēdināšanai, diskrēti informējot skolotājus un vecākus. Arī veic pedikulozes un “skabies” (kašķa ērcīte) pārbaudes.

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir norādīts, kā pedagogiem un skolēniem jārīkojas traumu un saslimšanas gadījumos, kā jāiesniedz kavējumu attaisnojoši dokumenti. Neatliekamā medicīniskā palīdzība tiek izsaukta nepieciešamības gadījumā, paziņojot par to arī vecākiem gan ikdienā, gan sporta pasākumos.

Medmāsa veic skolēnu profilaktisko apskati un nosūta uz plānveida potēšanām pie izglītojamā ģimenes ārsta, par to rakstiski informējot vecākus.

Skolā darbojas logopēde strādā sociālais rehabilitētājs .

5.6.2.Sadarbojoties ar pedagogiem, skolēni tiek izglītoti pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā un higiēnas jautājumos. Lai veicinātu skolēnu veselību, izglītojamo vecāki ikdienā rūpējas, lai vienmēr būtu svaigi augļi, dārzeņi bērniem ko ēst starp ēdienreizēm. Pamatskolas skolēniem ir pieejama pagarinātās dienas grupa, kurā skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt kādu sev interesējošu tēmu, pamācīties to vielu, kura sagādā grūtības, aktīvi atpūsties svaigā gaisā un pilnveidot savas intereses. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā, skolēnu vecāki tiek informēti personīgi pa telefonu.

5.6.3.Lai novērstu skolēnu saslimšanas gadījumus, regulāri tiek veiktas pārrunas ar skolēniem un to vecākiem par veselīgu dzīvesveidu – par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu, kā arī par narkomānijas problēmām. Tiek organizētas izglītojošas sarunas. Regulāri tiek mazgātas un dezinficētas rokas rokas. Skolā ir nodrošinātas labierīcības ar atbilstošu aprīkojumu, silto ūdeni un dvieļiem (gan papīra, gan auduma), gan 2.stāva gaitenī, gan ēdamzālē ir nodrošināts roku dezinfekcijas aparāts.

5.6.4.Lai palīdzētu pamatskolas skolēniem novērst stājas problēmas, skolā ir interešu izglītības pulciņš, kurā regulāri notiek nodarbības koriģējošajā vingrošanā sporta skolotājas Evitas Kornetes vadībā.

5.6.5.Lai veicinātu izglītojamo fizisko attīstību, norūdīšanos un veselības uzlabošanu tiek organizētas peldēt apmācības nodarbības Valmieras peldbaseinā, katru nedēļu ceturtdienās, pirms pusdienām uz baseinu dodas pirmsskolas grupas un piektdienās skolnieki. Izglītojamo apmācību peldēt prasmē vada brīvprātīgā sporta skolotāja Kristīne Ķīvīte. Nodarbībās ūdenī piedalās arī pedagogi un izglītojamo vecāki, lai novērstu nevajadzīgus pārdzīvojumus izglītojamajiem, peldēt apmācības procesā, radot drošu vidi, uzticēšanos. Skolotājs, kurš izglītojamo grupu ved ārpus skolas, raksta pieteikumu un saskaņo to ar struktūrvienības vadītāju. Vecāki ir iepazinušies ar Baseina lietošanas, iekšējiem kārtības noteikumiem un ar savu iesniegumu un parakstu apstiprinājuši savu piekrišanu peldēšanas nodarbībām.

5.6.6.Lai veicinātu izglītojamo atraisītību, pārvarētu kautrību, iegūtu brīvību kustībās, domās, darbos, iemācītos deklamēšanas mākslu ir izveidots teātra pulciņš, kuru vada aktrise Māra Mennika, brīvprātīgā kārtā. Izglītojamajiem šīs nodarbības ir īpaši mīļas.

5.6.7.Sarunas ar izglītojamiem rāda, ka viņi skolā jūtas droši un uzticamības persona skolēniem ir skolotāja / audzinātāja.

5.6.8.Skolas vecāku sanāksmē, mācību gada sākumā, tika veiktas pārrunas par silta ēdiena nepieciešamību izglītojamiem ikdienā. Skolā ēdināšanu nodrošina Nodibinājums ĒDAM ZAĻI. Skolēni, vecāki un skolotāji slavē garšīgās un veselīgās ēdienreizes. Izglītojamiem tiek piedāvāta trīs reizēja ēdināšana : Brokastis, Pusdienas, Launags. Visas trīs reizes dienā tiek pasniegts siltais ēdiens par ko liecina Nodibinājuma ĒDAM ZAĻI izstrādātās ēdienkartes, kuras nav standarta, bet mainās katru nedēļu.

Ēdienkarte ar izklāstiem pieejama vadītāja kabinetā datorā, pie ziņojumu dēļa pirmsskolā un skolā 2.stāva trepju telpā, kā arī katras pirmdienas rītā tā tiek ievietota mājaslapā www.zalaskola.lv sadaļā ZAĻĀS SKOLAS virtuve.

5.6.9. Skolā ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti skolēni, par ko tie ir parakstījušies e-klases žurnālā, parakstu lapas glabājas mapē pie skolotājas.

5.6.10.Skolā ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, ar kurām ir iepazīstināti skolēni, skolotāji un skolas tehniskais personāls. Ārkārtas situācijās visi skolēni un skolas darbinieki zina kā rīkoties, ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, kas ir izvietoti skolas gaiteņos abos stāvos. Skolā periodiski tiek veiktas evakuācijas praktiskā mācības, kuras tiek organizētas sadarbībā ar SIA FN Serviss komandu.

5.6.11.Skola garantē skolēnu drošību gan fizisku, gan emocionālu.

5.6.12.Visi mācību kabineti ir iekārtoti atbilstoši mācību plāna apguvei.

5.6.13.Skolas personālu instruē atbildīgais par ugunsdrošību skolā – direktore Ligija Frišfelde. Ir speciālists darba aizsardzības jautājumos –direktore  Ligija Frišfelde.

5.6.14.Skolā pastāv noteikta kārtība klašu un grupu ekskursiju organizēšanā, kurās piedalās skolas izglītojamie. Šādu sistēmu nosaka Darba kārtības noteikumi. Skolotājs, kurš skolēnu grupu ved ārpus skolas, saskaņo to ar struktūrvienības vadītāju, rakstot par to pieteikumu. Pastaigas tiek ierakstītas pastaigu žurnālos.

5.6.15.Pedagogu mērķis ikdienā  ir radīt draudzīgu savstarpējās palīdzības atmosfēru, labvēlīgu un atvērtu komunikāciju starp skolēniem klasē vai  klašu grupā, mācīties saskarsmes noteikumus, mācīties pazīt sevi un citus, mācīties ieraudzīt sevī stiprās puses un tās realizēt, paplašināt savu uzvedības repertuāru, mācīties sadarboties ar izglītojamiem ar īpašām vajadzībām.

Šī mērķa  realizācija ilgst visu mācību gadu (lomu spēles, grupu diskusijas, pašregulācijas veidu apgūšana, savu un citu cilvēku emociju iepazīšana, iztēles attīstīšana, radošuma attīstīšana u.c.).

5.6.16. Tiek realizēts praktiskais darbs, dežūras virtuvē, ar vecāku atļauju.

5.6.17.Nepieciešamības gadījumā, ar vecāku rakstisku piekrišanu, tiek veikta izglītojamā psiholoģiskā izpēte (piesaistot psiholoģi Baibu Bērziņu) un konsultēšana.

 

Kritērija novērtējums: ļoti labi

 

5.7.Atbalsts personības veidošanai Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

 

Audzināšanas darbs ir mērķtiecīgi organizēts cilvēku darbības process, kas virzīts uz sociālās kultūras pieredzes nodošanu no paaudzes paaudzei; uz jaunās paaudzes vērtīborientāciju, pašregulācijas veidošanu un garīguma izkopšanu. Audzināšanas procesā veidojas un attīstās skolēna personības attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti. Tas nodrošina iespēju kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, pašiem noteikt savu dzīvi, rīcību un būt atbildīgiem par to. Iemācīties apzināties citu cilvēku vajadzības un vēlmes, izspēlēt un rast risinājumu dažādās dzīves situācijās ne tikai no sava personīgā redzesloka, bet arī rēķinoties ar citiem cilvēkiem: draugiem, vecākiem, pieaugušajiem.

Regulāri notiek dažādu pasākumu apmeklēšana: teātra izrādes, koncerti,

Katru mācību gadu tiek izvirzīts skolas audzināšanas darba mērķis un prioritātes, kuru pamatā ir uz vērtīborientācijām tendēta uzvedības veicināšana. pamatojoties uz mācību stundu programmu un skolas metodisko tēmu.

Skolas  audzināšanas darba pamatmērķis ir sadarbība ar vecākiem, veicinot skolēnu pašattīstību, pašvērtējumu, darba kultūru, mācību motivāciju, dzīves ziņu un vispusīgu attīstību.

Prioritātes audzināšanas darbā 2018./2019.mācību gadā ir šādas:

1. Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā;

2. Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem, tiesībām un skolas izstrādātajiem noteikumiem, akcentējot cieņas pilnu saskarsmi un pozitīvu savstarpējo attiecību kultūru;

3. Rosināt skolēnus iesaistīties skolas un tās apkārtnes kārtības uzturēšanā.

4. Izskaust sociālās atstumtības riskus.

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA audzināšanas darba mērķis 2018./2019. mācību gadam ir mācību un ārpus stundu darbā sekmēt skolēnu patriotisko audzināšanu, veicinot izpratni par skolēna pienākumiem, tiesībām un atbildību skolā un ārpusskolas dzīvē, īpaši akcentējot atbalstu pozitīvai uzvedībai, veicinot iejūtības un savstarpējās cieņas veidošanos starp dažādu paaudžu cilvēkiem, starp vienaudžiem ar īpašām vajadzībām, citādajiem, integrējot tos savā sabiedrībā un sekmējot skolēnu emocionālās inteliģences attīstību.

 

5.8. Atbalsts karjeras izglītībā Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

 

Viena no audzināšanas programmas jomām ir karjeras izvēle. Tēma „Karjeras izvēle” ir iekļauta arī audzināšanas darba plānā ar mērķi paaugstināt skolēnu kompetenci turpmākās izglītības un nākotnes profesijas izvēles jautājumos. Skolotājas, veidojot darba plānu mācību gadam, ieplāno noteiktas stundas, karjeras izglītības jautājumiem, kas palīdz skolēniem apzināt vērtību orientāciju, izziņas darbību, radošo potenciālu, komunikatīvās prasmes un izkopt spējas.

Skolā karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti šādās aktivitātēs:

1) klases audzinātāju stundās;

2) mācību priekšmetu stundās;

3) ārpus klases pasākumos:

4) projektu darbu izstrādē;

5) izstāžu apmeklējumos;

6) sadarbības pasākumos;

7) apmeklējot vecāku darba vietas;

8) individuālajās sarunās, diskusijās;

9) ēnu dienas;

Karjeras izglītība sākas sākumskolas klasēs:

1) 1. – 2. klasēs – joma ”Pašizpēte”, kur skolēni rod atbildes uz jautājumu: kas es esmu? Kas mani interesē, ar ko patīk nodarboties?

2) 3. – 9. klasēs – tiek apskatītas skolēnu intereses un spējas,

Visi vecumi dodas apciemot vecākus darbavietās, tādejādi  tiek dota iespēja iesaistīties reālā darba veikšanā, iepazīties ar reālām profesijām darbībā.

Skolai ir izveidojusies jauka sadarbība ar Ekoskolu programmā iesaistītajām skolām un pirmsskolām, Jaunatnes izglītības centru Vinda, Valmieras un citām pašvaldībām. Sadarbībā ar Vindu , mūsu skolas telpās notiek breika un tautisko deju pulciņu nodarbības. Tiek rīkotas atvērto durvju dienas, kopīgi teātra apmeklējumi un citi pasākumi kā arī sadraudzības vakari.

Kritērija novērtējums: ļoti labi

5.9. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA strādā pieredzējuši, sirds gudri, prasīgi, radoši skolotāji, kuri meistarīgi veic savu pedagoģisko darbību ar zināšanās un izpausmēs dažādiem  skolēniem. Mācību process tiek organizēts, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram skolēnam – gan talantīgajiem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Tāpēc pedagogi, vadot mācību procesu, izmanto dažādas mācību metodes un darba formas, kas palīdz katram izglītojamam gūt zināšanas, prasmes un iemaņas, lai pilnvērtīgi iekļautos sabiedrībā un sekmīgi turpinātu izglītošanos nākamajā izglītības posmā.

Lielu ieguldījumu skolēnu radošo spēju attīstībā sniedz plašais interešu izglītības piedāvājums, skolas modeli, kā nepiespiestā, brīvā, tajā pat laikā disciplinētā, klusā atmosfērā gūt zināšanas. Bērniem patīk klusums un to arī viņi paši sev nodrošina.

Skolā tiek strādāts pie iekļaujošās izglītības principu ieviešanas ikdienas darbam klasē. Izglītojamie saņem kvalitatīvu atbalsta personāla (logopēda, sociālā rehabilitētāja, kanisterapeita asistenta, medmāsas) palīdzību. Lai nodrošinātu skolēnam kvalitatīvu izglītību, skolas atbalsta personāls darba procesā sadarbojas ar skolotājiem gan strādājot ar izglītojamo individuāli, gan arī izglītojot un informējot pedagogus par mācību procesa organizāciju klasē.

Lai nodrošinātu mācību procesa saikni ar reālo dzīvi, pilnveidotu izglītojamo sadarbības prasmes, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību, skolā aktīvi strādājam pie inovatīvo mācību metožu ieviešanu ikdienas mācību procesā. Šajā ziņā ļoti liels ieguvums ir, ka divas skolotājas ir apguvušas Montesori pedagoģiju, visas skolotājas ir apguvušas Vides pedagoģijas kursu un ievieš uzkrātās zināšanas un pieredzi mācību darba procesā, kas ir neatsverams atbalsts vispusīgā mācību satura apguvē.

Mūsu skola ir balstīta uz demokrātijas principiem, tāpēc regulāri tiek uzklausīts arī izglītojamo un viņu vecāku viedoklis, lai apkopotu datus un ar tiem iepazīstinātu visu pedagoģisko kolektīvu, kas daudz konkrētāk palīdz skolotājam plānot savu ikdienas darbu.

Kritērija novērtējums: ļoti labi

5.10. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA , pirmsskolas sagatavošanas  grupā , pirmsskolas izglītību iegūst viens izglītojamais ar speciālām vajadzībām. Pateicoties vecāku uzticēšanās, pedagogu prasmēm, pieredzei, sirds siltumam, kā arī pārējo bērnu labestībai, šis bērns nejūtas atstumts vai arī kā citādi savādāks. Mūsu skola ir atvērta bērniem ar speciālām vajadzībām. Ļoti jūtam kā pozitīvi mainās pārējo bērnu domāšana, ikdienā darbojoties kopā ar vienaudzi , kurš ir ar speciālām vajadzībām. Piemēram, Latvijas dzimšanas dienā viens puisis uzrakstīja, ka vēlas, lai šis bērns kļūst vesels, tas ir tas, ko  novēl Latvijai 100. dzimšanas dienā. Izglītojamajam pirmsskolā ir nodrošināts asistents , kas daļēji ir Valsts apmaksāts pakalpojums.

Savukārt Skolā, regulāri novērojot skolēnus un veicot psiholoģisko izpēti, tiek noskaidrotas skolēnu īpašās vajadzības un domāts par iespējām sniegt atbalstu šādiem bērniem, ko skolotājas arī ikdienā dara, pastiprināti individuāli strādājot, piemeklējot dažādas metodes, lai atvieglotu bērnam spriedzi, apgūstot mācību vielu. Pirmajā klasē mācās divi izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Iekļaujošās izglītības

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kopā ar vecākiem apmeklē Valmieras pilsētas pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai noteiktu pareizas mācību programmas izvēli.

Kritērija novērtējums: ļoti labi

5.11.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Privātā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

 Privātajā pamatskolā  ZAĻĀ SKOLA, pamatu pamatos ir vecāku gribēta un veidota mācību iestāde, tāpēc sadarbība skolai ar vecākiem ir ļoti cieša.

Vecāki katru dienu personīgi komunicē ar pedagogiem, kuri sagaida no rīta un pavada vakarā savus audzēkņus. Vecāki tiek informēti par dienas notikumiem individualizētajās watcap grupās.

Skolā vismaz 2 reizes mācību gadā notiek oficiālas vecāku sapulces, kurās tiek pārrunāti svarīgākie jautājumi par skolas darbu, par norisēm skolā, skolas  aktivitātēm, interešu izglītības pulciņiem skolā un mācību procesa organizāciju un norisi skolā.

Vecāki ir tieši iesaistīti skolas saimniecisko darbu veikšanā, kā arī aktīvi piedalās dažādās ārpus stundu , ārpusskolas nodarbībās.

Katru ceturtdienu un piektdienu pedagogi, vecāki, kopā ar bērniem dodas uz baseinu. Baseina nodarbības vada brīvprātīgā trenerīte – sporta skolotāja Kristīne Ķīvīte. Vecāki un pedagogi dodas , kopā ar bērniem ģērbtuvēs, dušās, baseinā, lai viestu drošuma sajūtu visā šajā procesā, it īpaši mazākajiem. Visi bērni ar lielu prieku dodas uz Baseina nodarbībām, jo nekas viņiem netiek likts darīt ar varu, bet gan uz pašu iniciatīvu, iedrošinot, parādot priekšzīmi. Esam ļoti priecīgi, ka Valmierai nu ir savs peldbaseins ar aprīkotiem, speciāli bērna augumam domātiem peldbaseiniem.

Šādi pasākumi, ļoti satuvina un rosina uzticēšanos pedagogu un vecāku, un bērnu starpā.

Pirmā skolas diena mums bija īpaša, jo tā bija mūsu „Pirmā” pirmā skolas diena Privātajai pamatskolai ZAĻĀ SKOLA.

Miķeļdiena bija visas radošās nedēļas noslēguma pasākums. Visas nedēļas garumā vecāki, kopā ar bērniem nesa uz skolu augļus, dārzeņus. Šī bija arī rudens sulu nedēļa, kad vecāki organizēja sulu spiešanu no ekoloģiski izaudzētiem dārzeņiem, augļiem. Bērni paši skolā veidoja dažādus, no dabīgiem materiāliem, veidotus darbiņus, kurus Miķeļdienas gadatirgū paši arī varēja iemainīt pret citu veidotiem darbiem. Miķeļdienas rītā bērni , kopā ar vecākiem un pedagogiem mīcīja mīklu un cepa savu maizīti. Mūzikas stundās mācījās Miķeļdienas dziesmas un dančus, kurus kopā ar pedagogiem un vecākiem izdejoja Miķeļdienas pasākumā.

Tika svinēta arī Lāčplēša diena, Latvijas 100 dzimšanas diena, kad bērni gatavoja svečturus, kuros pēcpusdienā ievietoja sveces un izlika skolas parkā, kā arī visu nedēļu pie krūtīm nēsāja sarkanbaltisarkano lentīti, kādu priekšzīmi rādīja arī vecāki un pedagogi.

Mārtiņdienā Mārtiņbērni sagaidīja ķekatniekus / vecākus, kuri saģērbušies maskās ieradās skoliņā. Gan vecākiem bija savas dziesmas dziedamas, gan bērniem. Tika arī ierībināta visa skola.

Šādi pasākumi saista vecākus, pedagogus un skolniekus vienotā saimē.

Arī ikdienā vecāki un pedagogi kooperējas, lai bērnus izvadātu uz pulciņiem un izlīdzētu dažādās ikdienas situācijās.

Jomas vērtējums: ļoti labi

 

VĒRTĒJUMS: SKOLAS SASNIEGUMU KVALITĀTES RĀDĪTĀJI VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

 

Stiprās puses:

1) Skolā ir droša vide gan fiziski, gan emocionāli;

2)  Mācības skolā notiek pēc Valstī apstiprinātām, Licencētām mācību programmām ar individuālu apmācības metožu pielietošanu;

3) Pedagogiem tiek nodrošināta tālāk izglītība, labi darba apstākļi;

4) Pateicoties tam, ka skola atrodas vienā ēkā ar Lazdiņas privātās pamatskolas “Punktiņš” , struktūrvienību ZAĻĀ SKOLA, kurā mācās izglītojamie no 2.klases līdz 8.klasei, 1.klases bērniem ir iespēja komunicēt starpbrīžos ar lielākiem bērniem un izbaudīt kopā būšanu, kā arī mācīties komunikācijas prasmes , saskarē ar lielākajiem kolēģiem skolā;

5) Tiek sniegts ieskats skolēniem karjeras izvēlē;

6) Ekoskolu programmas integrēšana mācību procesā un līdz ar to arī sadzīvē;

7) Skolas piedāvāto ārpusstundu pasākumu un interešu izglītības nodarbību daudzveidība (angļu valoda, teātra pulciņš, kanisterapijas nodarbības, sadarbībā ar Valmieras jaunatnes centru Vinda, breiks, tautiskās dejas mūsu sporta zālē, visi citi pulciņi blakus esošajā ēkā Valmieras Jaunatnes centrā ‘Vinda”)

8) Sertificētas medmāsas, logopēda uz pilnu slodzi, surdopedagoga, sociālā rehabilitētāja un pieaicināta psihologa darbs;

9) Baseina apmeklējums kopā pedagogiem, bērniem, vecākiem;

10) Izglītojamo ar speciālām vajadzībām iesaiste skoliņā, līdz ar to attīstam empātiju gan vecākiem, gan pedagogiem, ga n izglītojamajiem;

11) Skolēni un skolotāji zina kārtību, kā rīkoties ārkārtas situācijās;

12) Skolas sadarbība ar vecākiem ātra, cieša un patiesa.

Tālākās attīstības nepieciešamības:

1) Pilnveidot materiāltehnisko un bāzi;

2) Montessori materiālu iegāde un izveide;

3) Veikt remontus un labiekārtot mācību darba vidi.

Jomas vērtējums: ļoti labi

6. Iestādes vide Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA

6.1. Mikroklimats

Piederības apziņas veidošana sākas ar labvēlīga, sadarbību veicinoša mikroklimata radīšanu. Skolā daudz tiek strādāts, lai sekmētu labas attiecības starp pedagogiem, darbiniekiem, vecākiem un skolēniem.

Piederības izjūtas veidošanos skolai veicina noturīgas tradīcijas, atceres un svinamās dienas, kuras tiek atzīmētas kopā ar vecākiem , pedagogiem, darbiniekiem - Zinību diena, rudens izstādes, dzejas dienas, Mārtiņdienas, Miķeļdienas, Ziemas saulgriežu svinības, Valsts svētku, Lāčplēša dienas, sporta dienas ar vecāku dalību, skolas gada noslēguma svinības un izlaidums. Skolai ir sava atribūtika – emblēma, dienasgrāmatas.

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi. To izstrādāšanā iesaistījušies skolēni un pedagogi. Ieteikumus iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām iesaka vecāki, paši bērni un pedagogi.

Skolā ir noteikta kārtība, kā jārīkojas apmeklētājiem.

Visi pasākumi tiek demokrātiski plānoti, ņemot vērā skolēnu un vecāku iespējas, un tajos piedalās gan skolēni, gan pedagogi, gan vecāki. Svarīga nozīme pasākumu sagatavošanā ir Skolēnu viedoklim.

Skolas pedagogi un darbinieki apzinās savu lomu skolas pozitīvās vides veidošanā, kā arī godīgu un taisnīgu attiecību nodrošināšanā pret visiem skolēniem.

Kritērija novērtējums: ļoti labi

6.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

Skola atrodas gandrīz pašā Valmieras centrā, STRAZDU IELĀ 2. Ap skolas teritoriju ir izbūvēts žogs. Teritorija ir 1714 kvm liela. Ielas pusē iz plašs zāliens ar lieliem kokiem, kas veido parku, tajā atrodas spēļu laukumiņš pirmsskolniekiem ar smilšu kasti un slidkalniņu kompleksu. Sētas pusē ir izveidots uzkalniņš, kurā ziemā bērni šļūca ar ragaviņām un izbaudīja ziemas priekus. Ābeļdārzs ar augļu un ogu krūmiem, kokiem, bērnu  veidota “ Permakultūras” dobe, kuras izveidē ir iesaistījušās visas skolas ģimenes atvedot 100 akmeņus, par godu Latvijas Simtgadei. “Permakultūras” dobē tiek audzētas garšvielas, kuras rudenī tika pārstrādātas garšvielās , ko pievienot maltītei. Ir izveidota ugunskura vieta, kā arī komposta kaudze, uz kuru arī ziemā tika nestas ābolu serdes, kuras uzkrājām katru dienu atsevišķā traukā, ēdot “Skolas auglis” projektā piešķirtos ābolus no zemnieku saimniecības “Svitkas”. Skolai ir plašs asfaltēts pagalms, ar puķu dobēm, kurās rudenī izglītojamie sastādīja, akcijas laikā sagādātos, tulpju, narcišu un citu pavasara puķu sīpolus. Ir vieta, kur novietot velosipēdus, par cik izglītojamie dodas uz skolu ar velosipēdiem, arī ziemā! Blakus skolas ēkai ir angārs, kurā uzglabājam lietas un priekšmetus, kuri nav nepieciešami ikdienā, līdz ar to skolas telpas vienmēr ir kārtīgas, jo nav jāuzglabā nevajadzīgās lietas tajās. Angārā tiek uzglabātas arī granulas un malka apkurei.

Skolas telpas  ir plašas, ar augstiem griestiem, lieliem logiem, līdz ar to telpās ir patīkams mikroklimats. Ēkas lielākajā daļā ir veikts kapitālais remonts, nomainīta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma,  izbūvēta jauna apkures sistēma, granulu apkures katls, radiatori ir jauni, ekonomiski, ar iespēju regulēt temperatūru. Telpas ir izremontētas ar viegli kopjamiem materiāliem, grīdas ir saglabātas koka, jo esam ekoskola. Telpas ir sakoptas un estētiski noformētas, līdz ar to tajās valda īpaši patīkama un mīlīga aura. Skolā ir izvietoti telpaugi gan trepēs, gan zālē, gan klasēs. Telpu uzkopšanu skolā veic paši izglītojamie, kā arī pedagogi, mums nav darbā pieņemta apkopēja, tādejādi bērni paši izturas atbildīgi par telpām, kurās uzturas lielāko dienas daļu.

Skolas gaitenī izglītojamie , kopā ar skolotājiem regulāri iekārto skolēnu darbu izstādes. Trepēs, dodoties uz skolu ir redzamas divas kanvas, kuras atgādina mums par skolas pirmo ēku senatnē un ne tik senā pagātnē. Klasēs ir nodrošināti regulējami skolnieku galdi un krēsli, kuri ir regulējami, atbilstoši izglītojamā augumam.

Skolotāju istaba ir apvienota ar direktora kabinetu. Tajā atrodas divi datori, printeris / kopētājs, laminēšanas aparāts, papīra griezējs un citi, kurus izmanto gan pedagogi, gan izglītojamie. Relaksācijai skolēni labprāt izmanto atpūtas telpu / virtuvīti, kurā ir viss nepieciešamais, lai pagatavotu siltu tēju, vai kakao, izmantojot projekta “ Skolas piens” sagādāto, ik nedēļu otrdienās un ceturtdienās atvesto “ Straupes piens” pienu. Viss ēdiens, kurš paliek pāri brokastīs un pusdienās tiek nests uz virtuvīti otrā stāvā, un līdz pat vakaram, izglītojamie var ēst, ja vien ir tāda vēlme.

Visas skolas telpas un labierīcības otrajā stāvā ir atjaunotas, izremontētas, atbilstoši aprīkotas. Ēkā ir izbūvētas labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pirmajā stāvā.

Mūzikas klasē ir klavieres, un cita aparatūra un mūzikas instrumenti, kuri nepieciešami mācību darbam.

Skolā ir sporta zāle, kura tiek izmantota arī kā svinību zāle. Tajā atrodas klavieres, kuras tiek izmantotas arī mūzikas stundās.

Skolas 2.stāva labierīcību sanitāri higiēnisko kārtību nodrošina grupiņas LIEPA auklīte, kura koplietošanas telpas un labierīcības uzkopšanu veic pamatojoties uz tīrīšanas - dezinfekcijas plānu.. Priecē Veselības inspekcijas atzinumi, ka skolā valda tīrība un kārtība, ka vienmēr sanitārie mezgli nodrošināti ar tualetes papīru, roku dvieļiem, dezinficējošām ziepēm un materiāliem. Skolā ir pietiekošs tualešu skaits, 1 dušas kabīne otrā stāva labierīcībās. Labierīcību durvis ir slēdzamas nepieciešamības gadījumā. Vīrusu infekciju slimību laikā telpu uzkopšana notiek pēc LR Veselības ministrijas izstrādātiem noteikumiem. Skolā ir izveidotas labierīcības invalīdiem un ir piemērota vide cilvēkiem ar īpašām un speciālām vajadzībām.

Visā ēkā uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, abos stāvos ir izvietoti evakuācijas plāni un ugunsdzēšamie aparāti pēc saistošajiem noteikumiem, pēc SIA FN Serviss veikta audita plāna. Skolai ir divas centrālās ieejas un trīs rezerves izejas durvis. Valsts ugunsdzēsības inspekcijas atzinums ir :bez pārkāpumiem.

Skolas apkārtne ir tīra un sakopta. Skolēniem iespējams drošā vietā novietot velosipēdus, skrejriteņus, bet pedagogiem un apmeklētājiem automašīnas.

Sporta nodarbības notiek sporta laukumā,  blakus esošajā Valmieras jaunatnes centra VINDA, sporta laukumā vai skolas sporta zālē.

Skolas teritorija ir iežogota. Lai nodrošinātu skolēnu drošību, visas skolas durvis ir slēgtas, divām durvīm no četām ir ierīkota kodu atslēga.  Veides ielā ir uzstādītas ātruma ierobežojuma zīmes un brīdinājuma zīmes (uzmanību bērni), kā arī ierīkoti divi vaļņi ātruma samazināšanai.

Skolēni un vecāki atzinīgi novērtē un aktīvi piedalās skolas vides sakopšanā un uzturēšanā.

Kritērija novērtējums: labi.

Skolas darba stiprās puses:

1) pozitīvs skolas mikroklimats un droša skolas vide;

2) izveidota skolas mājas lapa; 

3) skola ievieš un kopj tradīcijas, attīsta darbiniekos, skolēnos un vecākos lepnumu un piederības izjūtu savai skolai

4) regulārs skolas telpu remonts un apkārtējās vides sakopšana;

5) sadarbība vecākiem, skolotājiem, skolniekiem.

Tālākās attīstības vajadzības:

1) turpināt labiekārtot skolas telpas, papildināt materiāltehnisko un interaktīvo mācību līdzekļu bāzi;

2) papildināt mājaslapu ar informāciju.

Jomas novērtējums: ļoti labi.

7.Izglītības iestādes resursi .

7.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Tās atbilst skolēnu skaitam un vecumam. Skola ir nodrošināta ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem izglītības programmu realizācijai. Ir garderobe, klases, svinību / sporta zāle, skolotāju / direktora/ medicīnas māsas kabinets /logopēda kabinets, pilnīgi aprīkota virtuve (kur notiek arī mājturības un tehnoloģijas nodarbības), sadarbībā ar telpu īpašniekiem ir iespējams izmantot arī citas telpas, kuras atrodas ēkā, aprīkotu konferenču zāli, ēdamzāli arī stundu nodarbībām, projektu izstrādei u.c.

Mācību procesa saikni ar reālo dzīvi nodrošina inovatīvas mācību metodes. Skolā ir 3 kopētāji, mācību materiālu kopēšanai, ja nepieciešams 3 portatīvie datori, 1 DVD atskaņotājs, 2 mūzikas centrI, 1 multiprojektors, 3 interaktīvās tāfeles.

Skola ir nodrošināta ar nepieciešamo CD atskaņotāju skaitu gan svešvalodu apguvei, gan citu mācību priekšmetu un interešu izglītības pulciņu vajadzībām. Ir noteikta kārtība materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanā un uzglabāšanā, par to atbild vadītāja. Skolā ir izveidota bibliotēka.

Skolas telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa vajadzībām un konkrētā mācību priekšmeta specifikai. Ir izstrādāti Skolas noteikumi par drošību mācību kabinetos un ārpus stundu pasākumos. Tie atrodas mācību kabinetos redzamā vietā un regulāri skolēniem tiek veiktas atkārtotas instruktāžas, pārrunas. Skolas telpas, iekārtas un citi resursi tiek izmantoti interešu izglītības un ārpus stundu nodarbību un pasākumu nodrošināšanai.

Kritērija novērtējums: labi

7.2. Personālresursi

Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA ir nokomplektēts  izglītības programmau un interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais personāls, kā arī atbalsta personāla komanda –medicīniskais darbinieks (medmāsa) Laura Avotiņa, logopēds Donata Stankute,  speciālā pedagoga kvalifikācija ir  visiem pedagogiem, kuri strādā ar iekļautajiem bērniem.

Skolas pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pedagogi savu darbu organizē vadoties pēc amata aprakstā noteiktajiem darba pienākumiem, tiesībām un atbildības. Visi skolas darbinieki ir informēti par darba drošību un disciplīnu. Lai nodrošinātu skolas pedagoģisko darbinieku informētību par dažādiem skolas darbības organizācijas jautājumiem, pilnveidotu pedagoģiskā darba kvalitāti, katru mēneša pirmo otrdien, plkst 14:00  notiek skolotāju informatīvās sanāksmes. Pedagogam nepieciešamā informācija tiek nodota sarunas veidā kā arī watcapp grupā. Skolotāju darba slodzes ir sadalītas optimāli, ievērojot skolotāju darbu reglamentējošo dokumentu prasības, pedagoģisko darbinieku darba pieredzi, profesionālo kompetenci, kā arī pedagoga stiprās un vājās puses mācību procesa organizācijā.

Skolotāji ir radoši, profesionāli, zinoši un aktīvi savā pedagoģiskajā darbībā. Skola sadarbojas ar  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, nodrošinot pedagoģijas studentiem prakses vietu.

Pedagoģiskā personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta

noteikumiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 569, Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 14. §)

“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Skolotāji savu tālākizglītību plāno paši, apzinot nepieciešamās tālākizglītības vajadzības. Pedagoģiskā kolektīva tālākizglītības atbilstību pārrauga skolas direktore. Lai nodrošinātu skolotāju informētību par novitātēm pedagoģijā, pēc tālākizglītības kursu apmeklēšanas, skolotāji dalās pieredzē ar pārējiem kolēģiem, stāstot par iegūto pieredzi un iepazīstinot ar iegūtajiem darba materiāliem.

Kritērija novērtējums: ļoti labi.

 Skolas darba stiprās puses

1) skolā ir viss nepieciešamais izglītības programmu īstenošanai;

2) skolā ir noteikta kārtība telpu, iekārtu, resursu izmantošanai;

3) skolā ir radīti visi apstākļi brīvai komunikācijai gan skolēniem, skolotājiem un vecākiem;

4) skolā ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko personālu un tehniskajiem darbiniekiem;

5) skolā ir noteikta kārtība finanšu resursu plānošanā un izlietošanā;

6) skolā strādā kvalificēts atbalsta personāls;

7) skolā darbojas saikne starp personāla un skolas attīstības plānu;

8) skolotāju un tehniskā personāla tālākizglītība tiek plānota un tiks realizēta; ;

9) skolas darbinieki popularizē tālākizglītībā iegūto informāciju skolā un pilsētā.

 

Tālākās attīstības vajadzības:

 papildus interaktīvu iekārtu (interaktīvas tāfeles, planšetes) iegāde un uzstādīšana;  

papildināt un pilnveidot materiāltehnisko bāzi, lai uzlabotu pedagogu un darbinieku ikdienas darbu.

Jomas novērtējums: ļoti labi

8. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

8.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana

Personāla darbs tiek pārraudzīts un kontrolēts, gan izvirzot pietiekami augstas prasības, gan atbalstot. Skolas darba analīzē tiek iesaistīti, pedagogi, bērnu vecāki kā arī atbalsta personāls. Skolas vadība un pedagogi  apkopo gan skolas darba analīzi, gan pašanalīzi. Šie jautājumi tiks izskatīti gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē.

Skolas iekšējie normatīvie dokumenti nosaka pašvērtēšanas struktūru, kas paredz vienotus kritērijus darba vērtēšanā visiem skolas darbiniekiem. Pašvērtējumi tiek balstīti uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem: mācību priekšmeta skolotāja pašvērtējumu, klases audzinātāja pašvērtējumu, metodiskās komisijas darba analīzi. Vecāku viedoklis tiek uzklausīts vecāku sanāksmēs, vecāku dienās, skolas padomē un individuālajās sarunās. Skolas darba novērtējuma iegūšanas metodes ir šādas – skolas dokumentu un citu materiālu analīze, VIIS datu bāze. Analizēti šādi dokumenti:

1) Skolas nolikums;

2) Skolas attīstības plāns;

3) Skolas izstrādātie kārtības noteikumi;

4) Stundu saraksts;

5) Konsultāciju, fakultatīvu, interešu izglītības nodarbību grafiki;

6) Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli;

7) Metodiskās padomes un metodisko komisiju dokumentācija, pašvērtējums;

8) Skolas padomes lēmumi;

9) Visu skolas darbības jomu darba plāni un pašvērtējumi;

10) e-klase;

11) Skolas iekšējās kontroles materiāli;

12) Skolēnu pārbaudes darbi, to rezultāti;

13) Uzskaite sasniegumiem ikdienas darbā un būs arī valsts pārbaudes darbiem;

14) Skolēnu izaugsmes dinamikas rādītāji;

15) Pedagogu pašvērtējuma materiāli;

16) Pedagogu tematiskie plāni, specialās programmas izglītojamajiem;

17) Finanšu dokumentācija;

18) VIIS

19) Skolēnu, vecāku, pedagogu atsauksmes, anketas.

20) Ekoskolu programmas dokumentācija, atskaites

21) Projekti

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolas vadība izmanto, lai apzinātu skolas stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības, kas ļāvušas uzlabot vērtēšanas kvalitāti un audzināšanas stundu saturu.

Skolai ir struktūrai un satura prasībām atbilstošs “Attīstības plāns 2018.-2021.gadam”, kas veidots balstoties uz skolas pamatmērķiem un to īstenošanu. Plāns ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm.

Par cik skoliņa ir jauna, darbojas tikai pirmo gadu, iepriekšējo gadu pieredze balstās uz sadarbības skolas Lazdiņas privātās pamatskolas “ Punktiņš” struktūrvienības ZAĻĀ SKOLA pieredzi. Plānotās prioritātes katru gadu tiks koriģētas, atbilstoši izmaiņām. Tiks veiktas prioritātes ieviešanas izvērtēšana.

Skolas attīstības plāns tiek apspriests ar pedagogiem, vecākiem, izskatīts un papildināts sarunās ar skolēniem. Ar skolas attīstības plānu tiek iepazīstināti skolēni, skolotāji un vecāki.

Skolas attīstības plāna izpilde tiks regulāri uzraudzīta un kontrolēta. Tā izpilde tiks analizēta augusta pedagoģiskās padomes sēdē, izstrādātas mācību gada prioritātes un pieņemti gada darba plāni. 

Kritērija novērtējums – labi.

8.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolai ir visa nepieciešamā dokumentācija un skolas darbu reglamentējošie dokumenti, kas izstrādāti demokrātiski, ievērojot noteiktās prasības. Obligātās dokumentācijas precīza izpilde tiek kontrolēta. Tās izpildes kvalitāte tiek ņemta vērā, izvērtējot personāla darbu.

Skolā ir izstrādāta vadības struktūra, katrs darbinieks zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Skolā ir optimāls darbinieku skaits. Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA direktorei ir viens vietnieks skolas darbā – mācību darbā. Vietnieka darba pienākumi noteikti amata aprakstā, kā arī vietniece pirmsskolas darbā - pirmsskolas izglītības metodiķe.

Visiem skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par skolas darba struktūru, pienākumiem un atbildības jomām. To nosaka darbinieku amatu apraksti. Darba kārtības noteikumi, kas izstrādāti un saskaņoti, par ko liecina darbinieku un vecāku paraksti.

Skolas vadības atbildības jomas ir zināmas skolēniem, viņu vecākiem un citām ieinteresētajām personām.

Skolas direktors konsultējas ar darbiniekiem, ar vecākiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet vienmēr saglabā atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Direktors  prasmīgi veido vadības komandu, pārrauga darbinieku pienākumu izpildi, prot pieprasīt atbildību par deleģēto funkciju izpildi, kā arī sniedz individuālu atbalstu katram darbiniekam.

Skolas vadība informē par plānoto un veikto darbu sapulcēs, skolotāju informatīvajās sapulcēs un izvieto aktuālo informāciju pie ziņojuma dēļa un tiek nosūtīta informācija visām iesaistītajām personām uz watcapp grupu vai personīgi. Skolas vadība veicina un atbalsta skolas sadarbību ar citām skolām, sabiedriskajām organizācijām. Skolas vadība un viss skolas kolektīvs, vecāki rūpējas par skolas prestižu un tēlu. Regulāri tiks sniegta informācija skolas mājas lapā, kā arī mēdijos par skolas darbību un sasniegumiem, kad tādi tiks veikti.

Kritērija novērtējums – ļoti labi.

8.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Privātajai pamatskolai ZAĻĀ SKOLA  ir sadarbība ar Valmieras pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Burtnieku novada pašvaldību, Babītes novada pašvaldību, Kocēnu novada pašvaldību, Cēsu novada pašvaldību. Cieša sadarbība ir izveidojusies ar Valmieras Jaunatnes centru Vinda, par savstarpējiem pakalpojumiem un telpu, teritorijas izmantošanu, katra vajadzībām, netraucējot otra darbību. Sadarbojamies ar Vides fondu, Sastāvam EKO Skolu programmā. Piedalāmies Erasmus + projektā Weste art. Sadarbojamies ar ekoskolām Valmierā un Latvijā. Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA ir aizsācis kopīgu projektu ar Latvijas pastu " Vēstuļu draugu pasts" . Sadarbība ar Valmieras integrēto bibliotēku, piedalāmies vecāku un bērnu žūrijas projektā.

Ja radīsies nepieciešamība, lai risinātu sociālos jautājumus, tiks veidota sadarbība ar dažādām institūcijām: ar pilsētas sociālajiem dienestiem, ar pašvaldības policiju, ar valsts policiju, ar bāriņtiesu u.c.

Ir sadarbība ar dažādiem uzņēmumiem („Latvijas Valsts meži”, Vidzemes papīrs, SIA AGATE, SIA Valmieras ūdens  u.c.)

Kritērija novērtējums –ļoti labi.

8.4.Skolas darba stiprās puses:

8.4.1. saliedēts pedagogu, vadības un izglītojamo vecāku komandas darbs;

8.4.2. notiek regulāra iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde un aktualizācija;

8.4.3. skolas pašnovērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un veiksmīgi plānota;

8.4.4. pašnovērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus personāls un izglītojamo vecāki zina un prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko darbu;

8.4.5. skolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs;

8.4.6. vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos skolas darba aspektos;

8.4.7. vadība apmeklē kursus vadības darba efektivitātes paaugstināšanai;

8.4.8. skolotāju darba kvalitātes novērtēšanu veic izvērtējot darba rezultātus, bērnu sasniegumus;

8.4.9. vadības struktūra un katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta un visiem zināma;

8.4.10. Direktors prasmīgi plāno, organizē un vada skolas un pirmsskolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, uzklausot un ieklausoties pedagogos.

9. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais.)

9.1. Skola ir Ekoskola. Ekoskolu programma tiek integrēta mācību procesā.

9.2. Vides pedagoģija, tiešā sasaiste ar ikdienas dzīvi. Skolas teritorijā ir ābeļdārzs, siltumnīca, permokultūras dobe, kurās saimnieko bērni, kopā ar pedagogiem.

9.3. Sadzīvisko prasmju pilnveidošana, dežurējot virtuvē un uzkopjot skolas klašu telpas ikdienā.

9.4. Starptautisks projekts (Erasmus +)  Hands–on Bio diversity (Bioloģiskā daudzveidība, sadarbībā ar četru valstu Ekoskolām, “ Lielās augu medības” projekta ietvaros)

9.5. Waste Art projekts, kurā piedalās gan skola, gan pirmsskola.

9.6. Interešu izglītības pulciņi skolā un blakus esošajā Valmieras Jaunatnes centrā VINDA.

9.7. Sporta stundas četras nedēļā,  visa mācību gada garumā.

9.8. Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām un īpašām vajadzībām (speciālās programmas), kā arī reemigrācijā esošu izglītojamo, kā arī cittautiešu iekļaušana mācību iestādē, mācību procesā.

9.10. Projekts , sadarbībā ar Latvijas pasts, " Vēstuļu draugu pasts" 

Jomas novērtējums: ļoti labi.

10.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)

10.1. Pilnveidot un papildināt materiāltehnisko bāzi, interaktīvos materiālus, izglītības tehnoloģiju iegāde , uzstādīšana un pielietošana mācību pilnvērtīgā apgūšanā, papildināt Montesori materiālu klāstu.

10.2. Skolotāju veiksmīgas metodiskās sadarbības rezultātā, atvieglot izglītojamiem pāreju no pirmsskolas posma uz pamatskolu.

10.3. Pilnveidot skolas apkārtni, pielāgojot to vides pedagoģijas pilnvērtīgai attīstībai,

10.4. Pilnveidot skolas mājaslapu www.zalaskola.lv

10.5. Projektu piesaiste materiāltehniskās bāzes papildināšanai.

10.6. Turpināt dalību esošajos projektos, kā arī iesaistīties jaunos izglītojošos projektos.

10.7. Sadarbojoties ar ēkas īpašniekiem, 1.stāva kapitālais un kosmētiskais remonts, trešā stāva izbūve, papildus klašu telpu izveidei.

10.8. Vasarā organizēt dienas nometnes, jēgpilnai laika pavadīšanai sportojot, muzicējot.

10.9. Ieviest jaunas metodes skolas padomes darbā;

10.10. Ieviest pilnu kompetenču pieeju gan skolā, gan pirmsskolā.

10.11. Piedalīties mācību olimpiādēs pilsētā, Valstī.


Izglītības iestādes vadītājs: Ligija Frišfelde

SASKAŅOTS:

Biedrības Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA

Valdes priekšsēdētāja Ligija Frišfelde

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu