Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

dienas režīms jaukta vecuma bērnu grupā “Kastaņa”

2022./2023. mācību gadā

Integrēta rotaļnodarbība noris visas dienas gaitā, ietverot pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netieši vadītu patstāvīgu rotaļdarbību.

Rotaļnodarbība noris gan ārā, gan telpās.

Laiks Aktivitāte
7.00 Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
9.00 Brokastis
9.20 Rīta aplis, rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs
12.00 Pusdienas
12.50 Atpūta
15.20 Launags
Līdz 19.00 Rotaļnodarbība, patstāvīga rotaļdarbība, individuālais darbs

Dienas režīms sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra  noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,  kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.