ZAĻĀ SKOLA tāpat kā visas citas skolas pasaulē, izbaudīja attālināto mācību procesu. 

Šajos divos pēdējos mācību gados, esam sapratuši, ka  ESAM GATAVI arī MĀJMĀCĪBAS metodes nodošanai tautās.

Mājmācība ir izglītība ģimenē, bet notiek ciešā sadarbībā ar skolu.

Tālmācība – mācību forma, kad izglītību iegūst attālināti, izmanto dažādas mācību formas, sadarbību ar skolu.

ZAĻĀ SKOLA piedāvā abus no šiem modeļiem – mājmācības un tālmācības modeli.

Ko nozīmē mājmācība ZAĻAJĀ SKOLĀ?

Pirmkārt ir jāsaprot, ka mājmācībai ir ierobežojums   –   tā ir realizējama līdz 6. klasei (no 7. klases skolēni var pieteikties tālmācības programmā).

Pedagogi kopā ar vecākiem pieņem lēmumu, lai saprastu, kā bērns mājmācībā izpildīs mācību standartus.

Ir jāizvērtē mājmācības formas piemērotība bērnam.

Mājmācība ir liela vecāku atbildība, jo par mācību procesu atbild vecāki, pedagogs norāda nepieciešamo prasmju un zināšanu pilnveidošanai apguves tematus, prasības, kā arī, palīdz ar teorijas materiālu sagatavošanu.

Tiek veidots plāns – atgriezeniskā saite ar pedagogu (vienu reizi mēnesī skolēns apmeklē skolu (vai zoom tiešsaistē), lai pildītu zināšanu kontroles uzdevumus. Tas nepieciešams, lai skolotājs varētu izlikt vērtējumu).

Materiāli MOODLE platformā.


Kāpēc ģimenes izvēlās mājmācību?

Ģimene, kā pamatvērtība. Nav noslēpums, ka mājmācības galvenais ieguvums ir:

1) individuāla pieeja;

2)mācību process (temps) tiek organizēts atbilstoši bērna attīstības tempam;

3) mācību process balstīts uz bērna interesēm un spējām;

4) kā arī ģimeniska, nekonkurējoša un droša vide. 

Sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, tiek izstrādāts mācību darba un pārbaudes darbu grafiks, un skolu bērni apmeklē tikai, lai kārtotu kādu ieskaites darbu vai piedalītos aktivitātēs. Izglītību realizēt ģimenē (mājmācību) izvēlas cilvēki, kuriem pamatā ir domāšanas, vērtību un dzīves uztveres veids ārpus vispārpieņemtā rāmja par izglītības ieguvi, vai arī bērniņam uz kādu laiku, veselības, vai citu apstākļu dēļ, jāpavada laiks mājās. Ģimenes, kas īsteno šo izglītības ieguves modeli, ir sava ceļa gājēji, kas kaut ko dara citādi. Mācīt bērnus mājās raksturīgi stiprām ģimenēm, kurās ir cieša saikne gan starp pieaugušajiem, gan bērniem un vecākiem. Šādas apmācību formas īstenošanai vajadzīgi vien ieinteresēti vecāki, no kuriem vismaz viens būtu gatavs lielāko savas dienas daļu veltīt ģimenei un mācīšanai. 

Mājmācību programmā esošajiem ģimeņu izglītojamiem, piedāvājam iespēju komunicēt ar saviem vienaudžiem, piedaloties projektos un skolas organizētajās projektu dienās, EKOskolas rīkotajos pasākumos, ekskursijās, tādējādi esot daļai no ZAĻĀS SKOLAS SAPŅU KOMANDAS.

OBLIGĀTĀ PIRMSSKOLAS PROGRAMMA (grupa LIEPA)

Pirmsskolas vecuma bērnu psiholoģiskās īpašības nosaka, ka šajā vecumā viņu autoritāte ir vecāki. Mājmācība sākumskolas posmā būs veiksmīga, ja vecāki spēs noturēties bērna acīs kā autoritāte un spēs saglabāt psiholoģiskās robežas - izvirzīt prasības un prasīt to izpildi, pozitīvi vadot mācīšanās procesu. Mācoties ģimenē, vecāki var nodot tās vērtības, kas viņiem ir svarīgas un ko viņi vēlas redzēt savos bērnos, kā arī pievērst uzmanību labu ieradumu ieaudzināšanai.

SĀKUMSKOLA (1.- 6.klase)

Mājmācībā bērni iemācās daudz patstāvīgāk meklēt informāciju, pētīt, izdarīt secinājumus. Bērni spēj padziļināti mācīties to, kas viņus patiesi interesē, jo neatskan zvans, kas aicina doties uz nākamo stundu. Nav jātērē laiks disciplīnas nodibināšanai un mājas darbu atprasīšanai, līdz ar to, prasa mazāk laika nekā skolā un var vairāk pievērsties dažādām aktivitātēm un pulciņiem. Kā pierāda citu valstu pieredze, izglītojoties ģimenē, bērni uzrāda vidēji augstāku zināšanu līmeni standartizētos testos nekā pārējie bērni. Bērni daudz labāk izprot paši sevi un neapmaldās informācijas jūklī, kā mēdz būt skolā, kur ir 5 - 6 mācību priekšmeti vienā dienā. Bērns apjēdz nevis to, par ko viņš grib kļūt, bet to, kas viņš ir un kas viņam sevī jāattīsta. Lielākais vecāku ieguvums – būt kopā ģimenē, augot mīlestībā un vienotībā, kā arī arvien no jauna ko iemācīties un uzzināt, kas vienmēr ir interesanti.

Mājmācība vecākiem ir pašizaugsmes veids un ļoti laba mūžizglītība. Pat, ja pamatā rūpes par izglītošanu uzņemas viens no vecākiem, iesaistīti ir abi. Skolojot ģimenē, vecāki atbalsta bērna dabisko zinātkāri. Individuāli mācoties, ir lielāka iespēja mācību priekšmetus padarīt aizraujošus, veicot eksperimentus, pētot dabu, skatoties filmas, ejot kopā uz muzejiem. Darot to, kas bērnu konkrētā brīdī ir ieinteresējis – zināšanas nāk klāt pašas no sevis. Turklāt nav konkurences un salīdzināšanas, jo svarīga ir tikai bērna pilnveidošanās un attīstība. Mācoties mājmācībā, visa dzīve ir augšana, pilnveidošanās un izglītošanās mīlestības pilnā ģimenes atmosfērā.

  JA RADĀS INTERESE MĀCĪTIES PAMATSKOLĀ, LŪDZU  Spied šeit      

  JA RADĀS INTERESE MĀCĪTIES PIRMSSKOLĀ, LŪDZU   Spied šeit