VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA
             MĪLESTĪBAS PILNA VIDE - BĒRNA HARMONISKAI ATTĪSTĪBAI   
       
 ATBALSTS BĒRNIEM VISĀ LATVIJĀ UN NU, JAU VISĀ PASAULĒ!

 - Licencētas pirmsskolas izglītības programmas;
 - Licencētas pamatizglītības programmas (akreditētas līdz 2025.gadam);
 - Iekļaujošā izglītība;
 - Izglītība ģimenē (mājmācība, *ar ārsta izziņu):
   *pirmsskolas obligātajā sagatavošanā pamatizglītības ieguvei (5 - 7 gadi);
   *sākumskolas izglītības ieguvei (1. - 6. klase);
 - Nodrošinām kvalitatīvu attālinātu mācību procesu (*ar ārsta izziņu):
   *pirmsskolas obligātajā sagatavošanā pamatizglītības ieguvei (5 - 7 gadi);
   *pamatizglītības programmas ieguvei (1. - 9. klase).

 Esam fleksibli.

 UZŅEMŠANA PAMATSKOLĀ turpinās visa mācību gada laikā
  2022./2023. MĀCĪBU GADAM no 1. līdz 9. klasei
                  

Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, pašos pamatos, ir vecāku veidota skola Valmierā. Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši Valstī noteiktajai likumdošanai un ir pielāgots izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Savukārt nelielais bērnu skaits grupās un klasēs, nodrošina mācību procesam individuālu pieeju un diferenciāciju. 

Jauns Valsts standarts pamatizglītībā

Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, visās Latvijas skolās, tai skaitā arī Privātajā pamatskolā VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, stājas spēkā jauns Valsts standarts pamatizglītībā – 1., 4., un 7. klasēs. Saskaņā ar jauno standartu mainīsies mācīšanas un mācīšanās modelis, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām, padarot mācības aktuālas un jēgpilnas, novēršot satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinot mācību satura pēctecību, kas veicinātu audzēkņos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Informācija par jauno mācību saturu: skola2030.lv

  • Mācību satura apguvē izmantojam humānās pedagoģijas, Montessori pedagoģijas un Brīvdabas pedagoģijas atziņas, kā arī citas metodes kuras palīdz bērniem apgūt visu dzīvei nepieciešamo. 
  • Vērtējam skolēna personīgo izaugsmi un nesalīdzinām rezultātus starp izglītojamiem.
  • Pielietojam dzīvnieku (suņu, kaķu) asistētās terapijas metodes iekļaujošās izglītības nodrošināšanā.
  • Nodrošinām iekļaujošo izglītību - veicinām dzīves prasmju veidošanos, darboties patstāvīgi, sadarboties komandā, jaunu zināšanu pielietošanu praksē, rīkošanos ar informāciju un tās interpretēšanu, mācām uztvert objektus un apvienot tos jaunās formās. Empātijas skola ikdienā.
  • Ikviens ir uzklausīts, skolotājs ir atbalsts bērna ideju un centienu īstenošanā, arī vides uzlabošanā ap sevi
  • Skolai piešķirts Ekoskolu starptautiskais Zaļais karogs. Tas ir augsts novērtējums mūsu darbam, mūsu attieksmei pret veselību un vidi. Ekoskolu programmas saturs ir iekļauts mācību saturā – tas veicina dzīves prasmju veidošanos. Kopš 2014./2015.mācību gada piedalāmies starptautiskos Ekoskolu, un ne tikai, projektos – “Ēdam atbildīgi!” , “Lielās augu medības”, "Skolas piens un auglis" u.c.

Arī 2021./2022. mācību gadā ZAĻAI SKOLAI - ZAĻAIS KAROGS


Atrodamies gandrīz pašā Valmieras centrā! 
Blakus Jaunatnes centram Vinda. Skaistā ēka, kuras īpašnieki ir Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze, kurā arī iepriekš mājojusi skola.  
Skolas teritorijā ir skaists parks, ar plašu zālāju, augļu un ogu dārzu, siltumnīcu. Ir lielas iespējas daudz laika pavadīt ārā, svaigā gaisā, iežogotā teritorijā, apgūstot dzīvei un sadzīvei nepieciešamās prasmes. 


Paldies, par iespēju būt kopā, vienā ēkā, tik ļoti draudzīgi un svētīgi.

logo

Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201
Stiprām un laimīgām ģimenēm ir stipri, veseli un laimīgi bērni.

Laimīgiem skolotājiem ir laimīgi izglītojamie un līdz ar to arī laimīgi vecāki. 

Skolas un vecāku uzdevums ir darīt visu, lai ZAĻĀS SKOLAS skolotāji ir laimīgi.