SIA „Lazdiņas privātā vidusskola „ Punktiņš””

Jāņa Asara iela 12, Jelgava, LV3001, reģ.Nr.51702002891, tālr./fax.63023718,

e-pasts: info@punktins.lv, www.punktins.lv

 

APSTIPRINU:

Valdes locekle_______Linda Ozola

2017.gada ______.aprīlis

 

 

Jelgava , 2017.gada ____.aprīlis                                                                               Nr._______

 

Lazdiņas privātā pamatskola „Punktiņš”

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 15.panta 12.punktu

un  22.panta pirmo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Lazdiņas privātā pamatskola „Punktiņš” (turpmāk – skola) ir SIA „Lazdiņas privātā vidusskola „Punktiņš”” (turpmāk – dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.

 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī skolas dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

 

3. Skola ir juridiskas personas struktūrvienība tai var būt savs zīmogs, simbolika un konts bankā.

 

4. Skolas juridiskā adrese: J.Asara iela 12, Jelgava, LV3001.

 

5. Dibinātāja juridiskā adrese: J.Asara iela 12, Jelgava, LV4201.

 

6. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas un teritoriālās struktūrvienības:

6.1. Pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota :

             6.1.1. J.Asara iela 12, Jelgava, LV3001

             6.1.2. Pulkveža Oskara Kalpaka iela 14, Jelgava, LV3001

             6.1.3. Struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA : Kārļa Baumaņa iela 1, Valmiera, LV4201

6.2. Pamatizglītības programmas tiek īstenotas:

            6.2.1. Pulkveža Oskara Kalpaka iela 14, Jelgava, LV3001

             6.2.2. Struktūrvienība ZAĻĀ SKOLA : K.Baumaņa iela 1, Valmiera, LV4201

 

 

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 

7. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās , pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

 

 

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

 

9. Skolas uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

9.2. nodrošināt izglītojamo ar  iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

9.10. īstenot iekļaujošo izglītību, integrējot pamatizglītības programmas apguvē, izglītojamos ar speciālās izglītības programmām.

 

III. Skolā  īstenojamās izglītības programmas

 

10. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

10.1. Pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods: 01011111) šādās adresēs:

10.1.1. Jāņa Asara iela 12, Jelgava, LV3001;

10.1.2. Kārļa.Baumaņa iela 1, Valmiera, LV 4201.

10.1.3. Pulkveža Oskara Kalpaka iela 14, Jelgava, LV3001

10.2. Pamatizglītības programmu (programmas kods: 21011111) šādās adresēs:

10.2.1. Kārļa.Baumaņa iela 1, Valmiera, LV 4201.

10.2.2. Pulkveža Oskara Kalpaka iela 14, Jelgava, LV3001

10.3. Speciālo pamatizglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) šādā adresē:

10.3.1. Kārļa Baumaņa iela 1, Valmiera, LV4201

10.4. Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods: 21015611) šādās adresēs:

10.4.1. Kārļa.Baumaņa iela 1, Valmiera, LV 4201.

 11. Skola var pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.

 

IV. Izglītības procesa organizācija

 

12. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.

 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts.

Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar

integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.

14. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

 

15. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar Skolas direktoru katra semestra sākumā, Skolas struktūrvienībā ar struktūrvienības vadītāju.

 

16. Skolā, tās struktūrvienībā ir pagarinātās dienas grupa, kura darbojas saskaņā ar Skolas izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem.

 

17. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās. 

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

 

18. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

 

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 

19. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

20. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā  un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

 

21. Struktūrvienības vadītāju darbā pieņem un atbrīvo no darba Skolas direktors. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo skolas direktors, struktūrvienībā – struktūrvienības vadītājs, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Skolas direktors, struktūrvienībā – struktūrvienības vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

 

22. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

 

23. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

 

 

VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

 

24. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.

 

25. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

 

VIII. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 

26. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

 

27. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors, struktūrvienībā - vadītājs.

 

IX. Skolas izglītojamo pašpārvalde

 

28. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm skolā un līdzdarbotos  skolas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta skolas direktors un pedagogi.

 

29. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

 

X. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un skola vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

 

30. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod skolas iekšējos normatīvos aktus:

30.1.Skolas nolikums;

30.2.Mācību gada darba plāns;

30.3.Iekšējās kārtības noteikumi skolā

30.4.Drošības noteikumi;

30.5.Pedagoģiskās padomes reglaments;

30.6.Skolas padomes reglaments;

30.7.Pagarinātās dienas grupas reglaments;

30.8.Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;

30.9.Skolas attīstības plāns.

 

31. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam SIA „Lazdiņas privātā vidusskola „Punktiņš””.

 

XI. Skolas saimnieciskā darbība

 

32. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto.

 

33. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Skolas direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram, sniedzot ēdināšanas, dienesta viesnīcu, internātu pakalpojumus, telpu noma), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

 

XII. Skolas finansēšana avoti un kārtība

 

34.Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

 

35. Skolu finansē tās dibinātājs. Valsts un pašvaldība piedalās Skolas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

36. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

36.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

36.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;

36.3. no citiem ieņēmumiem.

 

37. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

37.1.skolas attīstībai;

37.2. mācību līdzekļu iegādei;

37.3. skolas aprīkojuma iegādei;

37.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.

 

 

XIII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 

38. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

 

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 

39. Skola pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.

 

40. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas dibinātāja iniciatīvas, direktora vai skolas padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

 

41. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina iestādes dibinātājs.

 

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

 

42. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

 

43. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

 

44. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

 

45. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

 

46. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Skolā.

 

47. Skola sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

47.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

47.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

 

 

Direktore                                 ______________________    Linda Ozola

 


 .