Pirmsskolas vecuma bērns skolai tiek sagatavots kopš brīža, kad viņš sāk apmeklēt izglītības iestādi, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. No piecu gadu vecuma bērnu izglītība ir obligāta. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā līdz septiņiem gadiem. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja nepieciešams, var pagarināt par vienu gadu, ņemot vērā vecāku vēlmi un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
Pirmsskolēna galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organizēts tā, ka bērni atbilstīgi savām spējām mācās rotaļājoties integrētā rotaļnodarbībā visas dienas garumā telpās un ārā. Tādējādi bērni ar rotaļu palīdzību iepazīt sevi, dabu, sabiedrību, apgūst caurviju prasmes, kā arī attīstīta ieradumus un tikumus, kas balstīti vērtībās.
Mācības tiek plānotas vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas.
  
Mēs esam "Liepa". Katru nedēļu “Liepa” vecāki grupas WhatsApp saņem informāciju par plānotajām aktivitātēm un arī paveikto.

Grupa “Liepa” sevī apvieno valstī noteikto kārtību, prasības un atbilstīgi tās nosaukumam sevī meklē, atrod un godā tur liepas īpašības. .