SIA VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Reģ. Nr. LV40203308694

Juridiskā adrese: Raiņa iela 9A, Valmiera, LV-4201

Iestāde: Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

APSTIPRINU

Privātās pamatskolas VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA direktore

______________________   Ligija Frišfelde

                           (paraksts)

Valmierā, 2023.gada 1.septembrī

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

                                                                 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

2023.gada 22.augusta noteikumu

Nr. 474 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe,

pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos”

9.9 apakšpunktu.

I Vispārīgie jautājumi

1.     Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā VALMIERAS ZAĻĀ SKOLĀ (turpmāk – Skola) uzturas Skolai nepiederošas personas.

2.     Skolai nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai personas, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – izglītojamā vecāki), viņu pilnvarotās personas un citas trešās personas.

3.     Noteikumi neattiecas uz Skolas izglītojamiem un darbiniekiem.

4.     Noteikumu 2.punktā minētās personas, uzturoties Skolā, ievēro Skolas vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un Noteikumus.

II Izglītojamo vecāku uzturēšanās Skolā

5.     Izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo uz Skolu līdz Skolas ārdurvīm, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām pie Skolas.

6.     Pagarinātās dienas grupas audzēkņu vecāki vai viņu pilnvarotās personas telefoniski sazinās ar izglītojamo vai pagarinātās dienas grupas skolotāju, kur izglītojamie ar skolotāja atļauju dodas uz garderobi un tālāk pie vecākiem, kuri izglītojamos sagaida pie Skolas.

7.     Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām drīkst ienākt Skolas telpās.

8.     Nepieciešamību  izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt izglītojamo mācību procesa norises laikā , nepieciešams savlaicīgi saskaņot ar izglītojamā klases audzinātāju.

9.      Izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu, sazinās ar klases audzinātāju, kurš tālāk organizē vecāku satikšanos ar konkrēto pedagogu. Klases audzinātājs vienojas ar vecākiem par saziņas formu – Teams, Zoom, telefoniski vai klātienē.

III Citu nepiederošu personu uzturēšanās Skolā

10. Skolas kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties Skolā, uzrāda dienesta apliecību, ievēro visus drošības pasākumus.

11. Par personām, kuras Skolā ieradušās sniegt pakalpojumus, Skolas dežurants informē skolas direktoru vai direktora vietnieku.

12. Citām nepiederošām personām kategoriski aizliegts pārvietoties pa izglītības iestādes telpām.

13. Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošās personas.

14. Ja nepiederošās personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, Skolas dežurants nekavējoties informē Skolas vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai Pašvaldības policijas izsaukšanu.

15. Skolas darbinieku un izglītojamo pienākums ir informēt Skolas vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos Skolā vai tās teritorijā.

16. Iekšējie noteikumi ir saistoši ikvienam Skolas apmeklētājam.

17. Iekšējie noteikumi izlikti apmeklētājiem redzamā vietā pie skolas ziņojumu dēļa, skolas mājas lapā.