SIA VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Reģ. Nr. LV40203308694

Juridiskā adrese: Raiņa iela 9A, Valmiera, LV-4201


APSTIPRINU:

Privātās pamatskolas    

VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Direktore Ligija Frišfelde

__________________________ 

           

                                             

           

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 15., 16. un 23.pantu,

1.     Vispārīgie noteikumi

1.1. Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLAS, turpmāk SKOLAS, iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Ministru kabineta 2023.gada 23.augusta noteikumiem Nr.474.

1.2. Noteikumi regulē uzvedības normas SKOLĀ un tās teritorijā, kas nav noregulētas ar likumu un citiem normatīviem aktiem.

1.3. Noteikumu neievērošanas gadījumā SKOLAS vadītājs, izvērtējot situāciju, ziņo pašvaldības institūcijām (bāriņtiesai, pašvaldības policijai u.tml.) par administratīvās lietas ierosināšanu un administratīvā soda uzlikšanu.

1.4. Iestādē un tās teritorijā ir noteikts aizliegums iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.

1.5. Ar Noteikumiem tiek iepazīstināti visi darbinieki, audzēkņu vecāki un skolēni. Par izmaiņām un grozījumiem Noteikumos vecāki tiek rakstiski informēti, ko apliecina ar saviem parakstiem.

1.6. Jautājumus, kas saistīti ar Noteikumu piemērošanu vai izmaiņām, lemj SKOLAS direktors.

1.7.Skolas galvenais uzdevums radoši piedalīties Jaunā laikmeta personības veidošanās procesā .

1.8. SKOLAS darbu organizē struktūrvienības vadītājs.

1.9. SKOLĀ mācības notiek valsts valodā.

1.10. SKOLĀ bērni tiek komplektēti saimēs, kurās vienlaicīgi mācās dažāda vecuma un sagatavotības bērni.

1.11. SKOLAS vadītājs organizē:

1.11.1. izglītības iestādes darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

1.11.2. higiēnas prasību ievērošanas kontroli;

1.11.3. traumatisma cēloņu novēršanas kontroli;

1.11.4. veselīga uztura principu īstenošanu un kontroli;

1.11.5. konsultācijas pedagogiem veselīga dzīvesveida un veselību veicinošu un higiēnas pasākumu popularizēšanā;

1.11.6. informācijas sniegšanu Sporta medicīnas valsts aģentūrai par iespējamiem dopinga lietošanas gadījumiem;

1.11.7. primāros pret epidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas slimības, tai skaitā saslimušo izolēšanu un skolēnu vecāku informēšanu.

1.12. Gaisa temperatūra ārpus telpām:

1.12.1. ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10°C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas;

1.12.2. ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, SKOLU var neapmeklēt skolēni vecumā līdz 12 gadiem;

1.12.3. ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C, SKOLU var neapmeklēt skolēni vecumā no 13 gadiem.

1.13. SKOLA veicina iespēju skolēniem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas SKOLĀ, lai netiktu pārsniegts skolēna somas piepildījuma svars, kas atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām attiecīgajā vecuma grupā:

1.13.1. skolēniem, kas ir jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg;

1.13.2. 9-11 gadus veciem skolēniem — 3,5-4 kg;

1.13.3. 12-13 gadus veciem skolēniem — 4-4,5 kg;

1.13.4. 14-15 gadus veciem skolēniem — 4,5-5 kg;

1.13.5. 16 gadus veciem un vecākiem skolēniem — 5 kg un vairāk.

1.14. SKOLAS teritorija tiek uzkopta, lai nepieļautu infekcijas slimību perēkļa rašanos.

1.15. Pie ēkas ik dienu visa gada garumā jābūt izliktam Latvijas Valsts karogam. Par karogu atbildīgās personas : struktūrvienības vadītāja.

2.     Sadarbība ar vecākiem

2.1. Skola realizē:

 pamatizglītības programmas (izglītības programmas kods 21011111; 21015611;21015811 );

 pirmsskolas izglītības programmas (izglītības programmas kods 01011111; 01015611; 01015811; 01015911);

2.2. Vecāki, piesakot bērnu Iestādē tiek iepazīstināti ar šādiem SKOLAS dokumentiem:

 reģistrācijas apliecību;

 SKOLAS un programmu akreditācijas lapām;

 SKOLAS nolikumu un attīstības koncepciju;

 iekšējiem kārtības noteikumiem;

 licencētajām pirmsskolas un skolas izglītības programmām.

2.3. Vecāki atbalsta vienotu pieeju bērna audzināšanā gan SKOLĀ, gan mājās. Tas atstāj vislabvēlīgāko iespaidu uz bērnu attīstību. Vecāki atbalsta SKOLAS attīstības koncepciju un metodes, kas veicina tikumiski - ētisko izglītību un balstās uz tādām cilvēciskām pamatvērtībām kā Mīlestība, Patiesība, Godīgums, Taisnība, Labestība, Miers jeb Harmonija. Iestādē ar vecāku atbalstu tiek veidota labvēlīga vide, lai bērni iegūtu vispārējo izglītību uz Cilvēka, Kultūrvides un Dabas vienības pamata un lai viņi spētu dvēseliski izdzīvot labo, skaisto un harmonisko.

2.4. Ceļ un uztur iestādes prestižu.

3.     Darbinieku, vecāku un skolēnu darba dienas organizācija

3.1. Mācību un ārpus klases darbs skolā notiek saskaņā ar SKOLAS izstrādāto izglītības programmu realizēšanai, kur:

 tiek ievērotas valsts standartu prasības programmu realizācijā,

 apmācība norisinās skatot lietas KOPVESELUMĀ, kur mācību priekšmeti/nodarbības savijas un apvienojas stundu/nodarbību laikā,

 tiek saglabāta kāda 1 vai 2 mācību priekšmetu/aktivitātes dominante dienā, kura atspoguļojas stundu vai nodarbību sarakstā.

 mācību un ārpus klases darbs notiek saskaņā ar vadītāja  apstiprinātu mācību priekšmetu stundu/nodarbību sarakstu.

 programmās var tik veiktas īslaicīgas, nelielas izmaiņas, pamatojoties uz bērna interesēm un vajadzībām, jo SKOLA izmanto individuālo pieeju skolēnu apmācībā.

3.2. Stundu garums skolai kā noteikts Latvijas likumdošanā 40 minūtes.

3.3. Mācību stundu bloki / nodarbību laiki:

8:00-8:30 Ierašanās, individuālas konsultācijas
8:30-9:00 Brokastis
9:00-9:40 1.stunda
9:45-10:25 2.stunda
10:25-10:45 Starpbrīdis
10:45-11:25 3.stunda
11:30-12:10 4.stunda
12:10-12:40 Pusdienas
12:40-13:20 5.stunda
13:30-14:10 6.stunda
14:10-14:20 Launags
14:20-15:00 7.stunda
15:10-15:50 8.stunda
Pagarinātā grupa

SKOLA strādā piecas dienas nedēļā.

3.5. Katra mācību gada sākumā ir divas adaptācijas nedēļas, lai atvieglotu bērniem pārejas periodu uz jauno ikdienas ritmu.

3.6. Pedagoģiskā darba pilnveidošanas nolūkā (pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri, pašizglītības darbs, pieredzes apmaiņas u.c.) vadībai ir tiesības noteikt divas metodiskās dienas mēnesī, bet ne vairāk kā sešas dienas mācību gada laikā, par to brīdinot audzēkņu vecākus vismaz nedēļu iepriekš.

3.7. SKOLA darbojas pēc vadītāja apstiprinātā brīvdienu un mācību grafika, ko apstiprina katra mācību gada sākumā.

3.8. SKOLAS darba pārtraukumi:

 gadījumā, ja ir slimi vai atrodas atvaļinājumā visi pedagogi, SKOLA tiek slēgta.

 ārkārtas situācijās pēc augstākstāvošu institūciju rīkojuma.

 pirms katra mācību gada sākuma un pēc tā beigām tiek paredzēts laiks kopumā ne ilgāks par divām nedēļām SKOLAS sagatavošanai jaunajam mācību gadam, kā arī telpu remontam un ģenerāltīrīšanai. Šajā laikā skolēni SKOLU neapmeklē, par ko savlaicīgi tiek brīdināti audzēkņu vecāki, iepazīstinot ar SKOLAS skolēnu brīvdienu grafiku katra mācību gada sākumā. Līdzīgi tiek risināti gadījumi, ja nepieciešams neplānots steidzams remonts, kas skar audzēkņiem lietojamās telpas vai avārijas situācijās, kad Iestāde nevar nodrošināt nepieciešamo izglītības procesu un higiēnas prasību ievērošanu.

3.9. SKOLA ir tiesīga ierosināt papildus brīvlaiku audzēkņu atpūtas vai ēkas remontdarbu nolūkos.

3.10. LR likumdošanā noteiktajās pirms svētku dienās SKOLAS darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

3.11. Visi masu pasākumi skolā beidzas ne vēlāk kā 21:00.

3.12. Pasākumu laikā par kārtību atbild pasākuma organizētājs. Pēc pasākuma telpas ir jāsakārto.

3.13. Vecāki ir atbildīgi, lai ar šo sadaļu Noteikumos būtu iepazīstinātas personas, kas ir pilnvarotas skolēnus atvest vai izņemt no SKOLAS.

3.14. Skolas darba sākums plkst. 8:00. Skolas durvis tiek atvērtas plkst. 8:00.

3.15. Ikdienā SKOLAS ārdurvis ir slēgtas no plkst. 18:00 līdz plkst. 8:00.

3.16. Skolēniem skolā jāierodas līdz plkst. 9:00. No šī brīža SKOLAS personāls uzņemas atbildību par skolēnu līdz brīdim, kad vecāki ierodas bērnam pakaļ, ievērojot SKOLAS darba laikus un konkrētās programmas, kurā mācās bērni, dienas ritmu. Kavēšanās nelabvēlīgi ietekmē bērna labsajūtu un mācību procesu.

3.17. Skolēnu, darbinieku un mantas drošības nolūkā ārdurvis tiek slēgtas.

3.18. Līdz plkst. 8:00 un pēc plkst. 18:00 darbinieki par audzēkņa dzīvību un veselību atbildību neuzņemas, tādēļ nav pieļaujama audzēkņa atrašanās Iestādes teritorijā pirms plkst. 7:00 un pēc plkst. 19:00 bez vecāku klātbūtnes.

3.19. Personas, kas drīkst izņemt skolēnus no SKOLAS, vecāki norāda katra mācību gada sākumā, aizpildot „Bērna datu karti (rīcībspējīgas personas ne jaunākas par 14 gadiem) vai veicot kartē papildinājumus. Pedagogi neatdod audzēkņus personām, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

3.20. Skolēnu atvedot uz SKOLU, pieaugušais vai vecāku pilnvarotā persona:

 pavada bērnu garderobes telpā,

 pārbauda, vai bērnam līdzi iedotas visas maiņai nepieciešamās drēbes,

 noliek pastaigas laikā velkamos apavus,

 nepieciešamības gadījumā palīdz bērnam ģērbšanās procesā,

 iepazīstas ar informāciju pie ziņojuma dēļa,

 atvadās no bērna pie durvīm, pārliecinās, ka bērns ir nokļuvis grupas telpā. Atvadu uzmundrinājumi paužami mierīgā un klusinātā tonī.

3.21. Dienas notikumu apspriešana ar bērnu vislabāk veicama mierīgos apstākļos, kad apkārt nav daudz cilvēku.

3.23. Ja vecāki vai to pilnvarotās personas kaut kādu iemeslu dēļ kavējas, par to jāpaziņo

SKOLAI pa tālruni 22009200 (Direktora vietniece Indra Legzdiņa-Lūka) , Daiga Sebre 29137116.

3.24. Vecāki pārliecinās, vai bērnam ir nepieciešamās papildus maiņas drēbes, kā arī, vai garderobē nestāv pārāk daudz lieko drēbju. Tas attiecas arī uz apaviem.

3.25. Ja vecāki organizē audzēkņa jubilejas, tas veicams, nepārkāpjot Noteikumus.

3.26. Saskarsmē ar kolēģiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem darbiniekiem jāievēro savstarpēja cieņa, iecietība un takta izjūta.

3.27. Brīvajā laikā skolēni var atrasties klasēs, bet grupas vai klases dežurantam šajā laikā jāizvēdina un jāsakārto klase nākamās stundas darbam. Klašu dežuranti atbild par kārtību klasē katru dienu.

3.28. Nav pieļaujama svešu un nepiederošu personu uzturēšanās telpās bez pavadošā personāla.

4.     Darbinieku, vecāku un skolēnu pienākumi un tiesības

4.1. Darbinieku un pedagogu pienākumi:

4.1.1 Katrs darbinieks strādā pēc noteikta darba grafika, stingri ievēro savu darba laiku, darba disciplīnu un darba laiku mērķtiecīgi izmanto savu tiešo pienākumu veikšanai, atbilstoši ieņemamajam amatam.

4.1.2 Rūpējas, lai bērni SKOLĀ justos labi, lai būtu radīti apstākļi bērnu garīgai, intelektuālai, fiziskai aktivitātei, personības brīvai, dvēseliskai attīstībai.

4.1.3 Ir uzmanīgs, pedagoģiski taktisks pret bērniem, viņu vecākiem un kolektīva locekļiem.

4.1.4 Stingri ievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukciju un drošības noteikumu skolēniem prasības.

4.1.5 Izpilda darba kārtības noteikumus un iekšējās kārtības noteikumus.

4.1.6 Ievērot darba disciplīnu - laikā ierasties darbā, ievērot noteikto darba laika ilgumu, izmantot visu darba laiku tiešo pienākumu veikšanai.

4.1.7 Saudzē SKOLAS inventāru un iekārtas.

4.1.8 Uztur tīrību un kārtību savā darbavietā.

4.1.9 Ceļ un uztur iestādes prestižu.

4.1.10 Sekot līdzi, lai mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes), bet gaiteni un atpūtas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10-20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

4.2. Vecāku tiesības:

4.2.1 interesēties par bērna attīstību, saņemt individuālas konsultācijas no pedagogiem.

4.2.2 izteikt priekšlikumus.

4.2.3 piedalīties SKOLAS vecāku aktivitātēs.

4.2.4 prasīt no pedagogiem darba ētikas principu ievērošanu.

4.2.5 pretenziju un konfliktu gadījumā ar SKOLAS darbiniekiem vērsties pēc palīdzības pie SKOLAS vadības vai izskatīt jautājumu SKOLAS vecāku veidotās Biedrības sapulcē.

4.3. Vecāku pienākumi:

4.3.1 katra mācību gada sākumā aizpildīt un iesniegt „Bērna datu karti, sniedzot precīzus datus. SKOLA garantē, ka dati tiks izmantoti tikai SKOLAS darba vajadzībām.

4.3.2 ir jāapmeklē vecāku sapulces, konsultācijas, lekcijas, talkas u.c. SKOLAS organizētie pasākumi. SKOLAS organizētās lekcijas, sapulces un konsultācijas tiek uzskatītas kā vienošanās starp vecākiem un SKOLU par kopīgām nostādnēm viendabīgas pedagoģiskās vides nodrošināšanai bērnam.

4.3.3 ja audzēknis neapmeklē vai neapmeklēs SKOLU, sniegt informāciju par kavējuma iemeslu kavējuma pirmajā dienā zvanot vai nosūtot īsziņu – uz tālruni 22009200 (Direktora vietniece Indra Legzdiņa-Lūka) vai vadītājai Daigai SEbrei 29137116.

4.3.4 Nekādā gadījumā nevest bērnu uz skolu,  ja bērnam konstatētas lipīgas slimības (konjunktivīts, bērnu infekcijas, zarnu infekcijas, vīrusu infekcijas u.tml.), utis vai zarnu parazīti.

4.3.5 ja bērns kavējis Iestādi ilgāk par 3 dienām slimības dēļ, atgriežoties nepieciešams iesniegt ārsta zīmi, kurā norādīts neapmeklēšanas iemesls, kā arī atzinums par bērna pašreizējo veselības stāvokli. Aizpildot ārsta zīmi, jānorāda SKOLAS nosaukums – Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA.

4.3.6 ja pedagogiem ir nepieciešams papildus speciālistu slēdziens par to, vai mācību process SKOLĀ ir audzēkņa spējām atbilstošs, vecāku pienākums ir sadarboties ar SKOLU un to nodrošināt, un nepieciešamības gadījumā iesniegt pedagoģiski – medicīniskās komisijas slēdzienu.

4.3.7 izlasīt un ņemt vērā uz ziņojuma dēļa izvietoto informāciju.

4.3.8 vecāku atbalsts nepieciešams gan teritorijas, gan ēkas iekārtošanā, ikgadējā uzpošanā, gan rotaļlietu gatavošanā utt., tādēļ, pēc audzēkņa uzņemšanas SKOLĀ, katrai ģimenei, neatkarīgi no audzēkņu skaita, mācību gada laikā jāvelta vismaz 5 dienas. Pēc vecāku lūguma SKOLAS vadība var lemt par stundu skaita samazināšanu vai atbrīvošanu no tām.

Iestāšanās vienreizējs maksājums ir 200,00 eiro. Tas tiek novirzīts remontiem un citiem saimnieciskiem maksājumiem.

4.3.9 Vecāku sapulces un lekcijas ir domātas pieaugušajiem un notiek darbadienu vakaros. Ja bērni ir atnākuši līdzi pieaugušajiem, tad atbildību par viņiem, kārtību un klusumu sapulces vai lekcijas laikā uzņemas paši vecāki.

4.3.10 Vecāku sapulcēs un SKOLAS padomē pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kas sapulcē nav piedalījušies.

4.3.11 Pieņemšanas dienas un laikus ar SKOLAS vadību vecākiem ir jāsaskaņo pa tālruni - 29218092.

4.3.12 Ar vecāku atbalstu SKOLA veido audzēkņa foto arhīvu. Par atļauju vai aizliegumu fotografēt audzēkni vecāki ar skolu vienojas līgumā par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem.

4.4. Audzēknim ir tiesības:

4.4.1 Saņemt izglītību atbilstoši SKOLĀ realizējamai programmai.

4.4.2 Saņemt nepieciešamo medicīnisko un psiholoģisko palīdzību.

4.4.3 Atbilstoši vecumam tikt informētam par audzēkņu drošības noteikumiem.

4.4.4 Lietot telpas, kas nodrošina pedagoģisko procesu un higiēnas aprūpi, lietot SKOLAS teritoriju un sporta spēļu inventāru.

4.4.5 Attīstīt savas radošās spējas.

4.4.6 Uz valsts, pašvaldības, skolas dibinātāju, vecāku apmaksātu pamatizglītības un pirmsskolas izglītības ieguvi.

4.4.7 Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē.

4.4.8 Pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē.

4.4.9 Pārstāvēt skolu dažādu mērogu pasākumos, konkursos, olimpiādēs, iesaistīties skolēnu domē.

4.4.10 Saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par ieskaitēm un to apjomu.

4.4.11 Mācību procesā izmantot skolas tehniskās ierīces.

4.4.12 Izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves, kā arī mācību līdzekļus bez maksas.

4.4.13 Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību.

4.4.14 Apmeklēt skolu un iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību.

4.4.15 Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

4.4.16 Paust savu attieksmi pret apmācības saturu un mācību metodēm.

4.4.17 Izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai.

4.4.18 Koleģiāli izvērtēt skolēnu uzvedību un mācību darbu, palīdzēt uzlabot situāciju.

4.4.19 Izveidot skolēnu pašpārvaldi un darboties tajā. Izvirzīšanas vai ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā, Latvijas skolēnu padomē un citās organizācijās.

4.4.20 Piedalīties sabiedriskajā darbībā.

4.4.21 Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.

4.4.22 Mācīties netraucētam.

4.4.23 Izteikt savas domas.

4.4.24 Aizrādīt citiem par nepareizu rīcību.

4.4.25 Justies brīvi, nepiespiesti.

4.4.26 Būt uzklausītam.

4.5. Audzēknim ir pienākums

4.5.1 Iegūt pamatizglītību.

4.5.2 Skolas un mācību programmā paredzēto mācību stundu apmeklējums ir obligāts.

4.5.3 Mācīties atbilstoši savām spējām.

4.5.4 Ievērot citu bērnu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.

4.5.5 Ievērot pedagogu tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu un ārpus stundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.

4.5.6 Ievērot uzvedības noteikumus SKOLĀ, tās teritorijā un SKOLAS organizētajos pasākumos.

4.5.7 Ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas un noteikumus, neaizskarot citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

4.5.8 Atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, savu darba un rotaļu vietu, sakārtot savas lietas garderobē, kā arī iesaistīties kopīgos telpu un teritorijas sakopšanas darbos.

4.5.9 Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, SKOLAS mantu.

4.5.10 Ar savu darbību un uzvedību neradīt draudus savai un apkārtējo cilvēku dzīvībai un veselībai.

4.5.11 Precīzi ievērot drošības noteikumus: ugunsdrošības, satiksmes un konkrētās telpas specifiskos iekšējās kārtības noteikumus.

4.5.12 Precīzi ievērot rīcību ārkārtējās situācijās - evakuācijas plānu un operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.

4.5.13 Ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem

4.5.14 Aizliegts skolēniem skolā ienest pirotehniku, šaujamieročus (arī spēļu), asus priekšmetus, alkoholu, narkotikas, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, cigaretes un citas blakus lietas.

4.5.15 Aizliegts skolēniem skolā spēlēt azartspēles uz naudu.

4.5.16 Pa skolu jāstaigā ar speciāli iekšas telpām, paredzētiem apaviem..

4.5.17 Nodarbībās skolēni uzmanīgi seko līdzi, izpilda pedagoga dotos norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem skolēniem un pedagogiem.

4.5.18 Skolēni ievēro speciālo kabinetu iekšējās kārtības un drošības noteikumus.

4.5.19 Uz sporta stundām skolēni ierodas sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sporta sezonai un paredzētajām nodarbībām). Skolēni, kas atbrīvoti no sporta nodarbībām vai cita iemesla dēļ nepiedalās sporta stundā, atrodas tur, kur saime, vai veic pedagoga norādītus darbus.

4.5.20 Skolēniem jāievēro iekšējās kārtības noteikumi par mācību procesa organizāciju.

4.5.21 Skolēniem aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus skolēnus un skolas personālu.

4.5.22 Skolā un skolas teritorijā aizliegts lietot rupjus, apvainojošus vārdus.

4.5.23 Ir aizliegts nievājoši pamācīt un sniegt paskaidrojumus saviem biedriem.

4.5.24 Jābūt pieklājīgam un jāievēro pieklājības normas.

4.5.25 Aizliegts skolēniem kāpt ārā pa logu, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, apkures radiatoriem un caurulēm.

4.5.26 Aizliegts skolēniem mācību procesa laikā un skolas ārpus stundu pasākumu laikā smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un ierasties iereibušiem, lietot citas apreibinošas vielas skolā un tās teritorijā.

4.5.27 Jāievēro vispārējie drošības noteikumi.

4.5.28 Aizsargāt vājākos un mazākos.

4.5.29 Sakopt savu darba vietu un uzturēt tīrību.

4.5.30 Ja kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, viņš informē SKOLAS darbiniekus vai vecākus, kuriem ir pienākums par notikušo ziņot SKOLAS vadībai. Ja pret skolēnu ir vērsta vardarbība, zvanīt uz: Bērnu uzticības tālruni 8009000 vai Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 8006008.

4.5.31 Veikt dežuranta pienākumus.

5.     Lietu noteikumi

5.1. Audzēknis drīkst uz SKOLU ņemt līdzi paša atrastus akmentiņus, zariņus, rudens lapas vai citas dabas veidotas lietas un veltes.

5.2. Gadījumā, ja audzēknis ir paņēmis kādu SKOLAS lietu uz mājām, vecākiem to nevajadzētu uzskatīt par tīšu zādzību no bērna puses un nevajadzētu vainot bērnu. Nākamajā dienā no skolas paņemto lietu ir jāatnes atpakaļ.

5.3. Ja SKOLAS pasākumus vai talkas vecāki apmeklē kopā ar bērniem, tad par rotaļu vietas un lietu sakārtošanu atbild vecāki.

5.4. Lūdzam ievērot Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumu Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi 218. punktu: „Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajā gadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.

5.5. Līdzi paņemto sporta inventāru novieto tam paredzētajā vietā.

6.    Higiēna

6.1. Vecāki nodrošina Iestādes prasībām atbilstošu:

 apģērbu (sk. 1.pielikumu),

 apavus (sk. 2.pielikumu).

6.2. SKOLA ārstēšanu neveic, tāpēc, ja tiek konstatētas slimības pazīmes vai gūta trauma, par to nekavējoties tiek informēti vecāki, kuri nodrošina tālāku medicīniskās aprūpes saņemšanu. Traumas gadījumā Iestādes darbinieki veic pirmās palīdzības sniegšanu.

6.3. Iestādes teritorijā un ēkā aizliegts smēķēt.

7.    Ēdināšana

7.1. SKOLĀ tiek nodrošināta audzēkņu, skolnieku un pedagogu ēdināšana ar ārpakalpojuma palīdzību. Skola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar ēdināšanas uzņēmumu Nodibinājums “Ēdam Zaļi”(turpmāk tekstā: ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMS) par ēdienu gatavošanu , pēc iepriekš saskaņotas ēdienkartes.

7.2. Ēdināšanas uzņēmumā tiek ievērotas pārtikas aprites uzņēmumam noteiktās higiēnas prasības, produkti tiek iepirkti no zemnieku saimniecībām un citiem piegādātājiem.

7.3. Ēdināšanas uzņēmums, saskaņojot ar SKOLAS vadītāju vai viņa pilnvarotu personu, izstrādā ēdienkarti vienai nedēļai, kuru nosūta SKOLAI nedēļas pēdējā darba dienā par nākamo nedēļu.. Ēdināšanu organizē saskaņā ar ēdienkarti atbilstoši veselīga uztura principiem.

7.4. SKOLĀ netiek lietoti uzturā šādi pārtikas produkti:

7.4.1. dzērienus, kuriem pievienotas pārtikas piedevas – krāsvielas E102 (tartrazīns), E104 (hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta dzeltenais FCF, oranždzeltenais S), E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), E129 (alūra sarkanais AC), E131 (patentzilais V), E132 (indigotīns, indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), E151 (briljanta melnais BN, melnais PN), E155 (brūnais HT), pārtikas piedevas – saldinātāji E950 (acesulfāms K), E951 (aspartāms), E952 (ciklāmskābe un ciklamāti), E954 (saharīns un tā sāļi), pārtikas piedevas – konservanti, ko lieto reglamentētā daudzumā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par pārtikas piedevu lietošanu, kofeīns vai aminoskābes;

7.4.2. cukura konditorejas izstrādājumus (konfektes, karameles, dražejas), kuriem pievienotas pārtikas piedevas – krāsvielas E102 (tartrazīns), E104 (hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta dzeltenais FCF, oranždzeltenais F), E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), E127 (eritrozīns), E129 (alūra sarkanais AC), E131 (patentzilais V), E132 (indigotīns, indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), E151 (briljanta melnais BN, melnais PN), E155 (brūnais HT) vai pārtikas piedevas – saldinātāji E950 (acesulfāms K), E951 (aspartāms), E952 (ciklāmskābe un ciklamāti), E954 (saharīns un tā sāļi);

7.4.3. košļājamo gumiju, kurai pievienotas pārtikas piedevas - krāsvielas: E102 (tartrazīns), E104 (hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta dzeltenais FCF, oranždzeltenais F), E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), E127 (eritrozīns), E129 (alūra sarkanais AC), E131 (patentzilais V), E132 (indigotīns, indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), E151 (briljanta melnais BN, melnais PN), E155 (brūnais HT);

7.4.4. pārtikas produktus, kuri satur 1,25 g vai vairāk sāls uz 100 g produkta vai 0,5 g vai vairāk nātrija uz 100 g produkta, izņemot pārtikas produktus, kurus izmanto kā izejvielu ēdiena pagatavošanai

7.5. Skolēnu ēdināšanai izmanto pārtikas produktus, ievērojot to derīguma termiņu, uzglabāšanas režīmu un pagatavošanas noteikumus.

7.6. Trauki, galda piederumi un virtuves inventārs atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām, kas noteiktas materiāliem un priekšmetiem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku. Aizliegts lietot alumīnija galda piederumus un alumīnija traukus ēdiena pagatavošanai.

7.7. Trauku, galda piederumu, virtuves trauku un inventāra mazgāšanai izmanto trauku mazgājamo mašīnu , atbilstošus mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot to lietošanas instrukciju.

7.8. Skolēniem pagatavotais ēdiens nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai nākamajā dienā.

7.10. Darbinieks (skolotājs / skolotāja palīgs / darbinieks / brīvprātīgais darbinieks) ēdienu sadala tikai šim nolūkam paredzētā darba apģērbā.

7.11. Skolēnam ir iespēja vismaz divas reizes dienā saņemt siltu ēdienu (brokastīs un pusdienās) . Brokastu / pusdienu / launaga ēšanai  paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi.

7.12. Ēdināšanas blokā drīkst strādāt darbinieki, kas ir apmācīti higiēnas jautājumos un  ir ieguvuši apliecību.

8.    Ētika, jautājumu risināšanas kārtība

8.1. Neskaidrie jautājumi par SKOLAS darbu netiek risināti bērna klātbūtnē.

8.2. Visus priekšlikumus un aizrādījumus vecāki SKOLAS vadībai var izteikt tikšanās laikā vai pa tālruni 29218092.

8.3. Pretenzijas pedagogiem nedrīkst izteikt audzēkņu klātbūtnē. Jautājumus par ģimenē lietotajām audzināšanas metodēm pedagogi neapspriež bērnu vai citu vecāku klātbūtnē.

8.4. Pieaugušos uzrunā vārdos, tāpēc lūdzam arī vecākus saukt darbiniekus vārdos.

8.5. Ja Jūsu bērns ir izteicis sūdzības par kādu citu bērnu, vecāki nedrīkst ne izteikt pārmetumus „vainīgajam, ne viņu sodīt, ne pārmest viņa vecākiem, pirms ar pedagogiem nav pārrunāta konfliktsituācija.

8.6. Pedagogiem ir pienākums sniegt vecākiem nepieciešamo profesionālo palīdzību savas kompetences ietvaros, kā arī tiesības saņemt par bērna nepieciešamo informāciju bērnam labvēlīga un viņa vajadzībām atbilstoša pedagoģiskā procesa organizēšanai.

8.7. Gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu, pedagogu pienākums ir ziņot SKOLAS direktorei. Direktore ziņo pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana.

9.    Atbildīgie un kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

9.1. Saimes audzinātājs iepazīstina skolēnus un VECĀKUS ar iekšējās kārtības noteikumiem un evakuācijas plānu katru gadu septembrī vai uzsākot SKOLAS gaitas un skolēni vai VECĀKI ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā.

9.2. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti papildus pēc vajadzības. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā , skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.3. Mājturības, amatniecības, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, sporta un informātikas pedagogs iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetā I un II semestra pirmās mācību stundas laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos”, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.4. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos”, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.5. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē skolēnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos”, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.6. Par pirmās palīdzības sniegšanu skolēnu informē skolotājs, kuram ir apliecība par pirmās palīdzības sniegšanu, vai arī  kopā ar  pieaicinātu profesionālu personu katru gadu septembrī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.7. Par ugunsdrošību skolēnus informē skolotājs vai profesionāla amatpersona katru gadu septembrī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos”, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.8. Par elektrodrošību skolēnus informē skolotājs  vai profesionāla amatpersona katru gadu septembrī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos”, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.9. Drošības noteikumos iekļauj šādu informāciju:

 par rīcību ekstremālās situācijās,

 par rīcību nestandarta situācijās,

 par ceļu satiksmes drošību,

 par drošību uz ledus,

 par drošību uz ūdens,

 par personas higiēnu un darba higiēnu,

 par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus,

 par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos.

9.10. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

10.Operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība

10.1. Ekstremāla situācija SKOLĀ rodas, ja:

 tiek saņemts paziņojums pa telpās ievietotu spridzekli;

 notikusi aizdegšanās kādā no skolas telpām;

 izcēlies ugunsgrēks;

 dabas katastrofu rezultātā radušies ēkas bojājumi;

 saņemti izrēķināšanās draudi;

 veidojas jebkura situācija, kas apdraud bērnu un skolas darbinieku dzīvības.

10.2. Lēmumu par ekstremālas situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem skolas vadītājs, administrācijas pārstāvis vai skolā esošs skolotājs, meistars, ja skolā nav vadītājs, informējot uz vietas esošos skolēnus, darbiniekus un apmeklētājus, paziņojot pa telefoniem 01, 112 un skolas vadītājai – Ligijai Frišfeldei  pa tālruni 29218092.

10.3. Trauksmes gadījumā katrs pedagogs, meistars atbilstoši evakuācijas plānam, bez panikas ved skolēnus uz shēmā norādītajām jau atslēgtajām durvīm (vai izmanto logus) pa stingri noteiktu maršrutu uz teritoriju ārpus skolas un atrodas tur tik ilgi, kamēr trauksme tiek atcelta.

10.4. Skolas vadītājs (vai skolas darbinieks, kurš trauksmi izziņojis) pēc saskaņošanas ar novada struktūrām, kuras atbild par iedzīvotāju drošību ekstremālās situācijās, trauksmi atsauc vai paziņo par turpmāko rīcību skolotājiem, kuri ir kopā ar bērniem.

10.5. Kad pedagogu pavadībā skolēni skolu atstājuši, skolas administrācija (skolotājs, meistars) pārbauda, vai telpās nav palicis kāds cilvēks.

10. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

11.1. Vecāki informāciju neskaidrību gadījumos var saņemt pie SKOLAS vadības – direktore Ligijas Frišfelde (tālr.: 29218092, e-pasts: [email protected]).

11.2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolēnu pašpārvalde, skolas pedagoģiskā padome, skolas padome, skolas dibinātāji, vecāki.

11.3. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos izdod skolas vadītājs.

11. Rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

12.1. Rīcības plāns nosaka izglītības iestādes darbinieku rīcību, ja:

 izglītības iestādē konstatē, ka skolēni lieto atkarību izraisošas vielas;

 ir aizdomas vai ir saņemta informācija, ka skolēns lieto atkarību izraisošas vielas;

 ir aizdomas par atkarību izraisošu vielu izplatīšanu izglītības iestādes teritorijā un tās apkārtnē;

 konstatē, ka blakus izglītības iestādei esošajā tirdzniecības vietā skolēniem tiek pārdoti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi.

12.2. Rīcības plāna izpildi izglītības iestādē īsteno:

 izglītības iestādes vadītājs – organizē un ir atbildīgs par rīcības plāna izstrādi un izpildes kontroli, kā arī skolēna vecāku, pašvaldības bāriņtiesas, Valsts policijas un sociālo dienestu informēšanu;

 klases audzinātājs/skolotāks – organizē skolēnu izglītošanas darbu izglītības iestādē, sadarbojas ar skolēna vecākiem, lai novērstu turpmāku atkarību izraisošu vielu lietošanu, kā arī novēro skolēnu;

 citi izglītības iestādes darbinieki atbilstoši sava amata pienākumiem.

12.3. Izglītības iestādes vadītājs nosaka personu, kas ir atbildīga par rīcības plāna izpildes koordināciju un profilaktiskajiem pasākumiem, kā arī personas, kas ir atbildīgas par konkrētu gadījumu uzraudzību.

12.4. Izglītības iestādes personāls atbilstoši kompetencei veic tūlītējus pasākumus, ja ir konstatēts vai ir aizdomas, ka skolēns lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošas vielas.

12.5. Tūlītējie pasākumi ietver šādas darbības:

 skolēna veselības stāvokļa novērtēšana;

 izglītības iestādes vadītāja informēšana par notikušo (nekavējoties);

 pārrunas ar skolēnu;

 ja nepieciešams – neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana;

 vecāku informēšana (nekavējoties) un, ja nepieciešams, to izsaukšana uz skolu;

 Valsts policijas izsaukšana, ja ir konstatēta vai ir pamatotas aizdomas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma.

12.6. Izglītības iestādes darbinieki atbilstoši kompetencei veic šādas profilaktiskas darbības, lai mainītu skolēnu attieksmi pret atkarību izraisošām vielām un skolēnu uzvedību:

 izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu izvērtēšana un to ievērošanas uzraudzība;

 darbs ar skolēniem, kuri ir potenciālajā riska grupā;

 regulārs vecāku izglītošanas darbs, sniedzot informāciju par atkarību izraisošu vielu lietošanas pazīmēm un kaitējumu veselībai;

 vismaz reizi gadā – darba novērtēšana un turpmāko uzdevumu plānošana.

12.7. Izglītības iestādē veic šādas darbības, lai novērstu atkarību izraisošu vielu lietošanu:

 skolēnu sekmju līmeņa pārraudzība;

 sadarbība ar vecākiem;

 regulāra preventīvo pasākumu organizēšana izglītības iestādē sadarbībā ar citu institūciju darbiniekiem;

 regulāra sadarbība ar citu institūciju pārstāvjiem, risinot konkrētu gadījumu, kad lietotas atkarību izraisošas vielas.

12.8. Par konkrēto gadījumu atbildīgā persona nodrošina situācijas un tās risināšanas gaitas dokumentēšanu, atzīmējot visas darbības, iesaistītās personas un institūcijas.

12.9. Atbildīgās personas ievēro principu, ka pārkāpēju (skolēnu) nepieciešams ne tikai sodīt, bet arī veicināt pārmaiņas skolēna uzvedībā, piemēram, nodrošinot iespēju saņemt psihologa palīdzību.

12.10. Sarežģītu situāciju risināšanā (piemēram, ja skolēna vecāki informēti par nepieciešamību nodrošināt skolēnam speciālistu palīdzību, bet šo pienākumu nav pildījuši, ja izglītības iestādes darbinieki konstatē vai ir pamatotas aizdomas, ka ģimenē skolēnam netiek nodrošināta nepieciešamā uzraudzība un aprūpe) izglītības iestādes vadītājs informē pašvaldības sociālo dienestu.

13.Ārpus stundu darba un pasākumu organizācija

13.1. Skolā organizētie pasākumi jābeidz ne vēlāk par plkst. 21:00. Izņēmumi ir masu pasākumi, par kuru beigšanās laiku izglītības iestādes vadītājs, vienojoties ar skolēnu vecākiem, lemj par katru gadījumu atsevišķi, rakstiski.

13.2. Ārpus stundu nodarbības notiek pēc pedagogu priekšlikumiem saskaņā ar sarakstu, ko apstiprina izglītības iestādes vadītājs.

13.3. Bibliotēka un lasītava:

 Bibliotēka ir pieejama SKOLAS darba laikā, atrodas otrajā stāvā.

 Skolēniem saudzīgi jāizturas pret bibliotēkā saņemtajiem materiāliem. Grāmatu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā to vērtība jāatlīdzina. .

13.4. Ģērbtuve:

 Skolēni virsdrēbes atstāj ģērbtuvē.

 Aizliegts virsdrēbes ņemt līdzi klases telpās.

 Lūgums virsdrēbēs neatstāt naudu, atslēgas vai citas personīgās lietas.

13.5. Ēdamzona:

 Skolēni pēc kopīgi izveidota grafika dodas uz dežūrām virtuvē. Palīdz saklāt galdus, kā arī novākt netīros traukus un nogādāt tos virtuvē, trauku mazgāšanas zonā, aiz sevis atstājos tīru un kārtīgu ēdamzāli.

 Pēc pusdienām pie kopgalda skolēni katrs savus traukus aiznes un atstāj netīrajiem traukiem paredzētajā vietā.


 Dežuranti notīra savas klases galdu un sakopj zem ēdamgalda.

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Direktore                                                                                             Ligija Frišfelde

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. pielikums

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Iekšējās kārtības noteikumiem,

Noteikumi bērna apģērba izvēlei

1. Labs apģērbs ir tāds, ar kuru bērns pats var tikt galā. Jo patstāvīgāks bērns būs, jo labāk viņš jutīsies.

2. Ir svarīgi, lai apģērbs nebūtu ne par lielu, ne par mazu.

3. Apģērbam jābūt kārtīgam: piešūtām pogām, salabotām sprādzēm, bez caurumiem vai kārtīgi salāpītam utt., protams, tīram. Kārtības sajūtu bērnos ieaudzinām mēs - vispirms ar personīgo piemēru, tad ar attieksmi pret mūsu bērniem un tuvāko apkārtni.

4. Bērnus nevajag ģērbt pārāk silti, jo viņi ir nepārtrauktā kustībā.

5. Bērnam nepieciešams vienkāršs ikdienas tērps, vēlams no dabiska materiāla (lina, kokvilnas, vilnas), kas ir veselīgs.

6. Neatkarīgi no laika apstākļiem, mēs katru dienu dodamies laukā, tāpēc apģērbam ir jābūt atbilstošam laika apstākļiem – mitrumu izturīgam un siltam.

7. Gan grupas telpā, gan pastaigu laikā ērts apģērbs ir bikses, bet tām jābūt ar kopīgu augšdaļu: bērni kustas, bet bikses ar jostām, pat ja tās ir stingri savilktas (un tas savukārt nav veselīgi bērnu vēderiem – bērnu ķermeņa proporcijas ir citādas nekā pieaugušajiem), slīd lejup vai „dodas augšup” Apģērbs ir mūsu otrs apvalks. Pieredze rāda, ka apģērbs atstāj iespaidu uz bērna uzvedību, arī nekārtīgs un „izjucis” apģērbs.

8. Sintētiskās (kaprona u.c.) zeķes un zeķubikses jāaizstāj ar vilnas vai kokvilnas zeķēm. Tas ir ērti un palīdz ķermeņa dabiskajai siltumapmaiņai.

9. Rotaslietas apdraud gan Jūsu, gan citu bērnu drošību, sagādā neērtības Jūsu bērnam, citiem bērniem un Iestādes personālam.

10. Saulainā laikā pavasarī, vasarā, rudenī bērniem nepieciešamas saules cepures. Tās pasargās bērnu galvas ne tikai no saules tiešiem stariem, bet arī no smiltīm – bērni tikai apgūst celtniecības darba pamatus un darba spars reizēm ir pārāk liels.

11. Dodoties pastaigā, bērniem aukstajā laika periodā rokās velkam cimdus. Pirkstaini cimdi der vienīgi bērniem, kuri paši ir spējīgi tos uzvilkt rokās. Slapjie cimdi tiek izlikti žāvēties pie radiatoriem garderobes telpā. Vienmēr jāseko, lai līdzi būtu lieks maiņas cimdu pāris.

12. Bērni Iestādē deguna šņaukšanai lieto vienreiz lietojamās papīra salvetes, kas atrodas grupas telpā un klasēs.

13. Pirmsskolā vienmēr jābūt liekam bērna apakšveļas un zeķu pāra (zeķubikšu) komplektam neatkarīgi no bērna vecuma. Reizēm drēbes nākas nomainīt arī lielākiem bērniem.

14. Nozaudētās zeķes, cimdus, kabatas lakatiņus u.c. varēsiet atrast garderobē „atrasto lietu” grozā.

15. Bērnu rezerves drēbes tiek glabātas uz pakaramajiem auduma maisiņos. Domājot par garderobes estētisko noformējumu, lūdzam nelietot polietilēna maisiņus.

16. Pirmsskolā ir grozs ar dažāda izmēra zeķēm , cimdiem un apģērbiem. Šī groza saturs var tikt papildināts, no vecāku puses, pie skapju tīrīšanas.

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

direktore                                                                                             Ligija Frišfelde

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


2.pielikums

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Iekšējās kārtības noteikumiem,

Noteikumi iestādē velkamajiem bērna apaviem

1. Vispiemērotākie apavi ir ar stingru zoli un nelielu papēdīti. Pēdai jābūt stingri fiksētai, lai kāju pirkstu galiem nebūtu jāpietur kurpes vai čības.

2. Apavi nedrīkst klaudzēt, tie nedrīkst būt ar slidenu zoli. Raugieties, lai apavi nerada tulznas, kas traucē bērna dzīvības maņu, kā arī liedz iespēju brīvi kustēties.

3. Bērnam nepieciešami ielas apavi pastaigai un rotaļām pagalmā, kā arī maiņas apavi – atbilstoši gadalaikam un klimatiskajiem apstākļiem. Gumijas zābaki jebkurā gadalaikā lietojami vienīgi ar vilnas zeķi vai aukstajā laikā ar silto oderējumu un vilnas zeķi.

4. Pastaigas laikā lietojamiem apaviem jābūt ar slēgtu purngalu, kas pasargā bērna kājas no traumām (bērni ceļ un pārvieto priekšmetus u.c.).

5. Jāraugās, lai kurpju auklas nebūtu pārāk garas vai pārāk īsas, lai tās nebūtu no materiāla, kas ātri atraisās, vienādas abām kurpēm (zābakiem) pārī.

6. Nav pieļaujams bērnam vilkt caurus apavus, kā arī tādus, kas ātri izmirkst.

7. Iegādājoties jaunus telpās valkājamos apavus, lūdzam veikalā painteresēties, vai zoles, paberzējot pret grīdu, neatstāj melnas svītras. Bērniem rada baudu daudzkārtīgi pārliecināties par to, vai tiešām melnās svītras šodien ir tikpat varenas kā iepriekšējā dienā. Tas sarežģī grīdu tīrīšanu un traucē pedagoģisko procesu, īpaši tā ritmisko daļu.

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

direktore                                                                                 Ligija Frišfelde

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


3.pielikums

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Iekšējās kārtības noteikumiem,


Kārtība, kā reģistrē skolēnu neierašanos skolā

1. Ja skolēns nevar ierasties Privātajā pamatskolā VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA(turpmāk tekstā – pamatskola), vecāki, norādot bērna uzvārdu un klasi / grupiņu, par to pirmajā kavējuma dienā no plkst. 8:00 līdz plkst. 10:00 informē bērna klases audzinātāju / skolotāju;

 Zvanot vai nosūtot īsziņu pa tālruni 22009200 vai 29137116.

 nosūtot ziņu uz e-pastu [email protected];

2. Ja paredzams, ka skolēns kavēs Pamatskolu (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā skolai jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums.

3. Informācijas saņēmējs vai klases audzinātājs reģistrē neieradušos skolēnus Kavējumu reģistrā nekavējoties pēc informācijas saņemšanas.

4. Par audzināmās klases skolēnu kavējumu uzskaiti, precizēšanu un analīzi, kā arī par sadarbību ar ģimeni kavējumu novēršanā ir atbildīgs klases / grupiņas audzinātājs/skolotājs.

5. Par neieradušos skolēnu saraksta apkopošanu un tālāko sadarbību ar Izglītības pārvaldi ir atbildīgs teritoriālās struktūrvienības vadītājs, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz informāciju Izglītības pārvaldei par kavējumiem.

6. Ja skolēns nav ieradies pamatskolā uz mācību dienas sākumu un nav informācijas par viņa neierašanās iemeslu, klases audzinātājs no plkst. 10:00, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveida sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu, izdarot atbilstīgu ierakstu Kavējumu reģistrā.

7. Ja skolēns nav ieradies uz kādu nākamo (ne pirmo) mācību stundu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, priekšmeta skolotājs par to informē klases audzinātāju  / saimes skolotāju. Klases audzinātājs / saimes skolotājs, nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu Kavējumu reģistrā.

8. Ja skolēnam ir sakrājušās vairāk nekā 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas, Pamatskola par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu, kas saskaņā ar savu kompetenci koordinē tālāko darbu Pamatskolas neapmeklēšanas cēloņu novēršanai (ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un citām institūcijām).


9. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

10. Skolotājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar kārtību, kā reģistrē skolēnu neierašanos SKOLĀ (Strazdu ielā 2,Valmiera)  un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.


Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

direktore                                                                                             Ligija Frišfelde

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


4.pielikums

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Iekšējās kārtības noteikumiem,

Par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu un skolēnu izslēgšanu

No skolas

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta pirmo un otro daļu un

Vispārējās izglītības likuma 11.panta otrās daļas 4.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pielikuma „Par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu un skolēnu izslēgšanu Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA(turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir sekmēt drošu un sakārtotu izglītības vidi (turpmāk tekstā – pamatskola).

1.2. Noteikumu uzdevums ir dot motivētu skolēna rīcības vērtējumu un panākt korektu viņa uzvedību Pamatskolā.

1.3. Audzinoša rakstura līdzekļi Pamatskolā ir piezīme, rājiens un izslēgšana no Pamatskolas.

2. Piezīme kā audzinoša rakstura līdzeklis

2.1. Piezīmi Pamatskolas skolēnam izsaka par pamatskolas nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri nav radījuši nopietnas sekas pašam skolēnam, skolas biedriem, pedagogiem, darbiniekiem vai pamatskolas prestižam un materiāli tehniskajai bāzei:

2.1.1. neattaisnoti kavējumi;

2.1.2. neattaisnoti stundu kavējumi ;

2.1.3. stundas traucējumi;

2.1.4. nekorekta uzvedība Pamatskolā un ārpus tās attiecībās ar pedagogiem, skolas biedriem, darbiniekiem un citiem līdzcilvēkiem;

2.1.5. nevīžīga izturēšanās pret Pamatskolas mācību līdzekļiem, t.sk. grāmatām un inventāru;

2.1.6. pirmo reizi konstatēta smēķēšana skolā, tās teritorijā vai tās tuvumā;

2.1.7. pedagogu, vecāku, skolasbiedru maldināšana;

2.1.8. semestrī zems zināšanu novērtējums (1, 2, 3 balles, nav vērtējuma) vienā mācību priekšmetā;

2.1.9. citi nodarījumi (atkarībā no situācijas un nodarījuma smaguma).

2.2. Piezīmes izteikšanas kārtība:

2.2.1. izteikt piezīmi ierosina skolas biedri, Pamatskolas padome, pedagogi, administrācija, darbinieki un sabiedrības pārstāvji;

2.2.2. ierosinājumu izskata Pamatskolas administrācija vai pedagoģiskā padome;

2.2.3. piezīmi pēc saskaņojuma ar administrāciju izsaka Pamatskolas pedagogs vai direktors ar ierakstu liecībā.

3. Rājiens kā audzinoša rakstura līdzeklis

3.1. Rājienu Pamatskolas skolēnam izsaka par Pamatskolas nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri radījuši morālu vai materiālu kaitējumu skolas biedriem, pedagogiem, darbiniekiem vai pamatskolas prestižam un materiāli tehniskajai bāzei.

3.1.2.atkārtotas piezīmes, kuras izglītojamais  nav ņēmis vērā;

3.1.3. atkārtoti zemi zināšanu sasniegumi vienā mācību priekšmetā;

3.1.4. atkārtoti neattaisnoti stundu / skolas kavējumi (6-10 mācību stundas);

3.1.5. atkārtoti stundu traucējumi vai izraidīšana no stundas (pasākuma);

3.1.6. rupja uzvedība Pamatskolā un ārpus tās attiecībās ar pedagogiem, skolas biedriem, darbiniekiem un citiem līdzcilvēkiem;

3.1.7. Pamatskolas mācību līdzekļu, grāmatu, inventāra bojāšana;

3.1.8. atkārtota smēķēšana vai pirmo reizi konstatēta alkoholisko dzērienu lietošana Pamatskolā, tās teritorijā, tās tuvumā vai citās sabiedriskās vietās;

3.1.9. vecāku un pedagogu krāpšana;

3.1.10. semestrī zems zināšanu vērtējums (1, 2, 3 balles, nav vērtējuma) divos mācību priekšmetos;

3.1.11. svešas mantas piesavināšanās;

3.1.12. citu cilvēku pazemošana un cieņas aizskaršana;

3.1.13. par kaušanos un vieglu miesas bojājumu nodarīšanu citiem;

3.1.14. citi nodarījumi (atkarībā no situācijas un nodarījuma smaguma).

3.2. Rājiena izteikšanas kārtība :

3.2.1 Rājienu ierosina skolas biedri, Pamatskolas padome, pedagogi, administrācija, darbinieki, sabiedrības pārstāvji.

3.2.2. Ierosinājumu izskata Pamatskolas administrācija (vienpersoniski vai administrācijas apspriedē) vai (un) pedagoģiskā padome.

3.2.3 Rājienu izsaka Pamatskolas direktors ar rīkojumu.

3.2.4. Rājienu ieraksta skolēna liecībā un izliek informatīvajā stendā.

4. Skolēna izslēgšana

4.1. Pamatskolas struktūrvienības vadītājs griežas novada domē ar iesniegumu par stāvokļa novērtējumu, lai lemtu par skolēna piemērojamu adekvātu piespiedu audzināšanas līdzekli vai izslēgšanu no Pamatskolas, par šādiem Pamatskolas skolēna sistemātiskiem un rupjiem Pamatskolas nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem:

4.1.1. par atkārtotiem neattaisnotiem stundu kavējumiem (vairāk par 10 mācību stundas) semestrī;

4.1.2. par tādu rīcību pret skolas biedru, pedagogu, darbinieku, citu līdzcilvēku, kas saistīta ar smagu cilvēka cieņas aizskārumu un pazemojumu;

4.1.3. par regulāriem stundu traucējumiem un atkārtotu izraidīšanu no stundas (pasākuma);

4.1.4. par rupju kaitējumu Pamatskolas prestižam Pamatskolā vai ārpus tās, vai sabiedrībā;

4.1.5. par ievērojama kaitējuma nodarījumiem Pamatskolas mācību līdzekļiem, grāmatām, inventāram;

4.1.6. par Pamatskolas rīcībā esošu informāciju par atkārtotu alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā Pamatskolā vai sabiedriskās vietās, kā arī par citu apreibinošu (t.sk. narkotisko) vielu lietošanu; vai viena gada laikā diviem administratīviem protokoliem par smēķēšanu vai alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanu;

4.1.7. par atkārtotu pedagogu un vecāku krāpšanu;

4.1.8. par zemu zināšanu vērtējumu (1, 2, 3 balles, nav vērtējuma) divos mācību priekšmetos saistībā ar demonstratīvu nemācīšanos un nekorektu uzvedību;

4.1.9. par zemu zināšanu vērtējumu (1, 2, 3 balles, nav vērtējuma) vairāk par diviem mācību priekšmetiem semestrī;

4.1.10. par zagšanu, naudas izspiešanu, ļaunprātīgu huligānismu;

4.1.11. par nepamatotu informāciju par pamatskolā ievietotu spridzekli;

4.1.12. par vidēji smagu un smagu miesas bojājumu nodarīšanu citiem

4.1.13. par citiem rupjiem pārkāpumiem.

4.2. Izslēgšanas kārtība:

4.2.1. izslēgšanu ierosina skolas biedri, cietušais, cietušā vecāki, Pamatskolas padome, pedagogi, administrācija, Pamatskolas tehniskais personāls, sabiedrības pārstāvji;

4.2.2. ierosinājumu izskata pedagoģiskā padome (nepieciešamības gadījumā pieaicinot pamatskolas padomes pārstāvi);

4.2.3. Ja saskaņā ar Pedagoģiskās padomes novērtējumu skolēns izslēdzams no Pamatskolas, direktors par to izdod administratīvu aktu, ko noformē kā rīkojumu, to paziņo un izsniedz skolēna vecākiem, ieraksta skolēna liecībā

4.2.4. Direktora rīkojums par skolēna izslēgšanu ir administratīvs akts, ko skolēns, viņa vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas brīža var apstrīdēt Dibinātājam SIA VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA.

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Direktore _________________________________ Ligija Frišfelde          

 Biedrība Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA

Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA

__________________________________________________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. 40008212207, Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2512803261

Juridiskā  adrese:Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201

Tālrunis: 29218092; e-pasts: [email protected]

 

 

APSTIPRINU

Privātās pamatskolas  ZAĻĀ SKOLA  direktore

______________________   Ligija Frišfelde

                                     (paraksts)

Valmiera, 2018.gada 03.septembrī

 

 

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 15., 16. un 23.pantu,

Biedrības Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA

nolikuma 30.5.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLAS, turpmāk SKOLAS, iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 ―Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos‖, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 ―Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi‖ un Biedrības Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA nolikumu.

1.2. Noteikumi regulē uzvedības normas SKOLĀ un tās teritorijā, kas nav noregulētas ar likumu un citiem normatīviem aktiem.

1.3. Noteikumu neievērošanas gadījumā SKOLAS vadītājs, izvērtējot situāciju, ziņo pašvaldības institūcijām (bāriņtiesai, pašvaldības policijai u.tml.) par administratīvās lietas ierosināšanu un administratīvā soda uzlikšanu.

1.4. Iestādē un tās teritorijā ir noteikts aizliegums iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.

1.5. Ar Noteikumiem tiek iepazīstināti visi darbinieki, audzēkņu vecāki un skolēni. Par izmaiņām un grozījumiem Noteikumos vecāki tiek rakstiski informēti, ko apliecina ar saviem parakstiem.

1.6. Jautājumus, kas saistīti ar Noteikumu piemērošanu vai izmaiņām, lemj SKOLAS direktors.

1.7.Skolas galvenais uzdevums radoši piedalīties Jaunā laikmeta personības veidošanās procesā .

1.8. SKOLAS darbu organizē struktūrvienības vadītājs.

1.9. SKOLĀ mācības notiek valsts valodā.

1.10. SKOLĀ bērni tiek komplektēti saimēs, kurās vienlaicīgi mācās dažāda vecuma un sagatavotības bērni.

1.11. SKOLAS vadītājs organizē:

1.11.1. izglītības iestādes darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

1.11.2. higiēnas prasību ievērošanas kontroli;

1.11.3. traumatisma cēloņu novēršanas kontroli;

1.11.4. veselīga uztura principu īstenošanu un kontroli;

1.11.5. konsultācijas pedagogiem veselīga dzīvesveida un veselību veicinošu un higiēnas pasākumu popularizēšanā;

1.11.6. informācijas sniegšanu Sporta medicīnas valsts aģentūrai par iespējamiem dopinga lietošanas gadījumiem;

1.11.7. primāros pret epidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas slimības, tai skaitā saslimušo izolēšanu un skolēnu vecāku informēšanu.

1.12. Gaisa temperatūra ārpus telpām:

1.12.1. ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10°C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas;

1.12.2. ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, SKOLU var neapmeklēt skolēni vecumā līdz 12 gadiem;

1.12.3. ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C, SKOLU var neapmeklēt skolēni vecumā no 13 gadiem.

1.13. SKOLA veicina iespēju skolēniem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas SKOLĀ, lai netiktu pārsniegts skolēna somas piepildījuma svars, kas atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām attiecīgajā vecuma grupā:

1.13.1. skolēniem, kas ir jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg;

1.13.2. 9-11 gadus veciem skolēniem — 3,5-4 kg;

1.13.3. 12-13 gadus veciem skolēniem — 4-4,5 kg;

1.13.4. 14-15 gadus veciem skolēniem — 4,5-5 kg;

1.13.5. 16 gadus veciem un vecākiem skolēniem — 5 kg un vairāk.

1.14. SKOLAS teritorija tiek uzkopta, lai nepieļautu infekcijas slimību perēkļa rašanos.

1.15. Pie ēkas ik dienu visa gada garumā jābūt izliktam Latvijas Valsts karogam. Par karogu atbildīgās personas : struktūrvienības vadītāja.

 

2. Sadarbība ar vecākiem

2.1. Skola realizē:

 pamatizglītības programmas (izglītības programmas kods 21011111; 21015611;21015811 );

 pirmsskolas izglītības programmas (izglītības programmas kods 01011111; 01015611; 01015811; 01015911);

2.2. Vecāki, piesakot bērnu Iestādē tiek iepazīstināti ar šādiem SKOLAS dokumentiem:

 reģistrācijas apliecību;

 SKOLAS un programmu akreditācijas lapām;

 SKOLAS nolikumu un attīstības koncepciju;

 iekšējiem kārtības noteikumiem;

 licencētajām pirmsskolas un skolas izglītības programmām.

2.3. Vecāki atbalsta vienotu pieeju bērna audzināšanā gan SKOLĀ, gan mājās. Tas atstāj vislabvēlīgāko iespaidu uz bērnu attīstību. Vecāki atbalsta SKOLAS attīstības koncepciju un metodes, kas veicina tikumiski - ētisko izglītību un balstās uz tādām cilvēciskām pamatvērtībām kā Mīlestība, Patiesība, Godīgums, Taisnība, Labestība, Miers jeb Harmonija. Iestādē ar vecāku atbalstu tiek veidota labvēlīga vide, lai bērni iegūtu vispārējo izglītību uz Cilvēka, Kultūrvides un Dabas vienības pamata un lai viņi spētu dvēseliski izdzīvot labo, skaisto un harmonisko.

2.4. Ceļ un uztur iestādes prestižu.

2.5. SKOLAS un vecāku sadarbības veicināšanai, mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai, skolas apsaimniekošanai tiek izveidota vecāku veidota Biedrība „Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA”  , kuras biedri ir izglītojamo skolnieku un audzēkņu vecāki.

 

3. Darbinieku, vecāku un skolēnu darba dienas organizācija

3.1. Mācību un ārpus klases darbs skolā notiek saskaņā ar SKOLAS izstrādāto izglītības programmu realizēšanai, kur:

 tiek ievērotas valsts standartu prasības programmu realizācijā,

 apmācība norisinās skatot lietas KOPVESELUMĀ, kur mācību priekšmeti/nodarbības savijas un apvienojas stundu/nodarbību laikā,

 tiek saglabāta kāda 1 vai 2 mācību priekšmetu/aktivitātes dominante dienā, kura atspoguļojas stundu vai nodarbību sarakstā.

 mācību un ārpus klases darbs notiek saskaņā ar vadītāja  apstiprinātu mācību priekšmetu stundu/nodarbību sarakstu.

 programmās var tik veiktas īslaicīgas, nelielas izmaiņas, pamatojoties uz bērna interesēm un vajadzībām, jo SKOLA izmanto individuālo pieeju skolēnu apmācībā.

3.2. Stundu garums pirmsskolai pēc rotaļnodarbību saraksta, apstiprināta tekošajā mācību gadā, skolai kā noteikts Latvijas likumdošanā 40 minūtes.

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Mācību stundu bloki / nodarbību laiki:

PIRMSSKOLAS GRUPĀS

Liepa& Kļava

LAIKS

DIENAS GAITA

RĪTA CĒLIENS

7.00-8.20

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs

8.20-8.30

Gatavošanās brokastīm

8.30-8.50

Brokastis

8.50-9.00

Gatavošanās rotaļnodarbībām

9.00

Rīta aplis, rīta vingrošana

 

Rotaļnodarbības telpā un/vai dabā

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, aktivitātes dabā

 

 

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

Sociālās zinības un ētika, Dabas zinības, Latviešu valoda

 

9.00

Mūzika

 

9.00

Mūzika

Vizuālā māksla

9.00

Fiziskā izglītība un veselība

 

9.00

Fiziskā izglītība un veselība

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

Matemātika

Fiziskā izglītība un veselība

Fiziskā izglītība un veselība

11.30

Fiziskā izglītība un veselība (pastaigā)

 

Mājturība un tehnoloģijas

Matemātika, Mājturība un tehnoloģijas

 

12.00-12.10

Atgriešanās no pastaigas, gatavošanās pusdienām

12.10-12.40

Pusdienas

12.40-15.00

Gatavošanās atpūtai, atpūta

PĒCPUSDIENAS CĒLIENS

15.00-15.10

Celšanās, gatavošanās launagam

15.10-15.30

Launags

15.30-19.00

 

Rotaļas, darbs, individuālais darbs

 

Gatavošanās pastaigai, pastaiga

 

Skolēnu dienas režīms pēc stundu saraksta:

7:00 -8:30 ierašanās, individuālas konsultācijas

8:30 – 9:00 brokastis

9:00 pēc stundu saraksta

12:30 pusdienas

13:00 – pēc stundu saraksta

Pagarinātā dienas grupa

15:30 launags

19:00 beidzas skoliņas darba laiks

SKOLA strādā piecas dienas nedēļā.

3.5. Katra mācību gada sākumā ir divas adaptācijas nedēļas, lai atvieglotu bērniem pārejas periodu uz jauno ikdienas ritmu.

3.6. Pedagoģiskā darba pilnveidošanas nolūkā (pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri, pašizglītības darbs, pieredzes apmaiņas u.c.) vadībai ir tiesības noteikt divas metodiskās dienas mēnesī, bet ne vairāk kā sešas dienas mācību gada laikā, par to brīdinot audzēkņu vecākus vismaz nedēļu iepriekš.

3.7. SKOLA darbojas pēc vadītāja apstiprinātā brīvdienu un mācību grafika, ko apstiprina katra mācību gada sākumā.

3.8. SKOLAS darba pārtraukumi:

 gadījumā, ja ir slimi vai atrodas atvaļinājumā visi pedagogi, SKOLA tiek slēgta.

 ārkārtas situācijās pēc augstākstāvošu institūciju rīkojuma.

 pirms katra mācību gada sākuma un pēc tā beigām tiek paredzēts laiks kopumā ne ilgāks par divām nedēļām SKOLAS sagatavošanai jaunajam mācību gadam, kā arī telpu remontam un ģenerāltīrīšanai. Šajā laikā skolēni SKOLU neapmeklē, par ko savlaicīgi tiek brīdināti audzēkņu vecāki, iepazīstinot ar SKOLAS skolēnu brīvdienu grafiku katra mācību gada sākumā. Līdzīgi tiek risināti gadījumi, ja nepieciešams neplānots steidzams remonts, kas skar audzēkņiem lietojamās telpas vai avārijas situācijās, kad Iestāde nevar nodrošināt nepieciešamo izglītības procesu un higiēnas prasību ievērošanu.

3.9. SKOLA ir tiesīga ierosināt papildus brīvlaiku audzēkņu atpūtas vai ēkas remontdarbu nolūkos.

3.10. LR likumdošanā noteiktajās pirms svētku dienās SKOLAS darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

3.11. Visi masu pasākumi skolā beidzas ne vēlāk kā 21:00.

3.12. Pasākumu laikā par kārtību atbild pasākuma organizētājs. Pēc pasākuma telpas ir jāsakārto.

3.13. Vecāki ir atbildīgi, lai ar šo sadaļu Noteikumos būtu iepazīstinātas personas, kas ir pilnvarotas skolēnus atvest vai izņemt no SKOLAS.

3.14. Skolas darba sākums plkst. 7:00. Skolas durvis tiek atvērtas plkst. 7:00.

3.15. Ikdienā SKOLAS ārdurvis ir slēgtas no plkst. 1 9:00 līdz plkst. 7:00.

3.16. Skolēniem skolā jāierodas līdz plkst. 9:00. No šī brīža SKOLAS personāls uzņemas atbildību par skolēnu līdz brīdim, kad vecāki ierodas bērnam pakaļ, ievērojot SKOLAS darba laikus un konkrētās programmas, kurā mācās bērni, dienas ritmu. Kavēšanās nelabvēlīgi ietekmē bērna labsajūtu un mācību procesu.

3.17. Skolēnu, darbinieku un mantas drošības nolūkā ārdurvis tiek slēgtas ar durvju kodu.

3.18. Līdz plkst. 7:00un pēc plkst. 19:00 darbinieki par audzēkņa dzīvību un veselību atbildību neuzņemas, tādēļ nav pieļaujama audzēkņa atrašanās Iestādes teritorijā pirms plkst. 7:00 un pēc plkst. 19:00 bez vecāku klātbūtnes.

3.19. Personas, kas drīkst izņemt skolēnus no SKOLAS, vecāki norāda katra mācību gada sākumā, aizpildot „Bērna datu karti‖ (rīcībspējīgas personas ne jaunākas par 14 gadiem) vai veicot kartē papildinājumus. Pedagogi neatdod audzēkņus personām, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

3.20. Skolēnu atvedot uz SKOLU, pieaugušais vai vecāku pilnvarotā persona:

 pavada bērnu garderobes telpā,

 pārbauda, vai bērnam līdzi iedotas visas maiņai nepieciešamās drēbes,

 noliek pastaigas laikā velkamos apavus,

 nepieciešamības gadījumā palīdz bērnam ģērbšanās procesā,

 iepazīstas ar informāciju pie ziņojuma dēļa,

 atvadās no bērna pie durvīm, pārliecinās, ka bērns ir nokļuvis grupas telpā. Atvadu uzmundrinājumi paužami mierīgā un klusinātā tonī.

3.21. Dienas notikumu apspriešana ar bērnu vislabāk veicama mierīgos apstākļos, kad apkārt nav daudz cilvēku.

3.22. Pirmsskolas bērni atstāj SKOLAS telpas tikai kopā ar vecākiem vai vecāku pilnvarotām personām.

3.23. Ja vecāki vai to pilnvarotās personas kaut kādu iemeslu dēļ kavējas, par to jāpaziņo

SKOLAI pa tālruni 26182625 (skolotāja Līva Hasani) , pirmsskola skolotājai Ievai Mangulei 29486829 vai skolas direktorei Ligijai Frišfeldei 29218092

3.24. Vecāki pārliecinās, vai bērnam ir nepieciešamās papildus maiņas drēbes, kā arī, vai garderobē nestāv pārāk daudz lieko drēbju. Tas attiecas arī uz apaviem.

3.25. Ja vecāki organizē audzēkņa jubilejas, tas veicams, nepārkāpjot Noteikumus.

3.26. Saskarsmē ar kolēģiem, bērniem, viņu vecākiem un citiem darbiniekiem jāievēro savstarpēja cieņa, iecietība un takta izjūta.

3.27. Brīvajā laikā skolēni var atrasties klasēs, bet grupas vai klases dežurantam šajā laikā jāizvēdina un jāsakārto klase nākamās stundas darbam. Klašu dežuranti atbild par kārtību klasē katru dienu.

3.28. Nav pieļaujama svešu un nepiederošu personu uzturēšanās telpās bez pavadošā personāla.

 

 

4. Darbinieku, vecāku un skolēnu pienākumi un tiesības

4.1. Darbinieku un pedagogu pienākumi:

4.1.1 Katrs darbinieks strādā pēc noteikta darba grafika, stingri ievēro savu darba laiku, darba disciplīnu un darba laiku mērķtiecīgi izmanto savu tiešo pienākumu veikšanai, atbilstoši ieņemamajam amatam.

4.1.2 Rūpējas, lai bērni SKOLĀ justos labi, lai būtu radīti apstākļi bērnu garīgai, intelektuālai, fiziskai aktivitātei, personības brīvai, dvēseliskai attīstībai.

4.1.3 Ir uzmanīgs, pedagoģiski taktisks pret bērniem, viņu vecākiem un kolektīva locekļiem.

4.1.4 Stingri ievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukciju un drošības noteikumu skolēniem prasības.

4.1.5 Izpilda darba kārtības noteikumus un iekšējās kārtības noteikumus.

4.1.6 Ievērot darba disciplīnu - laikā ierasties darbā, ievērot noteikto darba laika ilgumu, izmantot visu darba laiku tiešo pienākumu veikšanai.

4.1.7 Saudzē SKOLAS inventāru un iekārtas.

4.1.8 Uztur tīrību un kārtību savā darbavietā.

4.1.9 Ceļ un uztur iestādes prestižu.

4.1.10 Sekot līdzi, lai mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes), bet gaiteni un atpūtas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10-20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

4.2. Vecāku tiesības:

4.2.1 interesēties par bērna attīstību, saņemt individuālas konsultācijas no pedagogiem.

4.2.2 izteikt priekšlikumus.

4.2.3 piedalīties SKOLAS vecāku aktivitātēs.

4.2.4 iesaistīties vecāku veidotas Biedrības „Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA” darbībā, kļūstot par biedru, (turpmāk - Biedrība).

4.2.5 prasīt no pedagogiem darba ētikas principu ievērošanu.

4.2.6 pretenziju un konfliktu gadījumā ar SKOLAS darbiniekiem vērsties pēc palīdzības pie SKOLAS vadības vai izskatīt jautājumu SKOLAS vecāku veidotās Biedrības sapulcē.

 

4.3. Vecāku pienākumi:

4.3.1 katra mācību gada sākumā aizpildīt un iesniegt „Bērna datu karti‖, sniedzot precīzus datus. SKOLA garantē, ka dati tiks izmantoti tikai SKOLAS darba vajadzībām.

4.3.2 ir jāapmeklē vecāku sapulces, konsultācijas, lekcijas, talkas u.c. SKOLAS organizētie pasākumi. SKOLAS organizētās lekcijas, sapulces un konsultācijas tiek uzskatītas kā vienošanās starp vecākiem un SKOLU par kopīgām nostādnēm viendabīgas pedagoģiskās vides nodrošināšanai bērnam.

4.3.3 ja audzēknis neapmeklē vai neapmeklēs SKOLU, sniegt informāciju par kavējuma iemeslu kavējuma pirmajā dienā zvanot vai nosūtot īsziņu – uz tālruni 26182625 (skolotāja Līva Hasani) vai vadītājai Ligijai Frišfeldei 29218092

4.3.4 Nekādā gadījumā nevest bērnu uz skolu,  ja bērnam konstatētas lipīgas slimības (konjunktivīts, bērnu infekcijas, zarnu infekcijas, vīrusu infekcijas u.tml.), utis vai zarnu parazīti. Konstatētas paaugstinātas ķermeņa temperatūras gadījumā par to nekavējoties tiek ziņots vecākiem ar lūgumu bērnu no izglītības iestādes izņemt stundas laikā, lai tas neapdraudētu pārējos izglītības iestādes/grupas audzēkņus.

4.3.5 ja bērns kavējis Iestādi ilgāk par 3 dienām slimības dēļ, atgriežoties nepieciešams iesniegt ārsta zīmi, kurā norādīts neapmeklēšanas iemesls, kā arī atzinums par bērna pašreizējo veselības stāvokli. Aizpildot ārsta zīmi, jānorāda SKOLAS nosaukums – Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA.

4.3.6 ja pedagogiem ir nepieciešams papildus speciālistu slēdziens par to, vai mācību process SKOLĀ ir audzēkņa spējām atbilstošs, vecāku pienākums ir sadarboties ar SKOLU un to nodrošināt, un nepieciešamības gadījumā iesniegt pedagoģiski – medicīniskās komisijas slēdzienu.

4.3.7 izlasīt un ņemt vērā uz ziņojuma dēļa izvietoto informāciju.

4.3.8 vecāku atbalsts nepieciešams gan teritorijas, gan ēkas iekārtošanā, ikgadējā uzpošanā, gan rotaļlietu gatavošanā utt., tādēļ, pēc audzēkņa uzņemšanas SKOLĀ, katrai ģimenei, neatkarīgi no audzēkņu skaita, mācību gada laikā jāvelta vismaz 5 dienas. Pēc vecāku lūguma SKOLAS vadība var lemt par stundu skaita samazināšanu vai atbrīvošanu no tām.

Iestāšanās vienreizējs maksājums ir 240,00 eiro. Tas tiek novirzīts remontiem un citiem saimnieciskiem maksājumiem.

4.3.9 Vecāku sapulces un lekcijas ir domātas pieaugušajiem un notiek darbadienu vakaros. Ja bērni ir atnākuši līdzi pieaugušajiem, tad atbildību par viņiem, kārtību un klusumu sapulces vai lekcijas laikā uzņemas paši vecāki.

4.3.10 Vecāku sapulcēs un SKOLAS padomē pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kas sapulcē nav piedalījušies.

4.3.11 Pieņemšanas dienas un laikus ar SKOLAS vadību vecākiem ir jāsaskaņo pa tālruni - 29218092.

4.3.12 Ar vecāku atbalstu SKOLA veido audzēkņa foto arhīvu. Par atļauju vai aizliegumu fotografēt audzēkni vecāki ar skolu vienojas līgumā par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem.

 

4.4. Audzēknim ir tiesības:

4.4.1 Saņemt izglītību atbilstoši SKOLĀ realizējamai programmai.

4.4.2 Saņemt nepieciešamo medicīnisko un psiholoģisko palīdzību.

4.4.3 Atbilstoši vecumam tikt informētam par audzēkņu drošības noteikumiem.

4.4.4 Lietot telpas, kas nodrošina pedagoģisko procesu un higiēnas aprūpi, lietot SKOLAS teritoriju un sporta spēļu inventāru.

4.4.5 Attīstīt savas radošās spējas.

4.4.6 Uz valsts, pašvaldības, skolas dibinātāju, vecāku apmaksātu pamatizglītības un pirmsskolas izglītības ieguvi.

4.4.7 Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē.

4.4.8 Pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē.

4.4.9 Pārstāvēt skolu dažādu mērogu pasākumos, konkursos, olimpiādēs, iesaistīties skolēnu domē.

4.4.10 Saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par ieskaitēm un to apjomu.

4.4.11 Mācību procesā izmantot skolas tehniskās ierīces.

4.4.12 Izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves, kā arī mācību līdzekļus bez maksas.

4.4.13 Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību.

4.4.14 Apmeklēt skolu un iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību.

4.4.15 Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

4.4.16 Paust savu attieksmi pret apmācības saturu un mācību metodēm.

4.4.17 Izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai.

4.4.18 Koleģiāli izvērtēt skolēnu uzvedību un mācību darbu, palīdzēt uzlabot situāciju.

4.4.19 Izveidot skolēnu pašpārvaldi un darboties tajā. Izvirzīšanas vai ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā, Latvijas skolēnu padomē un citās organizācijās.

4.4.20 Piedalīties sabiedriskajā darbībā.

4.4.21 Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.

4.4.22 Mācīties netraucētam.

4.4.23 Izteikt savas domas.

4.4.24 Aizrādīt citiem par nepareizu rīcību.

4.4.25 Justies brīvi, nepiespiesti.

4.4.26 Būt uzklausītam.

 

4.5. Audzēknim ir pienākums

4.5.1 Iegūt pamatizglītību.

4.5.2 Skolas un mācību programmā paredzēto mācību stundu apmeklējums ir obligāts.

4.5.3 Mācīties atbilstoši savām spējām.

4.5.4 Ievērot citu bērnu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.

4.5.5 Ievērot pedagogu tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu un ārpus stundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.

4.5.6 Ievērot uzvedības noteikumus SKOLĀ, tās teritorijā un SKOLAS organizētajos pasākumos.

4.5.7 Ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas un noteikumus, neaizskarot citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

4.5.8 Atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, savu darba un rotaļu vietu, sakārtot savas lietas garderobē, kā arī iesaistīties kopīgos telpu un teritorijas sakopšanas darbos. 

4.5.9 Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, SKOLAS mantu.

4.5.10 Ar savu darbību un uzvedību neradīt draudus savai un apkārtējo cilvēku dzīvībai un veselībai.

4.5.11 Precīzi ievērot drošības noteikumus: ugunsdrošības, satiksmes un konkrētās telpas specifiskos iekšējās kārtības noteikumus.

4.5.12 Precīzi ievērot rīcību ārkārtējās situācijās - evakuācijas plānu un operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.

4.5.13 Ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem

4.5.14 Aizliegts skolēniem skolā ienest pirotehniku, šaujamieročus (arī spēļu), asus priekšmetus, alkoholu, narkotikas, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, cigaretes un citas blakus lietas.

4.5.15 Aizliegts skolēniem skolā spēlēt azartspēles uz naudu.

4.5.16 Pa skolu jāstaigā ar speciāli iekšas telpām, paredzētiem apaviem..

4.5.17 Nodarbībās skolēni uzmanīgi seko līdzi, izpilda pedagoga dotos norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem skolēniem un pedagogiem.

4.5.18 Skolēni ievēro speciālo kabinetu iekšējās kārtības un drošības noteikumus.

4.5.19 Uz sporta stundām skolēni ierodas sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sporta sezonai un paredzētajām nodarbībām). Skolēni, kas atbrīvoti no sporta nodarbībām vai cita iemesla dēļ nepiedalās sporta stundā, atrodas tur, kur saime, vai veic pedagoga norādītus darbus.

4.5.20 Skolēniem jāievēro iekšējās kārtības noteikumi par mācību procesa organizāciju.

4.5.21 Skolēniem aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus skolēnus un skolas personālu.

4.5.22 Skolā un skolas teritorijā aizliegts lietot rupjus, apvainojošus vārdus.

4.5.23 Ir aizliegts nievājoši pamācīt un sniegt paskaidrojumus saviem biedriem.

4.5.24 Jābūt pieklājīgam un jāievēro pieklājības normas.

4.5.25 Aizliegts skolēniem kāpt ārā pa logu, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, apkures radiatoriem un caurulēm.

4.5.26 Aizliegts skolēniem mācību procesa laikā un skolas ārpus stundu pasākumu laikā smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un ierasties iereibušiem, lietot citas apreibinošas vielas skolā un tās teritorijā.

4.5.27 Jāievēro vispārējie drošības noteikumi.

4.5.28 Aizsargāt vājākos un mazākos.

4.5.29 Sakopt savu darba vietu un uzturēt tīrību.

4.5.30 Ja kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, viņš informē SKOLAS darbiniekus vai vecākus, kuriem ir pienākums par notikušo ziņot SKOLAS vadībai. Ja pret skolēnu ir vērsta vardarbība, zvanīt uz: Bērnu uzticības tālruni 8009000 vai Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 8006008.

4.5.31 Veikt dežuranta pienākumus.

5. Lietu noteikumi

5.1. Audzēknis drīkst uz SKOLU ņemt līdzi paša atrastus akmentiņus, zariņus, rudens lapas vai citas dabas veidotas lietas un veltes.

5.2. Gadījumā, ja audzēknis ir paņēmis kādu SKOLAS lietu uz mājām, vecākiem to nevajadzētu uzskatīt par tīšu zādzību no bērna puses un nevajadzētu vainot bērnu. Nākamajā dienā no skolas paņemto lietu ir jāatnes atpakaļ.

5.3. Ja SKOLAS pasākumus vai talkas vecāki apmeklē kopā ar bērniem, tad par rotaļu vietas un lietu sakārtošanu atbild vecāki.

5.4. Lūdzam ievērot Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumu Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi‖ 218. punktu: „Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajā gadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere.‖

5.5. Līdzi paņemto sporta inventāru novieto tam paredzētajā vietā.

 

6. Higiēna

6.1. Vecāki nodrošina Iestādes prasībām atbilstošu:

 apģērbu (sk. 1.pielikumu),

 apavus (sk. 2.pielikumu).

 

6.2. SKOLA ārstēšanu neveic, tāpēc, ja tiek konstatētas slimības pazīmes vai gūta trauma, par to nekavējoties tiek informēti vecāki, kuri nodrošina tālāku medicīniskās aprūpes saņemšanu. Traumas gadījumā Iestādes darbinieki veic pirmās palīdzības sniegšanu.

6.3. Iestādes teritorijā un ēkā aizliegts smēķēt.

 

7. Ēdināšana

7.1. SKOLĀ tiek nodrošināta audzēkņu, skolnieku un pedagogu ēdināšana ar ārpakalpojuma palīdzību. Vecāku dibinātā Biedrība „Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA” ir noslēgusi sadarbības līgumu ar ēdināšanas uzņēmumu SIA „CILTS”(turpmāk tekstā: ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMS) par ēdienu gatavošanu , pēc iepriekš saskaņotas ēdienkartes.

7.2. Ēdināšanas uzņēmumā tiek ievērotas pārtikas aprites uzņēmumam noteiktās higiēnas prasības, produkti tiek iepirkti no zemnieku saimniecībām un citiem piegādātājiem.

7.3. Ēdināšanas uzņēmums, saskaņojot ar SKOLAS vadītāju vai viņa pilnvarotu personu, izstrādā ēdienkarti vienai nedēļai, kuru nosūta SKOLAI nedēļas pēdējā darba dienā par nākamo nedēļu.. Ēdināšanu organizē saskaņā ar ēdienkarti atbilstoši veselīga uztura principiem.

7.4. SKOLĀ netiek lietoti uzturā šādi pārtikas produkti:

7.4.1. dzērienus, kuriem pievienotas pārtikas piedevas – krāsvielas E102 (tartrazīns), E104 (hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta dzeltenais FCF, oranždzeltenais S), E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), E129 (alūra sarkanais AC), E131 (patentzilais V), E132 (indigotīns, indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), E151 (briljanta melnais BN, melnais PN), E155 (brūnais HT), pārtikas piedevas – saldinātāji E950 (acesulfāms K), E951 (aspartāms), E952 (ciklāmskābe un ciklamāti), E954 (saharīns un tā sāļi), pārtikas piedevas – konservanti, ko lieto reglamentētā daudzumā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par pārtikas piedevu lietošanu, kofeīns vai aminoskābes;

7.4.2. cukura konditorejas izstrādājumus (konfektes, karameles, dražejas), kuriem pievienotas pārtikas piedevas – krāsvielas E102 (tartrazīns), E104 (hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta dzeltenais FCF, oranždzeltenais F), E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), E127 (eritrozīns), E129 (alūra sarkanais AC), E131 (patentzilais V), E132 (indigotīns, indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), E151 (briljanta melnais BN, melnais PN), E155 (brūnais HT) vai pārtikas piedevas – saldinātāji E950 (acesulfāms K), E951 (aspartāms), E952 (ciklāmskābe un ciklamāti), E954 (saharīns un tā sāļi);

7.4.3. košļājamo gumiju, kurai pievienotas pārtikas piedevas - krāsvielas: E102 (tartrazīns), E104 (hinolīna dzeltenais), E110 (saulrieta dzeltenais FCF, oranždzeltenais F), E120 (košenils, karmīnskābe, karmīni), E122 (azorubīns, karmoizīns), E124 (kumačs 4R, košenila sarkanais A), E127 (eritrozīns), E129 (alūra sarkanais AC), E131 (patentzilais V), E132 (indigotīns, indigokarmīns), E133 (briljantzilais FCF), E142 (zaļais S), E151 (briljanta melnais BN, melnais PN), E155 (brūnais HT);

7.4.4. pārtikas produktus, kuri satur 1,25 g vai vairāk sāls uz 100 g produkta vai 0,5 g vai vairāk nātrija uz 100 g produkta, izņemot pārtikas produktus, kurus izmanto kā izejvielu ēdiena pagatavošanai

7.5. Skolēnu ēdināšanai izmanto pārtikas produktus, ievērojot to derīguma termiņu, uzglabāšanas režīmu un pagatavošanas noteikumus.

7.6. Trauki, galda piederumi un virtuves inventārs atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām, kas noteiktas materiāliem un priekšmetiem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku. Aizliegts lietot alumīnija galda piederumus un alumīnija traukus ēdiena pagatavošanai.

7.7. Trauku, galda piederumu, virtuves trauku un inventāra mazgāšanai izmanto trauku mazgājamo mašīnu , atbilstošus mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot to lietošanas instrukciju.

7.8. Skolēniem pagatavotais ēdiens nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai nākamajā dienā.

7.10. Darbinieks (skolotājs / skolotāja palīgs / darbinieks / brīvprātīgais darbinieks) ēdienu sadala tikai šim nolūkam paredzētā darba apģērbā.

7.11. Skolēnam ir iespēja vismaz divas reizes dienā saņemt siltu ēdienu (brokastīs un pusdienās) . Brokastu / pusdienu / launaga ēšanai  paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi.

7.12. Ēdināšanas blokā drīkst strādāt darbinieki, kas ir apmācīti higiēnas jautājumos un  ir ieguvuši apliecību.

8. Ētika, jautājumu risināšanas kārtība

8.1. Neskaidrie jautājumi par SKOLAS darbu netiek risināti bērna klātbūtnē.

8.2. Visus priekšlikumus un aizrādījumus vecāki SKOLAS vadībai var izteikt tikšanās laikā vai pa tālruni 29218092.

8.3. Pretenzijas pedagogiem nedrīkst izteikt audzēkņu klātbūtnē. Jautājumus par ģimenē lietotajām audzināšanas metodēm pedagogi neapspriež bērnu vai citu vecāku klātbūtnē.

8.4. Pieaugušos uzrunā vārdos, tāpēc lūdzam arī vecākus saukt darbiniekus vārdos.

8.5. Ja Jūsu bērns ir izteicis sūdzības par kādu citu bērnu, vecāki nedrīkst ne izteikt pārmetumus „vainīgajam, ne viņu sodīt, ne pārmest viņa vecākiem, pirms ar pedagogiem nav pārrunāta konfliktsituācija.

8.6. Pedagogiem ir pienākums sniegt vecākiem nepieciešamo profesionālo palīdzību savas kompetences ietvaros, kā arī tiesības saņemt par bērna nepieciešamo informāciju bērnam labvēlīga un viņa vajadzībām atbilstoša pedagoģiskā procesa organizēšanai.

8.7. Gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu, pedagogu pienākums ir ziņot SKOLAS direktorei. Direktore ziņo pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana.

 

 

 

9. Atbildīgie un kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

9.1. Saimes audzinātājs iepazīstina skolēnus un VECĀKUS ar iekšējās kārtības noteikumiem un evakuācijas plānu katru gadu septembrī vai uzsākot SKOLAS gaitas un skolēni vai VECĀKI ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā.

9.2. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti papildus pēc vajadzības. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases žurnālā , skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.3. Mājturības, amatniecības, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, sporta un informātikas pedagogs iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetā I un II semestra pirmās mācību stundas laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.4. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.5. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē skolēnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.6. Par pirmās palīdzības sniegšanu skolēnu informē skolotājs, kuram ir apliecība par pirmās palīdzības sniegšanu, vai arī  kopā ar  pieaicinātu profesionālu personu katru gadu septembrī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.7. Par ugunsdrošību skolēnus informē skolotājs vai profesionāla amatpersona katru gadu septembrī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.8. Par elektrodrošību skolēnus informē skolotājs  vai profesionāla amatpersona katru gadu septembrī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

9.9. Drošības noteikumos iekļauj šādu informāciju:

 par rīcību ekstremālās situācijās,

 par rīcību nestandarta situācijās,

 par ceļu satiksmes drošību,

 par drošību uz ledus,

 par drošību uz ūdens,

 par personas higiēnu un darba higiēnu,

 par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus,

 par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos.

9.10. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai Drošības noteikumu skolēniem instruktāžu reģistrācijas žurnālā, skolēni ieraksta „iepazinos‖, datums un parakstās par to ievērošanu.

10.Operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība

10.1. Ekstremāla situācija SKOLĀ rodas, ja:

 tiek saņemts paziņojums pa telpās ievietotu spridzekli;

 notikusi aizdegšanās kādā no skolas telpām;

 izcēlies ugunsgrēks;

 dabas katastrofu rezultātā radušies ēkas bojājumi;

 saņemti izrēķināšanās draudi;

 veidojas jebkura situācija, kas apdraud bērnu un skolas darbinieku dzīvības.

10.2. Lēmumu par ekstremālas situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem skolas vadītājs, administrācijas pārstāvis vai skolā esošs skolotājs, meistars, ja skolā nav vadītājs, informējot uz vietas esošos skolēnus, darbiniekus un apmeklētājus, paziņojot pa telefoniem 01, 112 un skolas vadītājai – Ligijai Frišfeldei  pa tālruni 29218092 vai Vecāku veidotās Biedrības „Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA Valdes priekšsēdētājam Arvim Pizikam pa tālruni 29279929

10.3. Trauksmes gadījumā katrs pedagogs, meistars atbilstoši evakuācijas plānam, bez panikas ved skolēnus uz shēmā norādītajām jau atslēgtajām durvīm (vai izmanto logus) pa stingri noteiktu maršrutu uz teritoriju ārpus skolas un atrodas tur tik ilgi, kamēr trauksme tiek atcelta.

10.4. Skolas vadītājs (vai skolas darbinieks, kurš trauksmi izziņojis) pēc saskaņošanas ar novada struktūrām, kuras atbild par iedzīvotāju drošību ekstremālās situācijās, trauksmi atsauc vai paziņo par turpmāko rīcību skolotājiem, kuri ir kopā ar bērniem.

10.5. Kad pedagogu pavadībā skolēni skolu atstājuši, skolas administrācija (skolotājs, meistars) pārbauda, vai telpās nav palicis kāds cilvēks.

 

11. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

11.1. Vecāki informāciju neskaidrību gadījumos var saņemt pie SKOLAS vadības – direktore Ligijas Frišfelde (tālr.: 29218092, e-pasts: [email protected]).

11.2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolēnu pašpārvalde, skolas pedagoģiskā padome, skolas padome, skolas dibinātāji, vecāki.

11.3. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos izdod skolas vadītājs.

12. Rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

12.1. Rīcības plāns nosaka izglītības iestādes darbinieku rīcību, ja:

 izglītības iestādē konstatē, ka skolēni lieto atkarību izraisošas vielas;

 ir aizdomas vai ir saņemta informācija, ka skolēns lieto atkarību izraisošas vielas;

 ir aizdomas par atkarību izraisošu vielu izplatīšanu izglītības iestādes teritorijā un tās apkārtnē;

 konstatē, ka blakus izglītības iestādei esošajā tirdzniecības vietā skolēniem tiek pārdoti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi.

12.2. Rīcības plāna izpildi izglītības iestādē īsteno:

 izglītības iestādes vadītājs – organizē un ir atbildīgs par rīcības plāna izstrādi un izpildes kontroli, kā arī skolēna vecāku, pašvaldības bāriņtiesas, Valsts policijas un sociālo dienestu informēšanu;

 klases audzinātājs/skolotāks – organizē skolēnu izglītošanas darbu izglītības iestādē, sadarbojas ar skolēna vecākiem, lai novērstu turpmāku atkarību izraisošu vielu lietošanu, kā arī novēro skolēnu;

 citi izglītības iestādes darbinieki atbilstoši sava amata pienākumiem.

12.3. Izglītības iestādes vadītājs nosaka personu, kas ir atbildīga par rīcības plāna izpildes koordināciju un profilaktiskajiem pasākumiem, kā arī personas, kas ir atbildīgas par konkrētu gadījumu uzraudzību.

12.4. Izglītības iestādes personāls atbilstoši kompetencei veic tūlītējus pasākumus, ja ir konstatēts vai ir aizdomas, ka skolēns lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošas vielas.

12.5. Tūlītējie pasākumi ietver šādas darbības:

 skolēna veselības stāvokļa novērtēšana;

 izglītības iestādes vadītāja informēšana par notikušo (nekavējoties);

 pārrunas ar skolēnu;

 ja nepieciešams – neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana;

 vecāku informēšana (nekavējoties) un, ja nepieciešams, to izsaukšana uz skolu;

 Valsts policijas izsaukšana, ja ir konstatēta vai ir pamatotas aizdomas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma.

12.6. Izglītības iestādes darbinieki atbilstoši kompetencei veic šādas profilaktiskas darbības, lai mainītu skolēnu attieksmi pret atkarību izraisošām vielām un skolēnu uzvedību:

 izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu izvērtēšana un to ievērošanas uzraudzība;

 darbs ar skolēniem, kuri ir potenciālajā riska grupā;

 regulārs vecāku izglītošanas darbs, sniedzot informāciju par atkarību izraisošu vielu lietošanas pazīmēm un kaitējumu veselībai;

 vismaz reizi gadā – darba novērtēšana un turpmāko uzdevumu plānošana.

12.7. Izglītības iestādē veic šādas darbības, lai novērstu atkarību izraisošu vielu lietošanu:

 skolēnu sekmju līmeņa pārraudzība;

 sadarbība ar vecākiem;

 regulāra preventīvo pasākumu organizēšana izglītības iestādē sadarbībā ar citu institūciju darbiniekiem;

 regulāra sadarbība ar citu institūciju pārstāvjiem, risinot konkrētu gadījumu, kad lietotas atkarību izraisošas vielas.

12.8. Par konkrēto gadījumu atbildīgā persona nodrošina situācijas un tās risināšanas gaitas dokumentēšanu, atzīmējot visas darbības, iesaistītās personas un institūcijas.

12.9. Atbildīgās personas ievēro principu, ka pārkāpēju (skolēnu) nepieciešams ne tikai sodīt, bet arī veicināt pārmaiņas skolēna uzvedībā, piemēram, nodrošinot iespēju saņemt psihologa palīdzību.

12.10. Sarežģītu situāciju risināšanā (piemēram, ja skolēna vecāki informēti par nepieciešamību nodrošināt skolēnam speciālistu palīdzību, bet šo pienākumu nav pildījuši, ja izglītības iestādes darbinieki konstatē vai ir pamatotas aizdomas, ka ģimenē skolēnam netiek nodrošināta nepieciešamā uzraudzība un aprūpe) izglītības iestādes vadītājs informē pašvaldības sociālo dienestu.

13. Ārpus stundu darba un pasākumu organizācija

13.1. Skolā organizētie pasākumi jābeidz ne vēlāk par plkst. 21:00. Izņēmumi ir masu pasākumi, par kuru beigšanās laiku izglītības iestādes vadītājs, vienojoties ar skolēnu vecākiem, lemj par katru gadījumu atsevišķi, rakstiski.

13.2. Ārpus stundu nodarbības notiek pēc pedagogu priekšlikumiem saskaņā ar sarakstu, ko apstiprina izglītības iestādes vadītājs.

13.3. Bibliotēka un lasītava:

 Bibliotēka ir pieejama SKOLAS darba laikā, atrodas otrajā stāvā.

 Skolēniem saudzīgi jāizturas pret bibliotēkā saņemtajiem materiāliem. Grāmatu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā to vērtība jāatlīdzina. .

13.4. Ģērbtuve:

 Skolēni virsdrēbes atstāj ģērbtuvē.

 Aizliegts virsdrēbes ņemt līdzi klases telpās.

 Lūgums virsdrēbēs neatstāt naudu, atslēgas vai citas personīgās lietas.

13.5. Ēdamzona:

 Skolēni pēc kopīgi izveidota grafika dodas uz dežūrām virtuvē. Palīdz saklāt galdus, kā arī novākt netīros traukus un nogādāt tos virtuvē, trauku mazgāšanas zonā, aiz sevis atstājos tīru un kārtīgu ēdamzāli.

 Pēc pusdienām pie kopgalda skolēni katrs savus traukus aiznes un atstāj netīrajiem traukiem paredzētajā vietā.


 Dežuranti notīra savas klases galdu un sakopj zem ēdamgalda.

 

 

 

 

 

 

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

Direktore                                                                                             Ligija Frišfelde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

1. pielikums

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

Iekšējās kārtības noteikumiem,

Noteikumi bērna apģērba izvēlei

1. Labs apģērbs ir tāds, ar kuru bērns pats var tikt galā. Jo patstāvīgāks bērns būs, jo labāk viņš jutīsies.

2. Ir svarīgi, lai apģērbs nebūtu ne par lielu, ne par mazu.

3. Apģērbam jābūt kārtīgam: piešūtām pogām, salabotām sprādzēm, bez caurumiem vai kārtīgi salāpītam utt., protams, tīram. Kārtības sajūtu bērnos ieaudzinām mēs - vispirms ar personīgo piemēru, tad ar attieksmi pret mūsu bērniem un tuvāko apkārtni.

4. Bērnus nevajag ģērbt pārāk silti, jo viņi ir nepārtrauktā kustībā.

5. Bērnam nepieciešams vienkāršs ikdienas tērps, vēlams no dabiska materiāla (lina, kokvilnas, vilnas), kas ir veselīgs.

6. Neatkarīgi no laika apstākļiem, mēs katru dienu dodamies laukā, tāpēc apģērbam ir jābūt atbilstošam laika apstākļiem – mitrumu izturīgam un siltam.

7. Gan grupas telpā, gan pastaigu laikā ērts apģērbs ir bikses, bet tām jābūt ar kopīgu augšdaļu: bērni kustas, bet bikses ar jostām, pat ja tās ir stingri savilktas (un tas savukārt nav veselīgi bērnu vēderiem – bērnu ķermeņa proporcijas ir citādas nekā pieaugušajiem), slīd lejup vai „dodas augšup” Apģērbs ir mūsu otrs apvalks. Pieredze rāda, ka apģērbs atstāj iespaidu uz bērna uzvedību, arī nekārtīgs un „izjucis” apģērbs.

8. Sintētiskās (kaprona u.c.) zeķes un zeķubikses jāaizstāj ar vilnas vai kokvilnas zeķēm. Tas ir ērti un palīdz ķermeņa dabiskajai siltumapmaiņai.

9. Rotaslietas apdraud gan Jūsu, gan citu bērnu drošību, sagādā neērtības Jūsu bērnam, citiem bērniem un Iestādes personālam.

10. Saulainā laikā pavasarī, vasarā, rudenī bērniem nepieciešamas saules cepures. Tās pasargās bērnu galvas ne tikai no saules tiešiem stariem, bet arī no smiltīm – bērni tikai apgūst celtniecības darba pamatus un darba spars reizēm ir pārāk liels.

11. Dodoties pastaigā, bērniem aukstajā laika periodā rokās velkam cimdus. Pirkstaini cimdi der vienīgi bērniem, kuri paši ir spējīgi tos uzvilkt rokās. Slapjie cimdi tiek izlikti žāvēties pie radiatoriem garderobes telpā. Vienmēr jāseko, lai līdzi būtu lieks maiņas cimdu pāris.

12. Bērni Iestādē deguna šņaukšanai lieto vienreiz lietojamās papīra salvetes, kas atrodas grupas telpā un klasēs.

13. Pirmsskolā vienmēr jābūt liekam bērna apakšveļas un zeķu pāra (zeķubikšu) komplektam neatkarīgi no bērna vecuma. Reizēm drēbes nākas nomainīt arī lielākiem bērniem.

14. Nozaudētās zeķes, cimdus, kabatas lakatiņus u.c. varēsiet atrast garderobē „atrasto lietu” grozā.

15. Bērnu rezerves drēbes tiek glabātas uz pakaramajiem auduma maisiņos. Domājot par garderobes estētisko noformējumu, lūdzam nelietot polietilēna maisiņus.

16. Pirmsskolā ir grozs ar dažāda izmēra zeķēm , cimdiem un apģērbiem. Šī groza saturs var tikt papildināts, no vecāku puses, pie skapju tīrīšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

direktore                                                                                              Ligija Frišfelde

 

 

 

 

 

 

 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


 

2.pielikums

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

Iekšējās kārtības noteikumiem,

 

Noteikumi iestādē velkamajiem bērna apaviem

 

 

1. Vispiemērotākie apavi ir ar stingru zoli un nelielu papēdīti. Pēdai jābūt stingri fiksētai, lai kāju pirkstu galiem nebūtu jāpietur kurpes vai čības.

2. Apavi nedrīkst klaudzēt, tie nedrīkst būt ar slidenu zoli. Raugieties, lai apavi nerada tulznas, kas traucē bērna dzīvības maņu, kā arī liedz iespēju brīvi kustēties.

3. Bērnam nepieciešami ielas apavi pastaigai un rotaļām pagalmā, kā arī maiņas apavi – atbilstoši gadalaikam un klimatiskajiem apstākļiem. Gumijas zābaki jebkurā gadalaikā lietojami vienīgi ar vilnas zeķi vai aukstajā laikā ar silto oderējumu un vilnas zeķi.

4. Pastaigas laikā lietojamiem apaviem jābūt ar slēgtu purngalu, kas pasargā bērna kājas no traumām (bērni ceļ un pārvieto priekšmetus u.c.).

5. Jāraugās, lai kurpju auklas nebūtu pārāk garas vai pārāk īsas, lai tās nebūtu no materiāla, kas ātri atraisās, vienādas abām kurpēm (zābakiem) pārī.

6. Nav pieļaujams bērnam vilkt caurus apavus, kā arī tādus, kas ātri izmirkst.

7. Iegādājoties jaunus telpās valkājamos apavus, lūdzam veikalā painteresēties, vai zoles, paberzējot pret grīdu, neatstāj melnas svītras. Bērniem rada baudu daudzkārtīgi pārliecināties par to, vai tiešām melnās svītras šodien ir tikpat varenas kā iepriekšējā dienā. Tas sarežģī grīdu tīrīšanu un traucē pedagoģisko procesu, īpaši tā ritmisko daļu.

 

 

Lazdiņas privātās vidusskolas „Punktiņš”

Struktūrvienības ZAĻĀ SKOLA

Vadītāja                                                                                               Ligija Frišfelde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


 

3.pielikums

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

Iekšējās kārtības noteikumiem,


Kārtība, kā reģistrē skolēnu neierašanos skolā

Izdoti saskaņā ar MK 01.02.2011. noteikumu Nr.89

„Kārtība, kādā izglītības iestāde informē skolēnu vecākus,

pašvaldības vai valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša

iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu

1. Ja skolēns nevar ierasties Privātajā pamatskolā ZAĻĀ SKOLA(turpmāk tekstā – pamatskola), vecāki, norādot bērna uzvārdu un klasi / grupiņu, par to pirmajā kavējuma dienā no plkst. 8:00 līdz plkst. 10:00 informē bērna klases audzinātāju / skolotāju;

 Zvanot vai nosūtot īsziņu pa tālruni 26182625 vai 29218092.

 nosūtot ziņu uz e-pastu [email protected];

2. Ja paredzams, ka skolēns kavēs Pamatskolu (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā skolai jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums.

3. Informācijas saņēmējs vai klases audzinātājs reģistrē neieradušos skolēnus Kavējumu reģistrā nekavējoties pēc informācijas saņemšanas.

4. Par audzināmās klases skolēnu kavējumu uzskaiti, precizēšanu un analīzi, kā arī par sadarbību ar ģimeni kavējumu novēršanā ir atbildīgs klases / grupiņas audzinātājs/skolotājs.

5. Par neieradušos skolēnu saraksta apkopošanu un tālāko sadarbību ar Izglītības pārvaldi ir atbildīgs teritoriālās struktūrvienības vadītājs, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz informāciju Izglītības pārvaldei par kavējumiem.

6. Ja skolēns nav ieradies pamatskolā uz mācību dienas sākumu un nav informācijas par viņa neierašanās iemeslu, klases audzinātājs no plkst. 10:00, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveida sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu, izdarot atbilstīgu ierakstu Kavējumu reģistrā.

7. Ja skolēns nav ieradies uz kādu nākamo (ne pirmo) mācību stundu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, priekšmeta skolotājs par to informē klases audzinātāju  / saimes skolotāju. Klases audzinātājs / saimes skolotājs, nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu Kavējumu reģistrā.

8. Ja skolēnam ir sakrājušās vairāk nekā 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas, Pamatskola par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu, kas saskaņā ar savu kompetenci koordinē tālāko darbu Pamatskolas neapmeklēšanas cēloņu novēršanai (ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un citām institūcijām).


9. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

10. Skolotājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar kārtību, kā reģistrē skolēnu neierašanos SKOLĀ (Strazdu ielā 2,Valmiera)  un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.


 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

direktore                                                                                              Ligija Frišfelde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI


 

4.pielikums

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

Iekšējās kārtības noteikumiem,

 

Par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu un skolēnu izslēgšanu

 No skolas

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta pirmo un otro daļu un

Vispārējās izglītības likuma 11.panta otrās daļas 4.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pielikuma „Par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu un skolēnu izslēgšanu Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA(turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir sekmēt drošu un sakārtotu izglītības vidi (turpmāk tekstā – pamatskola).

1.2. Noteikumu uzdevums ir dot motivētu skolēna rīcības vērtējumu un panākt korektu viņa uzvedību Pamatskolā.

1.3. Audzinoša rakstura līdzekļi Pamatskolā ir piezīme, rājiens un izslēgšana no Pamatskolas.

2. Piezīme kā audzinoša rakstura līdzeklis

2.1. Piezīmi Pamatskolas skolēnam izsaka par pamatskolas nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri nav radījuši nopietnas sekas pašam skolēnam, skolas biedriem, pedagogiem, darbiniekiem vai pamatskolas prestižam un materiāli tehniskajai bāzei:

2.1.1. neattaisnoti kavējumi;

2.1.2. neattaisnoti stundu kavējumi ;

2.1.3. stundas traucējumi;

2.1.4. nekorekta uzvedība Pamatskolā un ārpus tās attiecībās ar pedagogiem, skolas biedriem, darbiniekiem un citiem līdzcilvēkiem;

2.1.5. nevīžīga izturēšanās pret Pamatskolas mācību līdzekļiem, t.sk. grāmatām un inventāru;

2.1.6. pirmo reizi konstatēta smēķēšana skolā, tās teritorijā vai tās tuvumā;

2.1.7. pedagogu, vecāku, skolasbiedru maldināšana;

2.1.8. semestrī zems zināšanu novērtējums (1, 2, 3 balles, nav vērtējuma) vienā mācību priekšmetā;

2.1.9. citi nodarījumi (atkarībā no situācijas un nodarījuma smaguma).

2.2. Piezīmes izteikšanas kārtība:

2.2.1. izteikt piezīmi ierosina skolas biedri, Pamatskolas padome, pedagogi, administrācija, darbinieki un sabiedrības pārstāvji;

2.2.2. ierosinājumu izskata Pamatskolas administrācija vai pedagoģiskā padome;

2.2.3. piezīmi pēc saskaņojuma ar administrāciju izsaka Pamatskolas pedagogs vai direktors ar ierakstu liecībā.

3. Rājiens kā audzinoša rakstura līdzeklis

3.1. Rājienu Pamatskolas skolēnam izsaka par Pamatskolas nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri radījuši morālu vai materiālu kaitējumu skolas biedriem, pedagogiem, darbiniekiem vai pamatskolas prestižam un materiāli tehniskajai bāzei.

3.1.2.atkārtotas piezīmes, kuras izglītojamais  nav ņēmis vērā;

3.1.3. atkārtoti zemi zināšanu sasniegumi vienā mācību priekšmetā;

3.1.4. atkārtoti neattaisnoti stundu / skolas kavējumi (6-10 mācību stundas);

3.1.5. atkārtoti stundu traucējumi vai izraidīšana no stundas (pasākuma);

3.1.6. rupja uzvedība Pamatskolā un ārpus tās attiecībās ar pedagogiem, skolas biedriem, darbiniekiem un citiem līdzcilvēkiem;

3.1.7. Pamatskolas mācību līdzekļu, grāmatu, inventāra bojāšana;

3.1.8. atkārtota smēķēšana vai pirmo reizi konstatēta alkoholisko dzērienu lietošana Pamatskolā, tās teritorijā, tās tuvumā vai citās sabiedriskās vietās;

3.1.9. vecāku un pedagogu krāpšana;

3.1.10. semestrī zems zināšanu vērtējums (1, 2, 3 balles, nav vērtējuma) divos mācību priekšmetos;

3.1.11. svešas mantas piesavināšanās;

3.1.12. citu cilvēku pazemošana un cieņas aizskaršana;

3.1.13. par kaušanos un vieglu miesas bojājumu nodarīšanu citiem;

3.1.14. citi nodarījumi (atkarībā no situācijas un nodarījuma smaguma).

3.2. Rājiena izteikšanas kārtība :

3.2.1 Rājienu ierosina skolas biedri, Pamatskolas padome, pedagogi, administrācija, darbinieki, sabiedrības pārstāvji.

3.2.2. Ierosinājumu izskata Pamatskolas administrācija (vienpersoniski vai administrācijas apspriedē) vai (un) pedagoģiskā padome.

3.2.3 Rājienu izsaka Pamatskolas direktors ar rīkojumu.

3.2.4. Rājienu ieraksta skolēna liecībā un izliek informatīvajā stendā.

4. Skolēna izslēgšana

4.1. Pamatskolas struktūrvienības vadītājs griežas novada domē ar iesniegumu par stāvokļa novērtējumu, lai lemtu par skolēna piemērojamu adekvātu piespiedu audzināšanas līdzekli vai izslēgšanu no Pamatskolas, par šādiem Pamatskolas skolēna sistemātiskiem un rupjiem Pamatskolas nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem:

4.1.1. par atkārtotiem neattaisnotiem stundu kavējumiem (vairāk par 10 mācību stundas) semestrī;

4.1.2. par tādu rīcību pret skolas biedru, pedagogu, darbinieku, citu līdzcilvēku, kas saistīta ar smagu cilvēka cieņas aizskārumu un pazemojumu;

4.1.3. par regulāriem stundu traucējumiem un atkārtotu izraidīšanu no stundas (pasākuma);

4.1.4. par rupju kaitējumu Pamatskolas prestižam Pamatskolā vai ārpus tās, vai sabiedrībā;

4.1.5. par ievērojama kaitējuma nodarījumiem Pamatskolas mācību līdzekļiem, grāmatām, inventāram;

4.1.6. par Pamatskolas rīcībā esošu informāciju par atkārtotu alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā Pamatskolā vai sabiedriskās vietās, kā arī par citu apreibinošu (t.sk. narkotisko) vielu lietošanu; vai viena gada laikā diviem administratīviem protokoliem par smēķēšanu vai alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanu;

4.1.7. par atkārtotu pedagogu un vecāku krāpšanu;

4.1.8. par zemu zināšanu vērtējumu (1, 2, 3 balles, nav vērtējuma) divos mācību priekšmetos saistībā ar demonstratīvu nemācīšanos un nekorektu uzvedību;

4.1.9. par zemu zināšanu vērtējumu (1, 2, 3 balles, nav vērtējuma) vairāk par diviem mācību priekšmetiem semestrī;

4.1.10. par zagšanu, naudas izspiešanu, ļaunprātīgu huligānismu;

4.1.11. par nepamatotu informāciju par pamatskolā ievietotu spridzekli;

4.1.12. par vidēji smagu un smagu miesas bojājumu nodarīšanu citiem

4.1.13. par citiem rupjiem pārkāpumiem.

4.2. Izslēgšanas kārtība:

4.2.1. izslēgšanu ierosina skolas biedri, cietušais, cietušā vecāki, Pamatskolas padome, pedagogi, administrācija, Pamatskolas tehniskais personāls, sabiedrības pārstāvji; 

4.2.2. ierosinājumu izskata pedagoģiskā padome (nepieciešamības gadījumā pieaicinot pamatskolas padomes pārstāvi);

4.2.3. Ja saskaņā ar Pedagoģiskās padomes novērtējumu skolēns izslēdzams no Pamatskolas, direktors par to izdod administratīvu aktu, ko noformē kā rīkojumu, to paziņo un izsniedz skolēna vecākiem, ieraksta skolēna liecībā

4.2.4. Direktora rīkojums par skolēna izslēgšanu ir administratīvs akts, ko skolēns, viņa vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas brīža var apstrīdēt Dibinātājam Biedrībai Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA..

 

 

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

Direktore _________________________________ Ligija Frišfelde