Biedrība Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA

Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201

valmieraszalaskola@gmail.com, 29218092

 

APSTIPRINĀTS:

Ar Biedru sapulces protokolu Nr. ZS2018 / 4 /4

Valmierā, 2018.gada 2.augustā

valdes priekšsēdētāja

___________________________Ligija Frišfelde

2018.gada 2.augusts

 

 

Valmiera, 2018.gada 02.augusts

Nr. ZS2018/1.4/1

 

 

 

Privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 15.panta 12.punktu

un  22.panta pirmo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA (turpmāk – iestāde) ir Biedrības Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA (turpmāk – dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde, kurā darbojas pamatskola un pirmsskola.

 

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

 

3. Iestāde ir juridiskas personas struktūrvienība, tai var būt savs zīmogs, simbolika un konts bankā.

 

4. Iestādes juridiskā adrese:

Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201.

 

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201 .

 

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas un teritoriālās struktūrvienības:

Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201.

 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 

7. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības Valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības Valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

 

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

 

9. Iestādes uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

9.2. nodrošināt izglītojamo ar  iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

 

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

 

10. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

10.1. Pirmsskolas izglītības programmas:

10.1.1.  Pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111)

10.1.2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611)

10.1.3. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015811)

10.1.4. Speciālā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911)

10.2. Vispārējās izglītības programmas:

10.2.1. Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111)

10.2.2.Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011114, TĀLMĀCĪBA)

10.2.3. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611)

10.2.4. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( izglītības programmas kods 21015811)

11. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.

 

IV. Izglītības procesa organizācija

 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.

 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.

Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar

integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.

 

14. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Bērnu skaits pirmsskolas izglītības grupā ne vairāk kā 15 izglītojamie, skolas klasēs ne vairāk kā 14 izglītojamie.  

 

15. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā un “Mācību vērtēšanas kārtību speciālajās programmās” noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā.

 

16. Iestādē ir pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar iestādes izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem.

 

17. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās. 

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

 

18. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 

19. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

20. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā  un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

 

21. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

 

22. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

 

23. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

 

 

 

 

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

 

24. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.

 

25. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

 

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 

26. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

 

27. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors.

 

 

IX. Iestādes izglītojamo pašpārvalde

 

28. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos  iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta iestādes direktors un pedagogi.

 

29. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

 

X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

 

30. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus:

30.1. Skolas nolikums;

30.2. Lietu nomenklatūra;

30.3. Lietvedības instrukcija;

30.4. Mācību gada darba plāns;

30.5.Iekšējās kārtības noteikumi;

30.6.Drošības noteikumi;

30.7.Pedagoģiskās padomes reglaments;

30.8.Skolas padomes reglaments;

30.9.Pagarinātās dienas grupas reglaments;

30.10.Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;

30.11.Skolas attīstības plāns.

 

 

31. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam: Strazdu iela 2, Valmiera, LV4201.

 

XI. Iestādes saimnieciskā darbība

 

32. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.

 

33. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas, telpu noma, saimnieciskie izdevumi, preču piegāde, un citi izdevumi), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

 

XII. Iestādes finansēšana avoti un kārtība

 

34. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

 

35. Iestādi finansē tās dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

36. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

36.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

36.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;

36.3. no citiem ieņēmumiem.

 

37. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

37.1. iestādes attīstībai;

37.2. mācību līdzekļu iegādei;

37.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

37.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.

 

 

XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 

38. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

 

XIV. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 

39. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs, paraksta iestādes direktors.

 

40. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

 

41. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs.

 

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

 

42. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

 

43. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

 

44. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

 

45. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

 

46. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.

 

47. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

47.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

47.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

 

 

Direktore                                                                                 /Ligija Frišfelde/